Counter-Strike 1.6 bản đồ: các tập tin tải về, ảnh chụp màn hình

Sơ đồ trang
Maps tìm thấy
13826
Người chơi
5368
Đánh giá
181
Người chơi
2070
Đánh giá
105
Người chơi
1508
Đánh giá
42
Người chơi
698
Đánh giá
27
Người chơi
527
Đánh giá
20
Người chơi
462
Đánh giá
15
Người chơi
244
Đánh giá
14
Người chơi
335
Đánh giá
13
Người chơi
487
Đánh giá
12
Người chơi
261
Đánh giá
11
Người chơi
448
Đánh giá
11
Người chơi
465
Đánh giá
9
Người chơi
225
Đánh giá
9
Người chơi
174
Đánh giá
9
Người chơi
132
Đánh giá
8
Người chơi
325
Đánh giá
7
Người chơi
303
Đánh giá
7
Người chơi
326
Đánh giá
7
Người chơi
139
Đánh giá
6
Người chơi
131
Đánh giá
6
Người chơi
336
Đánh giá
6
Người chơi
258
Đánh giá
5
Người chơi
301
Đánh giá
5
Người chơi
114
Đánh giá
5
Người chơi
133
Đánh giá
5
Người chơi
63
Đánh giá
5
Người chơi
187
Đánh giá
5
Người chơi
270
Đánh giá
4
Người chơi
28
Đánh giá
4
Người chơi
267
Đánh giá
4
Người chơi
44
Đánh giá
4
Người chơi
21
Đánh giá
4
Người chơi
227
Đánh giá
4
Người chơi
263
Đánh giá
4
Người chơi
271
Đánh giá
4
Người chơi
91
Đánh giá
3
Người chơi
63
Đánh giá
3
Người chơi
61
Đánh giá
3
Người chơi
86
Đánh giá
3
Người chơi
184
Đánh giá
3