කසකස්තානය සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
79
32
/
32
82.200.128.162:27060
KZ
cs 1.6
de_nuke
Karaganda public [by Mini1]
665
14
/
32
82.200.128.162:27065
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Типичный Казахстан 16+
644
19
/
32
82.200.128.163:27076
KZ
cs 1.6
awp_india
Welcome to *Kazakhstan*
606
19
/
32
82.200.128.163:24444
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Это ALMATY Детка 24/7
589
12
/
32
82.200.128.162:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Первый Казахстанский VIP Всем!
532
3
/
32
82.200.128.163:22222
KZ
cs 1.6
aim_deagle5
КРЕПО©ТЬ КАЗАХСТАНА ™
524
13
/
32
82.200.128.163:27071
KZ
cs 1.6
de_inferno
Алё брат, это Казахстан!!!#1
508
15
/
32
82.200.128.162:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKHSTAN - RUSSIA {public}18+
502
12
/
32
82.200.128.162:27062
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
#1 Играй и наслаждайся в Казахстане
486
14
/
32
82.200.174.196:27099
KZ
cs 1.6
de_dust2
ЭТО A$TANA ДЕТКА #1
454
14
/
32
82.200.128.164:27051
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Это ALMATY Братка™
427
12
/
32
82.200.128.164:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#1|
393
9
/
32
82.200.128.163:27000
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#4|
356
10
/
32
82.200.128.162:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#3|
354
5
/
32
82.200.174.196:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
★ SHYMKENT BLOODY ★ ★ KAZAKHSTAN ★
336
7
/
32
82.200.128.163:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#5|
315
12
/
32
82.200.174.199:27052
KZ
cs 1.6
de_dust4ever
✔ Nike Kazakhstan [18+] ✔
312
10
/
32
82.200.128.164:27063
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| CS - RealZoNa #1 |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|
308
1
/
32
82.200.128.163:27051
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Армия kz ★
291
6
/
32
82.200.128.164:27052
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
W.T.K | PUBLIC
290
4
/
32
82.200.128.164:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| ЛЕГЕНДАРНЫЙ KАЗАХСТАН ❤
257
0
/
32
82.200.174.196:27065
KZ
cs 1.6
awp_india2
ОНЛАЙН КАЗАХСТАН C.S 1.6
248
0
/
10
82.200.174.199:27067
KZ
cs 1.6
de_dust2
GG.kz Mix-Low
196
4
/
32
82.200.128.164:27075
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Молодёжь Казахстан!!! | By Koro1evskuu^ | ^_^
189
1
/
32
82.200.128.162:23456
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
FatalError --->CLASSIC<---- server[Karaganda Sity]2006-2018®
188
0
/
32
82.200.174.199:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
[BZK] bloodzone.kz (скины CS:GO)
188
1
/
32
82.200.174.200:27100
KZ
cs 1.6
de_westwood
♕ WELCOME TO KZ[ARENA] ✵
187
0
/
24
82.200.174.197:27055
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Столичный Легион
183
0
/
32
82.200.128.162:27069
KZ
cs 1.6
zm_3rooms
Зомби Апокалипсис | BIOHAZARD ©
177
0
/
24
82.200.128.163:27064
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
✔__ ANTIBIOTIC
175
3
/
32
82.200.128.164:27065
KZ
cs 1.6
$2000$
PUBLIC BY ASIK [KZ]
166
0
/
32
82.200.174.197:27056
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KZMZ public #1
153
1
/
32
82.200.128.164:27054
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН | CSDM ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ
152
4
/
32
82.200.174.199:27148
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
[BY ZHEZ] PUBLIC
150
1
/
32
82.200.174.196:27086
KZ
cs 1.6
de_kabul2
ASTANA TEAM PUBLIC
143
1
/
24
194.67.209.188:28143
KZ
cs 1.6
dm_assault_arena
MEGASKILL16+
136
0
/
28
82.200.128.162:27075
KZ
cs 1.6
de_westwood
Алмата-Павлодар 16+ |FRIEND'S|
135
0
/
32
82.200.128.164:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
~ Але это Казахстан~!
134
0
/
16
82.200.128.163:27054
KZ
cs 1.6
de_dust2
A.L.M.A.T.Y [CSDM | 47/48]
129
6
/
30
82.200.174.200:20000
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ЗОЛОТОЙ КАЗАХСТАН [16+] 24/7
125
1
/
32
82.200.174.201:25555
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
[VIP]КрАсАвЧиКи_#1
123
2
/
16
82.200.174.200:27099
KZ
cs 1.6
cs_mansion
KAZAKHSTAN / MORBYD YouTube
122
0
/
20
82.200.174.197:27082
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
~ Это Казахстан Детка ~
117
0
/
16
82.200.128.162:27055
KZ
cs 1.6
aim_deagle5
MK | Молодежь Казахстана +16 [VIP БЕСПЛАТНО]
111
0
/
20
82.200.174.199:27074
KZ
cs 1.6
cs_mansion
#1 KZ ALMATY PUBLIC [18+]
83
0
/
16
82.200.128.162:27043
KZ
cs 1.6
cs_mansion_32
๑۩۩๑ ONLY MANSION ๑۩۩๑
82
0
/
32
82.200.128.163:27016
KZ
cs 1.6
awp_india
FAMILY PUBLIC ™
76
0
/
25
194.67.209.188:28317
KZ
cs 1.6
proba999laberint_tov
Проба999
75
0
/
20
82.200.128.162:28888
KZ
cs 1.6
ze_box_final
Ходячие Мертвецы ©
73
0
/
32
82.200.174.200:27079
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Atyrau Bloody Public #1
64
0
/
10
82.200.128.163:27072
KZ
cs 1.6
aim_arena
✔__ AIM сервер (ONLY HS)
63
0
/
32
82.200.128.162:27040
KZ
cs 1.6
de_alexandra
Country of Kazahstan
60
1
/
32
82.200.128.162:27056
KZ
cs 1.6
de_abaddon
๑۩۩๑ ONLY KAZAKHSTAN ๑۩۩๑
55
0
/
24
82.200.128.163:27017
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН ПАБЛИК ШУ ЧУ
48
0
/
32
82.200.128.163:27065
KZ
cs 1.6
de_kabul_32
ЖАС-АЛАШ[RESSURECTION]
47
0
/
16
194.67.209.188:28185
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Ha urpe [Public] 16+
40
0
/
32
82.200.128.163:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
TARAZ ONLINE 24/7
39
0
/
10
82.200.128.162:27057
KZ
cs 1.6
de_airstrip
EXCLUSIVE AUTO MIX
36
0
/
20
82.200.128.162:27027
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Kazakhstan Public by CTpeJIoK #1
35
0
/
10
82.200.128.163:27066
KZ
cs 1.6
awp_lego_2
Это Ақтөбе детка!!!
34
0
/
32
82.200.174.199:27056
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ARMия | Мод
28
0
/
24
82.200.174.200:27056
KZ
cs 1.6
de_dust2
Priozersk bY MerKa
27
0
/
20
82.200.174.200:27067
KZ
cs 1.6
de_nuke
[#1] Это Кс 1.6, БРО
26
0
/
32
194.67.207.38:22222
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Новый сервер MycsHost.ru ©
22
1
/
32
194.67.207.35:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2
.:: Gaming Cyber ::. DeathMatch
17
0
/
30
82.200.174.196:27070
KZ
cs 1.6
awp_india
Киберспорт.KZ
17
0
/
15
82.200.174.200:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2002
Астана-Павлодар
16
0
/
10
82.200.174.199:27053
KZ
cs 1.6
de_dust
Империя Казахстана Паблик +16
15
1
/
32
82.200.174.197:27051
KZ
cs 1.6
de_inferno
[KZ] SHYMKENT-TURKESTAN
14
0
/
15
82.200.174.196:27050
KZ
cs 1.6
de_kabul
ManGysTau PUBLIC 24/7
14
0
/
32
82.200.128.164:27056
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Это ALMATY Братка 24/7
13
0
/
32
82.200.128.164:27094
KZ
cs 1.6
zm_blocks
[ZOMBIE-SERVER] - BIOHAZARD:CSO ELEMENTS !
9
0
/
10
82.200.174.196:27060
KZ
cs 1.6
de_dust2
КАЗАХСТАН MIX
8
0
/
20
82.200.174.196:27058
KZ
cs 1.6
cs_office
PUBLIK 18+ KAZAKHSTAN
6
0
/
20
82.200.128.162:27050
KZ
cs 1.6
cs_mansion
© Алё Родной Это Шымкент★
3
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා