سرور CS 1.6 csko.cz | Mega pub 88.86.115.150:27016

Online
88.86.115.150:27016
Connect
Add to favorites
سرور در مورد علاقه است
0
Like server
Likes

Server players activity

6
7
8
3
7
6
6
3
6
4
6
5
6
6
6
5
6
6
8
4
7
6
4
6
6/30
Discount promotion! — 20% for the first promotion
0
Like server
Server likes
With every like server rating will become higher and the server will rise in the top servers. If you like the server — like it. You can also offer to like your friends and other server players.
1.
255
12:47:57
2.
7
12:47:57
3.
4
12:47:57
4.
2
12:47:57
5.
0
12:47:57
6.
0
12:47:54
1.
263
61:20:49
2.
257
74:06:49
3.
43
165:49:53
4.
42
72:23:39
5.
42
2:05:00
6.
42
25:32
7.
40
84:45:03
8.
38
29:14
9.
38
126:18:46
10.
38
101:48:45
11.
37
21:26
12.
37
62:20:13
13.
36
103:17:47
14.
36
74:40:23
15.
33
9:17:24
16.
32
36:18
17.
31
104:41:53
18.
28
57:19:26
19.
28
145:19:07
20.
28
17:13
آیا شما می خواهید برای وارد کردن این سرور به وب سایت شما؟