máy chủ =====> [JOIN] <===== 217.61.18.132:27019

connect 217.61.18.132:27019

giá 0

Thêm máy chủ vào mục yêu thích
Server là trong mục yêu thích
phần máy chủ cho bạn bè
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Thông tin về máy chủ sẽ có sẵn khi máy chủ sill được trực tuyến