යුක්රේනය සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
442
11
/
19
91.211.116.18:27017
UA
cs 1.6
de_dust
NewLine #3 :: DM FFA + HS mod
419
10
/
32
31.28.170.110:27038
UA
cs 1.6
de_tuscan
BestCS.Ru | АРЕНА ЗАДРОТОВ [18+]
438
14
/
32
31.28.170.103:27026
UA
cs 1.6
$2000$
* Н И * Д Н Я * Б Е З * К С * [STEAM] * 18 *
318
11
/
26
31.28.168.222:27050
UA
cs 1.6
$2000$
ZOLO UKRAINIAN PUBLIC - 1000fps
268
30
/
32
176.107.130.28:27002
UA
cs 1.6
cs_italy
[ES] Server Respawn 27/7 01
861
30
/
32
176.107.130.28:27019
UA
cs 1.6
de_dust2x2
GG.PLAY
888
30
/
32
176.107.130.28:27000
UA
cs 1.6
de_inferno
[RS] Server Respawn war3ft 24/7
870
30
/
32
176.107.130.28:27001
UA
cs 1.6
de_dust2
[CS] Server Deatmach 27/7 Event Free
866
30
/
32
176.107.130.28:27006
UA
cs 1.6
de_inferno
FURIEN.REBELII.RO # FURIEN MOD INTERNATIONAl
866
30
/
32
176.107.130.28:27011
UA
cs 1.6
de_dust2
HellZm.Csoutstanding.Net [Zombie Outstsanding][1000FPS]
866
30
/
32
176.107.130.28:27014
UA
cs 1.6
fy_snow
FURIEN.LIFECS.RO FURIEN CLASIC [FREE MONEY/EVENT ON]
866
30
/
32
176.107.130.28:27004
UA
cs 1.6
awp_bycastor
CSGO REMAKE RESPAWN ^ FATAL ERROR^
861
30
/
32
176.107.130.28:27009
UA
cs 1.6
de_dust2
CS.ENGAME.RO # CLASSIC SERVER
849
30
/
32
176.107.130.28:27010
UA
cs 1.6
fy_buzzkill
Sin.FreakZ.RO ~GunGame Server~
849
30
/
32
176.107.130.28:27005
UA
cs 1.6
de_dust2
GO.PLAY
848
30
/
32
176.107.130.28:27008
UA
cs 1.6
as_oilrig
Danke.ExtreamTeam.Ro # VIP FREE ALL NIGHT
848
30
/
32
176.107.130.28:27012
UA
cs 1.6
aa_sex
RESPAWN.WAR
848
30
/
32
176.107.130.28:27013
UA
cs 1.6
fy_iceworld
PAC.PLAY
848
30
/
32
176.107.130.28:27018
UA
cs 1.6
cs_italy
CsGo.Arena1.RO/ CsGO Remake!
848
30
/
32
176.107.130.28:27003
UA
cs 1.6
de_dust2x2
[CS] Server Public 27/7 Free Vip !!!
844
30
/
32
176.107.130.28:27007
UA
cs 1.6
awp_india
DANGER.TERORISTII.RO # 1000 FPS
844
30
/
32
176.107.130.28:27017
UA
cs 1.6
de_dust2
JB.AlphaCs.Ro # JailBreak Mode
844
29
/
32
62.244.55.205:27015
UA
cs 1.6
de_dust2
Counter-Strike 1.6 [ MEGATRON server ]
819
30
/
32
176.107.130.28:27016
UA
cs 1.6
de_inferno
SUD.LALEAGANE.RO
791
30
/
32
176.107.130.28:27015
UA
cs 1.6
as_romania
Jb.Evils.Ro
787
32
/
32
91.211.117.95:27025
UA
cs 1.6
de_inferno
█ Элита_Украины ::ES:: ★ SKILL ELO★ █
695
32
/
32
31.28.166.131:27026
UA
cs 1.6
de_dust2002
ГЕРОИ УКРАИНЫ ©
606
21
/
32
78.152.169.100:27015
UA
cs 1.6
de_inferno
VICTORY.KM.UA [CSDM FFA]
599
28
/
33
91.211.116.20:27020
UA
cs 1.6
de_mirage
Типичная Украина © 18+ | Public
569
19
/
31
31.43.33.5:27021
UA
cs 1.6
de_dust2002
tgcs16.pro | CSDMua Пушки + Лазеры
537
22
/
28
31.28.170.120:27031
UA
cs 1.6
de_nuke
|͇̿C͇̿S͇̿L͇̿| | Public Serv + Skill
527
24
/
32
31.28.168.183:27055
UA
cs 1.6
de_tuscan
ПЕРВЫЙ ЭЛИТНЫЙ ПАБЛИК ©
496
20
/
32
82.118.17.236:27015
UA
cs 1.6
de_dust2
BrazilClan-Indigo - DUST2
496
21
/
32
31.28.170.117:27093
UA
cs 1.6
de_inferno
© Публичный Сервер #1 [24/7] シ
488
17
/
32
31.28.168.209:27054
UA
cs 1.6
de_dust2
У - К - Р - А - Ї - Н - А
468
31
/
32
31.28.170.103:27022
UA
cs 1.6
de_dust2002
[UA] #1 ЕДИНАЯ УКРАИНА | 18
464
26
/
32
31.28.168.208:27048
UA
cs 1.6
de_dust2
Украинский Паблик ★
464
28
/
32
31.28.168.220:27114
UA
cs 1.6
de_dust2
GLOBAL ARENA
462
29
/
32
91.211.118.181:27024
UA
cs 1.6
dm_gamelife
[CSDM] Пушки + Лазеры от CannibaL
459
16
/
32
31.43.33.5:27019
UA
cs 1.6
zm_gorod_new
tgcs16.pro | ZOMBIII Нереальные Способности
444
23
/
32
31.28.170.110:27035
UA
cs 1.6
de_inferno
Kuchurgan | Public_[ViP]_21+
443
9
/
25
91.217.254.206:28005
UA
cs 1.6
de_abaddon
Реальные Фурии | Furien Mod
430
15
/
32
s28.playground.org.ua:27015
UA
cs 1.6
de_dust2
OLD SCHOOL CS
428
13
/
32
91.211.116.28:27015
UA
cs 1.6
de_dust2
OLD SCHOOL CS
427
13
/
32
31.28.168.200:27015
UA
cs 1.6
de_dust2x2_mirror
Пушки + Лазеры ОТ КОРОЛЕВСКОГО ©
414
8
/
20
31.28.166.135:27026
UA
cs 1.6
gg_crazyjump_quin
Best GunGame FFA + Knife MOD(+18)
399
25
/
32
91.211.118.152:27015
UA
cs 1.6
de_mirage
Реальные пацаны |͇̿p͇̿u͇̿b͇̿l͇̿i͇̿c͇̿| + 18 ★
372
10
/
10
31.28.170.106:27079
UA
cs go
de_mirage
Приморский сервер | CSGO | 128 Tick
371
9
/
20
31.28.170.99:27015
UA
cs 1.6
surf_iceday_final
Russia-assault -=SURF=- #2
362
13
/
15
91.211.118.80:27017
UA
cs go
awp_lego_2
[GLite.ru] Мы переехали на 91.211.117.32:27015
349
16
/
24
31.28.170.119:27035
UA
cs go
de_dust2_se
Украина Паблик
345
22
/
31
31.28.170.110:27044
UA
cs 1.6
de_dust2
Odessa MaMa #OKTT
343
18
/
32
31.28.170.122:27061
UA
cs 1.6
de_nuke
• К О З А Ц К А Я • С Л А В А • ©
343
10
/
32
78.152.169.100:27014
UA
cs 1.6
de_mirage
Victory.km.ua [Public]
341
8
/
30
31.28.168.219:27056
UA
cs 1.6
zm_dust_world
[Global-CS.RU] Зачетные ЗОМБИ [Night FREE VIP]
329
23
/
32
31.28.170.109:27015
UA
cs 1.6
de_westwood
PEAЛЬНЫЕ • ПАЦАНЫ • ДЕВУШКИ © |+18 |
325
13
/
32
31.28.170.104:27026
UA
cs 1.6
de_aztec
︾ УКРАИНСКИЙ ПАТРИОТ | СТРОГО © 18+
324
24
/
26
borshaga.la.net.ua:27018
UA
cs go
am_inferno_mid_neogear
Borshaga CS 1x1 Arena [borshaga.la.net.ua][128 Tick]
322
11
/
20
178.54.193.10:2401
UA
css
awp_lego_2
BCM Arena #4
320
22
/
28
195.191.72.10:27017
UA
cs 1.6
de_inferno
The only .::DONBASS::. server
317
15
/
26
62.149.12.218:27015
UA
cs 1.6
de_dust2_2x2
ЖИЗНЬ ИГРА • ИГРАЙ КРАСИВО ©
312
20
/
28
91.211.116.27:27039
UA
cs 1.6
de_mirage
ХАРЬКОВ-ЛЬВОВ-ЗАПОРОЖЬЕ-ЛУЦК!®#1
307
19
/
32
31.28.170.110:27042
UA
cs 1.6
de_inferno
Киевские Сервера
300
28
/
60
178.54.193.10:2701
UA
css
cs_office
BCM Office Only #7
296
8
/
24
31.28.170.106:27015
UA
cs 1.6
zm_snowbase_bnzk
[Zombie] Apokalipsis [CSO LVL]
295
6
/
32
31.28.168.208:27015
UA
cs 1.6
zm_houses
-=ZOMBIE [BIOHAZARD]=-
285
10
/
32
css.wandergame.net:27017
UA
css
awp_lego
| Wander Game | CS:S | AWP | DeathMatch | v34 |
283
10
/
24
31.28.168.218:27015
UA
cs 1.6
$2000$
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| Online |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| | GameMe
282
10
/
32
78.152.169.100:27017
UA
cs 1.6
fy_defeat
VICTORY.KM.UA [CSDM AIM]
281
6
/
32
91.193.253.19:27228
UA
cs 1.6
de_russia_3x3
Donetsk Arena|Пушки+Лазеры [16:08]
274
12
/
32
91.210.164.243:27020
UA
cs 1.6
de_dust2
█ CS:GO Arena ::ES:: ★ SKILL ELO ★ █
272
10
/
32
v34.wandergame.net:27035
UA
css
wcs_spiderman
| Wander Game | CS:S | SpiderMan | DeathMatch | v34 |
270
7
/
14
194.28.132.230:27015
UA
cs go
de_cache
Kobelyaki Competitive #1 | KNIFE | SKINS | MUSIC
270
20
/
32
31.28.170.109:27026
UA
cs 1.6
de_dust2_2x2_lite
Kuchurgan | Bloody Territory
267
6
/
32
31.28.170.110:27043
UA
cs 1.6
de_nuke_2x2
[UA]Цыганский Табор |18 |
266
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com