ලැට්වියාව සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
25
14
/
32
194.19.245.94:27015
LV
cs 1.6
de_dust2_2013_final
Kick.lv | War3+CSDM [ 1000 LVL, custom Skills / Shops / Missions ]
383
14
/
32
194.19.245.91:27015
LV
cs 1.6
css_inferno
Kick.lv | CSDM + CUSTOM CS:GO MOD [ Skin Shop + Missions ]
383
14
/
32
194.19.245.101:27015
LV
cs 1.6
gg_ff_fun_v3
Kick.lv | GunGame < SOLO MODE EXPERIMENT >
381
9
/
32
194.19.245.102:27015
LV
cs 1.6
de_dust2
Kick.lv | DD2 only [ True Classic Never Dies ]
357
1
/
19
gg.drumnbass.lv:27016
LV
cs 1.6
gg_redfaction
GG.DRUMNBASS.LV:27016 GunGame + WAR3FT
302
7
/
32
css.battle.lv:27017
LV
css
ze_elevator_escape__final
#3(BATTLE.LV) Zombie Server v34
180
6
/
21
195.3.145.62:27015
LV
cs 1.6
de_dust2x2
DD2.ITAP.LV || Dust2Land
169
6
/
32
91.203.69.7:27015
LV
cs 1.6
de_dust2
@ Chill.lv Latvian DD2 Land | Steam Bonuses
167
6
/
21
195.3.145.61:27015
LV
cs 1.6
awp_map
CS.ITAP.LV || PUBLIC
122
3
/
16
css.battle.lv:27018
LV
css
gg_dm_chinzak
#4(BATTLE.LV) GunGame Server v34
114
2
/
32
194.19.245.97:27015
LV
cs 1.6
jail_rats
Kick.lv | Jailbreak [ Vienīgais īstais jailbreak serveris ]
112
4
/
31
77.93.23.11:1103
LV
css
gg_simpsons_church_v2
DGA.LV | #1-3 GUNGAME+ |DM| TOP VIP|Anticheat 0/31 [4014252 ]
111
1
/
31
159.148.20.11:27015
LV
cs 1.6
jail_guetta_v1
JB.Matrica.LV | JailBreak
93
3
/
26
css.battle.lv:27016
LV
css
dm_wizard_v1
#2(BATTLE.LV) DEATHMACH CS:S v34 Server
86
3
/
28
css.battle.lv:27019
LV
css
de_dust2
#5(CSS.BATTLE.LV:27019) DD2/24 Speed Server v34
81
3
/
26
195.3.145.130:27015
LV
cs 1.6
de_dust2_2x2
PLAYHARD.LV | Dust2Land
81
2
/
32
159.148.102.135:27015
LV
css
de_chateau
#1(BATTLE.LV) Mega Server v34
62
1
/
31
159.148.20.14:27015
LV
cs 1.6
de_dust2
DD2.Matrica.LV | DD2 Lands
51
4
/
28
195.3.145.49:27015
LV
cs 1.6
de_dust2_2x2
SpeedShot - Latvian || Public
42
1
/
19
195.244.128.228:27018
LV
cs 1.6
aim_enzocity
MW // GG
36
0
/
19
80.232.243.85:27015
LV
cs 1.6
fy_buzzkill
CS.DRUMNBASS.LV War3FT + Talismans
31
1
/
31
159.148.20.10:27015
LV
cs 1.6
de_abaddon
CSDM.Matrica.LV | War3DM + Sentry
30
2
/
16
195.244.128.228:27019
LV
cs 1.6
bkz_goldbhop
MW // BHOP
28
0
/
25
185.61.148.174:27015
LV
cs 1.6
de_dust2
keep.lv | DD2 Land - WORKS
14
0
/
21
195.3.145.37:27015
LV
cs 1.6
de_dust
Eternal.lv # Dust2Land 24/7
0
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com