Add game server to monitoring

سلام بچه ها! شما می توانید خود را اضافه کنید CS, Minecraft, HL, TF, L4D, Garry's Mod, ARMA, Rust, ARK, CoD, 7DTD and GTA سرور در این صفحه برای نظارت بر در وب سایت ما بدون هیچ گونه پرداخت و ثبت نام.

مهم نیست که اگر تو می خواهی سرور خود و یا یکی از مورد علاقه که در آن شما لذت بردن از بازی با دوستان اضافه کنید. ما خوشحال برای دیدن اینجا همه: میزبان سرور و یا فقط بازیکنان. این آسان است: آدرس سرور را وارد کنید، روی "اضافه کردن" و از آن سرور لحظه خواهد شد در نظارت اضافه شده است.

  • Free and without registration
  • 24 hour monitoring
  • Detailed server statistics
  • Players top & statistics
  • Maps statistics
  • چت سرور
  • Server promotion