සිතියම de_dust2_snow: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

බාගත සිතියම
de_dust2_snow.zip 1.5MB
අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
4
ක්රීඩකයන්
32
ණය ශ්රේණිය
0
සිතියම ගොනු
maps
de_dust2_snow.bsp 2.6MB
de_dust2_snow.res 405B
sound
ambience
wind.wav 142.1KB