බාගත Counter-Strike GO (Global Offensive) ස්ථාපනය ගොනු

ඕනෑම වැටුප් හා ලියාපදිංචි තොරව ගොනු බාගත:

Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part1.rar
ගොනුව කොටසක් № 1
ගොනු විශාලත්වය
1.9GB
ගොනු ආකෘතිය
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part2.rar
ගොනුව කොටසක් № 2
ගොනු විශාලත්වය
1.9GB
ගොනු ආකෘතිය
rar
Counter-Strike_Global_Offensive_Multilanguage_v1.35.0.9.part3.rar
ගොනුව කොටසක් № 3
ගොනු විශාලත්වය
475.0MB
ගොනු ආකෘතිය
rar
මිතුරන් සඳහා මෙම දැන්වීම ගොනු