සේවාදායකය [V.34]VRN36RUS|18+|DD2 ONLY|ULTRA KILLS 109.195.51.178:27015

connect 109.195.51.178:27015

ශ්රේණිගත 137

ප්රියතම දැන්වීම් සේවාදායකය එකතු කරන්න
සේවාදායකය ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සේවාදායකය
0
0
0
0
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
18
18
18
18
ක්රීඩකයන් ප්රමාණය
18
/
64
සිතියමේ
වත්මන් ක්රීඩකයන්
1.
104
00:14
2.
101
00:14
3.
100
00:14
5.
93
00:14
6.
87
00:14
7.
86
00:14
8.
84
00:14
9.
74
00:14
10.
71
00:14
11.
65
00:14
12.
62
00:14
13.
57
00:14
14.
52
00:14
15.
46
00:14
16.
22
00:14
17.
15
00:14
18.
4
00:14
Top ක්රීඩකයන්
1.
1106
40:07:15
2.
1015
21:35:46
3.
951
5:14:53
4.
560
15:25:57
5.
496
16:07:26
6.
491
9:29:42
7.
360
8:43:41
8.
316
1:29:31
10.
255
08:14
11.
255
17:11
12.
255
12:06
13.
254
15:35
14.
254
23:26
15.
253
34:29
16.
240
1:59:39
17.
212
7:40:16
18.
207
59:09
20.
179
1:06:41
21.
174
49:16
22.
164
1:58:04
23.
159
1:18:24
24.
137
51:22
25.
125
2:38:20
26.
122
3:42:55
27.
117
20:46
28.
114
1:47:09
29.
112
2:59:50
30.
104
00:01
31.
101
00:01
32.
100
00:01
33.
99
00:01
34.
95
1:11:08
35.
94
25:27
36.
93
00:01
37.
88
53:38
38.
87
23:21
39.
87
00:01
40.
86
20:03
පූර්ණ ඉහළ වාදකයන් ලැයිස්තුව බලන්න
කිසිදු සිතියම තොරතුරු
සේවාදායකය චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා
සිතියම් දත්ත
de_dust2_remake
61.6%
de_dust2
13.3%
de_dust2_mirrors
9.9%
de_dust2_industry
8.4%
de_dust2_unlimited
6.9%
පසුගිය සිතියම්
2h 44m
de_dust2_industry
MAX 19
AVG 18
4h 6m
de_dust2_unlimited
MAX 19
AVG 18
4h 16m
de_dust2_mirrors
MAX 19
AVG 18
11h 3m
de_dust2
MAX 19
AVG 18
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම සේවාදායකයට ඇතුල් කිරීමට ඔබට අවශ්යද?