Counter-Strike ویدجت سرور

به اشتراک گذاشتن سرور شما: مطلع سرور HTML کد و قرار دادن آن در وب سایت خود

آیا شما می خواهید برای اضافه کردن نظارت بر خود را Counter-Strike سرور برای وب سایت خود را، به طوری که بازدید کنندگان خود را می توانید اطلاعات مربوطه را بر روی سرور خود را ببینید؟ ویجت رایگان Tsarvar سرور آن را برای یک دقیقه انجام خواهد داد.

صهیونیستی آن را آسان:

  • 1
    انتخاب سرور
  • 2
    تنظیم ویجت به عنوان دوست دارید
  • 3
    قرار دادن کد ویجت را به سایت خود
انتخاب سرور
سرور ویدجت نمونه:
Russia
+79017741785
info@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79017741785
info@tsarvar.com