සිතියම de_kabul_32: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

බාගත සිතියම
de_kabul_32.zip 1.2MB
අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
8
ක්රීඩකයන්
184
ණය ශ්රේණිය
0
සිතියම ගොනු
gfx
env
morningdewbk.tga 192.0KB
morningdewdn.tga 192.0KB
morningdewft.tga 192.0KB
morningdewlf.tga 192.0KB
morningdewrt.tga 192.0KB
morningdewup.tga 192.0KB
maps
de_kabul_32.bsp 1.4MB
de_kabul_32.res 157B