Counter-Strike 1.6 bản đồ: các tập tin tải về, ảnh chụp màn hình

Sơ đồ trang
Maps tìm thấy
13826
Người chơi
6051
Đánh giá
177
Người chơi
2322
Đánh giá
116
Người chơi
1453
Đánh giá
33
Người chơi
862
Đánh giá
28
Người chơi
764
Đánh giá
19
Người chơi
473
Đánh giá
18
Người chơi
510
Đánh giá
17
Người chơi
552
Đánh giá
16
Người chơi
675
Đánh giá
14
Người chơi
417
Đánh giá
13
Người chơi
584
Đánh giá
13
Người chơi
577
Đánh giá
11
Người chơi
217
Đánh giá
9
Người chơi
175
Đánh giá
9
Người chơi
370
Đánh giá
8
Người chơi
385
Đánh giá
8
Người chơi
184
Đánh giá
7
Người chơi
400
Đánh giá
6
Người chơi
285
Đánh giá
6
Người chơi
96
Đánh giá
6
Người chơi
189
Đánh giá
5
Người chơi
64
Đánh giá
5
Người chơi
116
Đánh giá
5
Người chơi
121
Đánh giá
5
Người chơi
55
Đánh giá
4
Người chơi
83
Đánh giá
4
Người chơi
68
Đánh giá
4
Người chơi
189
Đánh giá
3
Người chơi
0
Đánh giá
3
Người chơi
174
Đánh giá
3
Người chơi
38
Đánh giá
3
Người chơi
179
Đánh giá
3
Người chơi
211
Đánh giá
3
Người chơi
95
Đánh giá
2
Người chơi
97
Đánh giá
2
Người chơi
62
Đánh giá
2
Người chơi
123
Đánh giá
2
Người chơi
82
Đánh giá
2
Người chơi
66
Đánh giá
2
Người chơi
90
Đánh giá
2