සෙවීම cs 1.6 සේවාදායකයක්, Counter-Strike 1.6 සේවාදායකය සෝදිසි

සොයා සේවාදායක: 10635
2
/
32
77.220.187.154:27702
RU
de_new_2x2
Лисий хвост!!!
28
/
32
195.181.208.216:27042
DK
fy_iceworld
| Doc Rox | Oz RapidFire
12
/
32
82.165.71.86:27020
DE
de_perfect_inferno
[DM] Danger Zone | Public | CS:GO | CSDM PUB | DD2
27
/
32
194.182.74.222:27035
DK
awp_bycastor
#Counter-Strike 1.6 [ Turbo server ]
22
/
32
185.158.115.159:27015
RU
zm_mansion_zg
ZombieGround.ru # Biohazard [2]
29
/
32
74.208.83.137:27034
US
de_inferno
| DD2 Public | DangerZone #1 [CSPUBHOT] DEATHMATCH [XP LEVEL]
29
/
32
93.191.12.237:27059
RU
de_inferno
ИГРАЙ С НАМИ [WoRlD] ® [FREE VIP + FDL]
32
/
32
178.32.241.13:27015
FR
zm_ice_attack3
ThunderZM.CsBlackDevil.Com [Zombie Plague 6.2]
32
/
32
178.32.241.12:27015
FR
zm_adytzasfantu
NewLifeZM.CsBlackDevil.Com [Zombie Plague 6.2]
32
/
32
46.174.52.231:27015
RU
de_tuscan
ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+
31
/
32
46.174.54.40:27015
RU
de_alexandra
АДЕКВАТНЫЙ SERVER ©
11
/
32
82.200.128.163:27076
KZ
de_dust2
#1 Welcome To *Kazakhstan*
31
/
32
5.254.86.244:27015
RO
de_inferno
FREE.VIPGAME.RO # Hosted By GPHosting.Ro
30
/
32
194.67.207.35:29000
KZ
de_dust2
!2 - SIG Publico. Felices Fiestas!
30
/
32
194.67.207.35:29001
KZ
de_dust2
Clan Busters #1 [PUB] [by www.solugames.com]
30
/
32
194.67.207.35:29003
KZ
de_dust2
#06 AUTOMIX | Nostalgia Gamers | www.NGAMERS.net
30
/
32
194.67.207.35:29002
KZ
de_dust2
#01 PUBLICO | Nostalgia Gamers | www.NGAMERS.net
30
/
32
194.67.207.35:29004
KZ
de_dust2
#01 PUBLICO | Nostalgia Gamers | www.NGAMERS.net
30
/
32
194.67.207.35:29005
KZ
de_dust2
#1 TucuMAN GAMiNG [ PUBLICO ]
30
/
32
194.67.207.35:29006
KZ
de_dust2
#03 [Alta-Fruta] Only Assault [www.zombie-universo.net]
30
/
32
194.67.207.35:29007
KZ
de_dust2
LOS JUEGOS DEL HAMBRE
30
/
32
194.67.207.35:29008
KZ
de_dust2
Clan Busters #1 [PUB] [by www.solugames.com]
30
/
32
194.67.207.35:29009
KZ
de_dust2
#02 [Alta-Fruta] Only de_dust2
30
/
32
194.67.207.35:29010
KZ
de_dust2
HunterGamers.net #1 [DeathRun]
30
/
32
87.98.241.203:27333
DE
de_dust2
Stara Garda® |Dust2 24/7|
31
/
32
134.255.229.61:27017
DE
de_dust2
Old School | DeathMatch ®
30
/
32
94.177.225.176:27016
DE
de_dust2
Playgocse.com # Classic
30
/
32
94.177.225.176:27026
DE
de_dust2
Angels.Ecila.com|New Generation
30
/
32
94.177.225.176:27027
DE
aa_sex
B-RUSH 21+
30
/
32
94.177.225.176:27030
DE
as_romania
Banzaj.com - Public
29
/
32
life.vipgame.ro:27015
RO
de_inferno
LIFE.VIPGAME.RO # Hosted By GPHosting.Ro
29
/
32
193.33.177.54:27176
PL
de_dust2
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl [DARMOWY VIP|RANGI|SKINY CS:GO|ASYSTY|LECZENIE] @pukawka.pl
31
/
32
5.254.86.239:27015
RO
de_inferno
FUN.VIPGAME.RO # Romania FunCS
23
/
32
nestle.play-arena.ro:27015
GB
de_dust2
NESTLE.PLAYARENA.RO # EVOLUTION 2019
27
/
32
145.239.116.27:27015
GB
de_dust2
NESTLE.PLAYARENA.RO # EVOLUTION 2019
29
/
32
195.91.142.6:27015
RU
de_dust2
Counter-Strike 1.6 [ Turbo server ]
29
/
32
89.44.246.58:27015
RO
de_dust2
NEW IP: 89.44.246.57 - Romania.CS16.ro [CSDM 2.1.3c] - [Since 2010]
29
/
32
149.248.17.18:27025
CA
de_dust2x2
UGC Dust2 24/7 UGCGaming.net Chicago
26
/
32
89.40.105.6:27015
RO
de_dust2
RELAX.PLAYARENA.RO # HOSTED BY ENIXSERVERS.RO
30
/
31
cs.ngamers.net:27015
AR
de_inferno
#01 PUBLICO | Nostalgia Gamers | www.NGAMERS.net
31
/
32
89.44.246.103:27015
RO
de_dust2
.:: TMRS.WARFIELD.RO +18 ::. RESPAWN
30
/
32
185.28.101.25:27038
CZ
de_inferno
FzP [PLC] DeathMatch [LATINO] RV
31
/
32
185.28.101.25:27043
CZ
de_dust2
.:::AWP THE BEST:::.[DM]
30
/
32
93.104.210.171:27022
DE
cs_italy
ELITE.BEGAMER.RO # 2010-2015
28
/
32
185.28.103.129:27016
SK
de_westwood
MeKaNTR JailbreaK 2009 Yilindan Beri Hizmetinizde
28
/
32
194.182.75.241:27024
DK
de_perfect_inferno
KILL.LALEAGANE.RO # LEGENDS NEVER DIE
31
/
32
195.181.212.176:27035
DK
de_westwood
[Owned][SOD]1#SeguraODente#4FUN@SETORGAMES.com.br
30
/
32
213.136.81.156:27057
DE
de_dust2x2
cs-lords.ru | Public
30
/
32
185.33.145.201:27037
CZ
de_barcelona
ORIGINAL.PLAY-ARENA.RO
30
/
32
80.211.153.103:27044
DK
as_oilrig
29
/
32
80.211.153.103:27023
DK
de_nuke_rarea
BarcelonaDe_Dust2Only|zrenjanin-hq.com
28
/
32
194.182.69.68:27036
DK
de_nuke_rarea
Cs-PLovdiV.In(Dust2 Only)
28
/
32
194.182.75.241:27015
DK
de_nuke_rarea
28
/
32
194.182.75.241:27044
DK
de_inferno
Free Play [24/7] |Public|
28
/
32
80.211.171.31:27032
DK
fy_iceworld
[GP]Super-Public#1.:1000FPS:.
28
/
32
80.211.153.103:27029
DK
de_westwood
Welcome to the ...:::MadHouse:::... [vip]
28
/
32
80.211.183.85:27016
DK
de_nuke_rarea
Gamerschile.cL | [ M.A.F.I.A ] Publico
28
/
32
93.104.210.171:27052
DE
de_nuke_rarea
Best GunGame # [www.GGBest.ru]
27
/
32
194.182.65.171:27038
DK
de_westwood
ChubacaN.cL | [ M.A.F.I.A ] DeathMatch/Publico
27
/
29
212.76.129.189:27015
RU
de_dust2
ZombieMegaHard
25
/
32
194.182.69.68:27018
DK
de_westwood
#5GGconlopibito'www.wgamers.net
31
/
32
173.249.6.49:27043
US
cs_assault_1337
Publicserver[x2_Rad1us]
30
/
32
80.211.138.169:27020
DK
awp_bycastor
GDR - grand de roi ` gaming <2007>
30
/
32
80.211.171.31:27034
DK
awp_bycastor
HDS.BGWAR55LEVEL&RESPAWN
30
/
32
80.211.171.31:27040
DK
de_inferno
[FREE V.I.P]GaminG GAJBA De_Dust2 Only Alfa
30
/
32
194.182.68.131:27035
DK
de_eldorado
30
/
32
80.211.183.85:27021
DK
de_nuke_rarea
29
/
32
93.104.210.171:27043
DE
de_nuke_rarea
Jo!ster | [<<<:::INDIA ATTAK:::>>>]
29
/
32
85.255.15.78:27022
CZ
de_dust2
REDDEVIL.RANGFORT.RO [RESPAWN]
29
/
32
194.182.66.92:27033
DK
de_nuke_rarea
[PL][DD2] CsOpole.eu -> CSerwer.pl *1shot1kill.pl
29
/
32
93.104.210.171:27050
DE
de_westwood
01# Zombie Mystical - [EMINENCEGAMING.NET]
29
/
32
85.255.3.118:27043
CZ
big_city2
[Zombie-Arena.ru]RUSSIAN ZOMBIE[CSO]
28
/
32
81.2.248.173:27025
CZ
cs_assault_1337
BLACKGHOST SERVER Public [Dust2]
28
/
32
80.211.159.44:27015
DK
de_dust2x2
NORD.LALEAGANE.RO #VIP-FREE
28
/
32
80.211.159.44:27022
DK
de_barcelona
[RO/EN].::GO.WARED.RO::.[CSGO REMAKE]
Russia
+79017741785
info@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79017741785
info@tsarvar.com