Mời 10 người bạn vào trang web
và nhận được miễn phí boost cho máy chủ của bạn

Dễ thôi:

1

Đăng ký trên trang web

đăng nhập với FB
đăng nhập với VK
2

Gửi thư mời liên kết đến bạn bè

3

Đối với ngay cả 10 người đăng ký `ll có được máy chủ miễn phí boost (Counter-Strike 1.6 hoặc là Global Offensive) Trên các trang web trong 7 ngày