කසකස්තානය සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
102
5
/
32
194.67.207.62:27021
KZ
cs 1.6
de_eldorado
eXperT Gaming CheaTs[VIP]
561
23
/
32
194.67.208.147:27020
KZ
cs 1.6
de_westwood
PLAY ONLY PRO PLAYERS
654
30
/
32
82.200.128.162:27060
KZ
cs 1.6
de_dust2
Karaganda public [by Mini1]
629
26
/
32
194.67.208.147:27017
KZ
cs 1.6
de_dust2
GunGame TeamPlay MEGA [24/7]
622
6
/
32
194.67.208.147:27024
KZ
cs 1.6
de_dikilitas
FeeL.Deathmatch#V.I.P FREE
614
26
/
32
194.67.208.147:27023
KZ
cs 1.6
de_vegas
ZM.JP.LM.VIP(Server Run Time 24/7 All Day)
613
25
/
32
194.67.208.147:27016
KZ
cs 1.6
fy_buzzkill
MILF.Zombie.Escape[LVL.FREE VIP]
613
25
/
32
194.67.208.147:27015
KZ
cs 1.6
fy_castle
FeeL.Deathmatch#V.I.P FREE
612
25
/
32
194.67.207.62:27018
KZ
cs 1.6
de_inferno
NEW Fatality Family Public
612
2
/
32
194.67.207.62:27016
KZ
cs 1.6
de_nuke_rarea
PaintBall[Summer Fun]
609
9
/
32
194.67.208.147:27019
KZ
cs 1.6
de_dust2x2
NEW DD Play Only
607
24
/
32
194.67.207.62:27023
KZ
cs 1.6
cs_forest
NEW CsNatioN #Deathmatch
606
25
/
32
194.67.207.62:27020
KZ
cs 1.6
fy_iceworld
.:[PRO Gamers 18+]:.76RUS
605
25
/
32
194.67.208.147:27018
KZ
cs 1.6
fy_snow
eSports Classic Server 24/7#FANATIK
600
25
/
32
194.67.207.62:27019
KZ
cs 1.6
de_dikilitas
NEW La_Cocaine V.I.P 2018
599
18
/
32
82.200.174.202:20202
KZ
cs 1.6
de_dust2
#1 ULTIMATUM |pro| KAZ |pubLic| +18
585
14
/
32
82.200.128.163:24444
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Это ALMATY Детка 24/7
570
13
/
32
82.200.128.163:27076
KZ
cs 1.6
de_dust2
#1 Welcome To *Kazakhstan*
556
27
/
32
194.67.207.62:27022
KZ
cs 1.6
de_inferno
.:Funny Devil CSDM:.
554
8
/
32
82.200.128.163:22222
KZ
cs 1.6
awp_india
КРЕПО©ТЬ КАЗАХСТАНА ™|1100FPS|#1
544
8
/
32
82.200.128.162:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKHSTAN - RUSSIA {public}18+
505
16
/
32
82.200.128.162:27065
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Типичный Казахстан 16+
498
20
/
32
82.200.128.162:27062
KZ
cs 1.6
de_dust2
#1 Играй и наслаждайся в Казахстане
474
25
/
32
194.67.207.62:27017
KZ
cs 1.6
de_eldorado
NEW RESPAWN CSDM
465
25
/
32
194.67.208.147:27022
KZ
cs 1.6
de_inferno
PLAY ONLY PRO PLAYERS
454
5
/
32
82.200.128.164:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#1|
450
16
/
32
82.200.128.162:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Первый Казахстанский [®18+]
438
6
/
32
82.200.128.163:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#5|
435
10
/
32
82.200.128.163:27071
KZ
cs 1.6
de_dust2
Алё брат, это Казахстан!!!#1
429
15
/
32
82.200.128.162:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#3|
414
11
/
32
82.200.174.196:27065
KZ
cs 1.6
de_kabul_32
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|ОНЛАЙН QAZAQSTAN C.S 1.6
402
6
/
32
82.200.174.200:27099
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKHSTAN ©[PUBLIC]
395
9
/
32
82.200.128.163:27000
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#4|
389
19
/
32
194.67.207.62:27015
KZ
cs 1.6
as_airport
NEW RESPAWN CSDM
388
1
/
32
82.200.174.196:27099
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ЭТО A$TANA ДЕТКА ™|1100FPS|
351
8
/
32
82.200.128.162:27069
KZ
cs 1.6
zm_dark_mini
Зомби Апокалипсис | BIOHAZARD ©
337
6
/
32
82.200.128.164:27063
KZ
cs 1.6
aim_deagle5
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| CS - RealZoNa #1 |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| * |05KZ|
332
1
/
32
194.67.208.147:27021
KZ
cs 1.6
de_dust2
NEW RESPAWN CSDM
331
13
/
32
82.200.174.199:27052
KZ
cs 1.6
de_alexandra
✔ Nike Kazakhstan [18+] ✔
329
0
/
32
82.200.128.162:27074
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Aлё Родной, это Казахстан ©
329
5
/
32
82.200.128.164:27051
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Это ALMATY Братка™
310
4
/
32
82.200.174.200:20000
KZ
cs 1.6
awp_india2
ZOLOTOY KAZAKHSTAN [18+]
309
5
/
32
82.200.128.164:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| Легендарный Казахстан #1♥
300
0
/
32
82.200.174.196:27086
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ASTANA TEAM PUBLIC 18+
288
8
/
32
82.200.174.197:27056
KZ
cs 1.6
$2000$
KZMZ Public #1 / 1100 FPS
274
0
/
32
82.200.128.164:27052
KZ
cs 1.6
cs_mansion
W.T.K | PUBLIC
265
10
/
32
82.200.174.200:27100
KZ
cs 1.6
cs_mansion
WELCOME TO [KZ ARENA] by Bo_0M
260
6
/
32
82.200.128.164:27075
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
MOLODEJ KAZAKHSTAN | BY KORO1EVSKUU ^
249
1
/
32
82.200.174.200:27079
KZ
cs 1.6
de_dust2_winter
Atyrau Bloody Public #1
245
0
/
32
82.200.174.196:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
★ SHYMKENT BLOODY ★ ★ KAZAKHSTAN ★
243
0
/
30
82.200.174.197:27055
KZ
cs 1.6
de_dust2
Столичный Легион
237
0
/
10
82.200.174.196:27060
KZ
cs 1.6
de_inferno
AUTO-MIX KAZAKHSTAN
230
0
/
32
82.200.128.164:27067
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Atyrau Public 24/7
229
3
/
32
82.200.128.162:23456
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
CLASSIC server-->FatalError [Karaganda City]2006-2018
227
0
/
24
82.200.128.163:27017
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН ПАБЛИК ШУ ЧУ
206
3
/
32
82.200.174.199:27075
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
« Онтустик Казахстан [+16] © »
205
0
/
32
82.200.128.163:27064
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
✔__ ANTIBIOTIC sektor 2k19
202
0
/
32
82.200.174.199:27148
KZ
cs 1.6
de_italy
[By zhez] Public
192
1
/
24
194.67.209.188:28143
KZ
cs 1.6
de_westwood
MEGASKILL16+
176
2
/
32
82.200.174.200:27065
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
VIP KAZAKHSTAN © [PUBLIC]™
159
0
/
32
82.200.128.162:27075
KZ
cs 1.6
de_inferno
Алмата-Павлодар 16+ |FRIEND'S|
152
0
/
32
82.200.174.199:27074
KZ
cs 1.6
de_dust2
#1 KZ ALMATY PUBLIC [18+]
152
0
/
32
82.200.174.196:27117
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
МЯСНОЙ КАЗАХСТАН 18+ ®
150
0
/
32
82.200.128.164:27054
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН | CSDM ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ
146
0
/
32
82.200.128.163:27016
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
FAMILY PUBLIC ™
145
0
/
24
82.200.128.163:27054
KZ
cs 1.6
de_dust2
A.L.M.A.T.Y [CSDM+FFA | 47/48]
144
0
/
10
82.200.174.199:27067
KZ
cs 1.6
de_dust2
GG.kz Mix-Low
144
0
/
32
82.200.174.201:27017
KZ
cs 1.6
awp_lego_2
Бро Это Казахстан
138
0
/
24
82.200.128.162:27055
KZ
cs 1.6
awp_india
Молодежь Казахстана [*VIP БЕСПЛАТНО*]
120
0
/
20
82.200.128.162:28888
KZ
cs 1.6
zm_india2
Ходячие Мертвецы ©
118
0
/
30
194.67.209.188:28293
KZ
cs 1.6
fy_pool_day
Последний Герой!
87
1
/
25
82.200.174.199:27056
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ARMия | Мод
86
0
/
24
82.200.174.200:27056
KZ
cs 1.6
aim_deagle
Priozersk bY MerKa
79
0
/
16
194.67.209.188:28185
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Ha urpe [Public] 16+
76
0
/
32
82.200.174.201:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Атырау Паблик 24/7
74
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com