කසකස්තානය සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
70
23
/
32
82.200.128.164:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#1|
382
32
/
32
82.200.128.162:27065
KZ
cs 1.6
de_abaddon
Типичный Казахстан +16
700
31
/
32
82.200.128.162:27060
KZ
cs 1.6
de_alexandra
Karaganda public [by Mini1]
685
32
/
32
82.200.128.163:27076
KZ
cs 1.6
de_dust2002
Welcome To *Kazakhstan*
674
32
/
32
82.200.128.163:22222
KZ
cs 1.6
de_inferno
КРЕПО©ТЬ КАЗАХСТАНА ™
600
31
/
32
82.200.128.163:24444
KZ
cs 1.6
de_westwood
Это ALMATY Детка 24/7
540
27
/
32
82.200.128.162:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2
KAZAKHSTAN - RUSSIA {public}18+
537
30
/
32
82.200.128.164:27051
KZ
cs 1.6
de_nuke32
Это ALMATY Братка™
534
30
/
32
82.200.128.162:27040
KZ
cs 1.6
de_dust2
Армия Мод ©
520
22
/
32
82.200.128.162:27062
KZ
cs 1.6
de_berzerker
#1 Играй и наслаждайся в Казахстане
511
31
/
32
82.200.128.163:27071
KZ
cs 1.6
de_abaddon
АЛЁ БРАТ, ЭТО КАЗАХСТАН!!!#1
443
18
/
32
82.200.128.164:27063
KZ
cs 1.6
de_dust2+
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| CS - RealZoNa|KZ| |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|
437
21
/
32
82.200.128.162:27074
KZ
cs 1.6
de_dust2
Aлё Родной, это Казахстан!!!#1
404
18
/
32
82.200.128.164:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| ЛЕГЕНДАРНЫЙ KАЗАХСТАН ✔
391
24
/
32
82.200.128.163:27051
KZ
cs 1.6
de_dust2002
Армия KZ
390
19
/
32
82.200.174.196:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
#1 | Shymkent Bloody | Ghetto | ✔
379
26
/
32
82.200.128.162:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2002
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#3|
376
12
/
32
82.200.128.162:27069
KZ
cs 1.6
zm_dark_mini
Зомби Апокалипсис | BIOHAZARD ©
369
21
/
32
82.200.128.163:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#5|
357
26
/
30
82.200.128.164:27052
KZ
cs 1.6
de_dust2
Rea'd KZ | CS 1.6
347
9
/
32
82.200.128.163:27054
KZ
cs 1.6
cs_mansion
๑۩۩๑ A.L.M.A.T.Y [PuBliC 47/48] ๑۩۩๑
335
16
/
32
82.200.128.163:27000
KZ
cs 1.6
de_dust2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#4|
330
14
/
32
82.200.174.199:27050
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ONLY KAZAKHSTAN 24/7
306
16
/
24
82.200.128.163:27064
KZ
cs 1.6
de_abaddon
✔__ ANTIBIOTIC
289
20
/
32
82.200.174.200:27100
KZ
cs 1.6
cs_mansion
♕ ONLY CSDM By KUDALAR KZ ✵
282
15
/
20
82.200.174.197:27082
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
~ Это Казахстан Детка ~
273
16
/
32
82.200.174.197:27056
KZ
cs 1.6
de_inferno
KZMZ public #1
272
15
/
32
82.200.174.196:27099
KZ
cs 1.6
de_dust2
Это A$TANA детка #1
270
13
/
32
82.200.128.163:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
TARAZ ONLINE 24/7
249
17
/
32
82.200.174.196:27086
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ASTANA TEAM PUBLIC
241
7
/
32
82.200.174.196:27065
KZ
cs 1.6
de_alexandra
ОНЛАЙН КАЗАХСТАН VIP бесплатно
225
11
/
32
82.200.128.164:27054
KZ
cs 1.6
css_dust2x2
КАЗАХСТАН | CSDM ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ
222
14
/
32
82.200.174.199:27148
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
IMMORTAL KAZAKHSTAN [PUBLIC]
195
16
/
32
82.200.128.164:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2
Алё, это Казахстан=)
173
15
/
25
82.200.128.164:27072
KZ
cs 1.6
awp_india
Өзіміздің Серверғо | CS 1.6
172
12
/
24
82.200.174.197:27055
KZ
cs 1.6
de_dust2
Столичный Легион
169
8
/
32
82.200.128.162:28888
KZ
cs 1.6
zm_pis2
Ходячие Мертвецы ©
160
15
/
20
82.200.174.200:27079
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKHSTAN BLOODY PUBLIC #1
148
10
/
20
82.200.174.200:27099
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKHSTAN / MORBYD YouTube
140
9
/
32
82.200.128.163:27065
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ЖАС-АЛАШ[RESSURECTION]
137
1
/
20
82.200.128.162:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2
SHYMKENT_YKO|CS_1.6
132
6
/
32
82.200.174.196:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
TARAZ ONLINE
130
7
/
32
194.67.209.188:28317
KZ
cs 1.6
$2000$
Проба999
102
1
/
10
82.200.174.196:27050
KZ
cs 1.6
jail_akd_snowyday
•[Jailbreak]Побег из Магнита[14+]•
102
3
/
16
82.200.128.162:27055
KZ
cs 1.6
awp_india
Молодежь Казахстана [PUBLIK]
100
10
/
10
82.200.174.199:27067
KZ
cs 1.6
de_inferno
GG.kz Mix #2
92
6
/
22
82.200.128.162:27043
KZ
cs 1.6
cs_mansion_32
๑۩۩๑ ONLY MANSION ๑۩۩๑
92
8
/
10
82.200.128.163:27072
KZ
cs 1.6
aim_map
✔__ AIM сервер (ONLY HS)
80
6
/
32
82.200.174.199:27066
KZ
cs 1.6
aim_map
Blood z0ne [KAZAKHSTAN] Скиины CS:GO
74
0
/
32
82.200.174.199:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2
Это BATYS Детка™
55
8
/
32
82.200.128.164:27085
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿ |gaBauKZ [Public] |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|
52
2
/
20
82.200.128.162:27027
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
^^^\Lost | Kazakhstan | Public 24/7
47
4
/
32
82.200.128.163:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2
#1Sensatsion blody Kazahstan
42
3
/
20
82.200.128.163:27061
KZ
cs 1.6
de_aztec
#1 ATYRAU PUBLIC [+16] ©
38
1
/
24
82.200.128.163:27017
KZ
cs 1.6
awp_india
КАЗАХСТАН ПАБЛИК ШУ ЧУ
34
1
/
24
82.200.174.196:27051
KZ
cs 1.6
de_dust2
KING PUBLIC 24/7
33
7
/
32
194.67.208.58:27016
KZ
cs 1.6
$2000$
Иркутск 38rus
31
0
/
12
82.200.174.200:27056
KZ
cs 1.6
awp_india
CW MIX |{LeGioN}
31
15
/
32
82.200.128.163:27016
KZ
cs 1.6
de_nuke_2x2
FAMILY PUBLIC ™
30
0
/
32
194.67.207.35:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2
.:: Gaming Cyber ::. DeathMatch
28
0
/
13
82.200.128.163:27060
KZ
cs 1.6
de_dust2
Sol by FaReKe
24
0
/
32
82.200.128.163:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2
Казахстан сервер #1
23
2
/
32
82.200.128.164:27094
KZ
cs 1.6
zpl_contrax_v4_buffed
[ZOMBIE-SERVER] - BIOHAZARD:CSO ELEMENTS !
22
1
/
19
82.200.174.200:27067
KZ
cs 1.6
de_nuke
[#1] Это Кс 1.6, БРО
12
2
/
14
194.67.207.38:27017
KZ
cs 1.6
fy_snow
~|~|Друзья друзей|~Public cs 1.6~|~
9
0
/
27
82.200.128.162:22222
KZ
cs 1.6
zp_skybuilding_cso
•[ZOMBIE]• НОЧНАЯ ИГРА | BIOHAZARD #1
9
0
/
24
194.67.209.155:27015
KZ
cs 1.6
awp_india
Crimean Publik 16+
8
0
/
20
82.200.174.197:27075
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Kazakh Arena (public 24/7)
3
0
/
10
82.200.174.199:27077
KZ
cs 1.6
de_aztec
KaZaKhsTaNsKa9l APMu9l DetKa
0
0
/
32
82.200.209.235:27017
KZ
css
ctf_2fort
[KZ] NM Games Team Fortress 2 Server
0
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com