සිතියම de_newk: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

බාගත සිතියම
de_newk.zip 3.2MB
අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
0
ක්රීඩකයන්
0
ණය ශ්රේණිය
0
සිතියම ගොනු
maps
de_newk.bsp 7.2MB
resource
overviews
de_newk_radar.dds 512.1KB