Offline

Maksat Mukan

Zhүrshі әke Zhүrshі әke, namazғa zhyғylayyқ! Құbylaғa zhүrekpen bұrylayyқ. Zhәnnat baғyn bіzderge bұyyrtpaydy, Zharatқannyң bolmasaқ құly layyқ. Ayt
User wall
Need log in site for chat
Share user page