نقشه ze_jurassicpark2_v1: فایل های دانلود، تصاویر نقشه

دانلود نقشه
ze_jurassicpark2_v1.zip 5.2MB
اضافه کردن به علاقه مندی ها نقشه
نقشه در مورد علاقه است
نقشه سهم به دوستان
سرور
0
بازیکنان
0
رتبه
0
فایل های نقشه
cstrike
maps
ze_jurassicpark2_v1.bsp 5.8MB
ze_jurassicpark2_v1.res 893B
models
ze_jurassicpark2_v1
dino2.mdl 178.0KB
fakel.mdl 73.7KB
heli_jairo.mdl 307.8KB
penta2.mdl 146.8KB
telefon_jairo.mdl 438.9KB
torre_jairo2.mdl 40.2KB
sound
bigexplosion_jairo.wav 165.9KB
rescate_jairo.wav 122.7KB
ze_jurassicpark2_v1
helicopter.wav 509.1KB
roar3.wav 105.7KB
ze_jurassicpark_v2
carstart.wav 44.2KB
sprites
fire2.spr 273.1KB