කසකස්තානය සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
77
32
/
32
82.200.128.162:27060
KZ
cs 1.6
de_abaddon
Karaganda public [by Mini1]
698
32
/
32
82.200.128.162:27065
KZ
cs 1.6
de_abaddon
Типичный Казахстан +16
690
30
/
32
82.200.128.163:22222
KZ
cs 1.6
de_tuscan
КРЕПО©ТЬ КАЗАХСТАНА ™
674
31
/
32
82.200.128.162:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2
KAZAKHSTAN - RUSSIA {public}18+
630
25
/
32
82.200.174.196:27058
KZ
cs 1.6
de_kabul
ONLY KAZAKHSTAN 24/7
620
30
/
32
82.200.128.163:27076
KZ
cs 1.6
de_alexandra
Welcome To *Kazakhstan*
583
32
/
32
82.200.174.199:27080
KZ
cs 1.6
de_dust2
№ 1 ULTIMATUM |pro| Казахстан!!!
574
30
/
32
82.200.128.164:27051
KZ
cs 1.6
de_abaddon
Это ALMATY Братка™
561
29
/
32
82.200.128.163:24444
KZ
cs 1.6
de_alexandra
Это ALMATY Детка 24/7
550
28
/
32
82.200.174.199:27052
KZ
cs 1.6
de_nuke32
✔ Nike Kazakhstan [18+] ✔
482
27
/
32
82.200.128.162:27062
KZ
cs 1.6
de_kabul
#1 Играй и наслаждайся в Казахстане
452
23
/
32
82.200.128.162:27069
KZ
cs 1.6
ze_atix_panic_v1
Зомби Апокалипсис | BIOHAZARD ©
444
29
/
32
82.200.128.164:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#1|
438
24
/
32
82.200.128.163:27071
KZ
cs 1.6
de_inferno
Алё брат, это Казахстан!!!#1
419
17
/
32
82.200.128.163:27054
KZ
cs 1.6
awp_india
๑۩۩๑ A.L.M.A.T.Y [PuBliC 47/48] ๑۩۩๑
398
20
/
32
82.200.128.162:27074
KZ
cs 1.6
cs_mansion2005
Aлё Родной, это Казахстан!!!#1
389
14
/
32
82.200.128.162:27015
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#3|
389
16
/
20
82.200.174.200:27099
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKHSTAN / MORBYD YouTube
381
14
/
32
82.200.128.164:27063
KZ
cs 1.6
cs_mansion_32
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| CS★ REALZONA |05 KZ|
331
13
/
32
82.200.174.196:27066
KZ
cs 1.6
de_abaddon
#1 © SHYMKENT BLOODY [PUBLIC] ✔
327
27
/
32
82.200.128.163:27000
KZ
cs 1.6
de_dust2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#4|
308
13
/
32
82.200.128.164:27054
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН | CSDM ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ
300
13
/
32
82.200.128.163:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#5|
289
17
/
32
82.200.128.164:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2002
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| ЛЕГЕНДАРНЫЙ KАЗАХСТАН ★
279
13
/
32
82.200.128.164:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| Алё это Казахстан! =)
248
12
/
24
82.200.128.163:27064
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
✔__ ANTIBIOTIC
244
20
/
32
82.200.174.199:27148
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
IMMORTAL KAZAKHSTAN [PUBLIC]
241
18
/
32
82.200.128.162:23456
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
FatalError Официальный в КАРАГАНДЕ KZ
241
8
/
25
82.200.174.200:27100
KZ
cs 1.6
cs_mansion
WELCOME TO [KZ ARENA]
229
14
/
22
84.240.249.9:27077
KZ
cs 1.6
cs_mansion
astana 01
227
13
/
32
82.200.174.199:27053
KZ
cs 1.6
de_dust2002
Это BATYS Детка™
210
12
/
22
82.200.128.162:27043
KZ
cs 1.6
cs_mansion_32
๑۩۩๑ ONLY MANSION ๑۩۩๑
207
11
/
32
82.200.128.163:27065
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ЖАС-АЛАШ[RESSURECTION]
181
9
/
32
82.200.128.162:28888
KZ
cs 1.6
zm_battle_ground3
Ходячие Мертвецы ©
175
9
/
24
82.200.174.196:27099
KZ
cs 1.6
de_abaddon
Это A$TANA детка #1
164
14
/
32
82.200.174.197:27056
KZ
cs 1.6
de_inferno_2x2
KZMZ public #1
162
1
/
14
82.200.174.200:27077
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAKH©TAN-2030 [PUBLIC]
158
1
/
15
82.200.174.197:27082
KZ
cs 1.6
de_inferno
~Это Казахстан Детка~
153
13
/
32
82.200.174.199:27066
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Blood z0ne [KAZAKHSTAN]
152
4
/
32
82.200.128.164:27065
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
-=I N F I N I T Y_W A R=- [KZ] |18+|
151
12
/
32
82.200.128.164:27085
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿ |gaBauKZ [Public] |͇̿V͇̿I͇̿P͇̿|
127
10
/
24
82.200.174.197:27055
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Столичный Легион
108
4
/
20
194.67.209.188:28317
KZ
cs 1.6
$2000$
Проба999
85
3
/
10
82.200.128.163:27072
KZ
cs 1.6
aim_arena
AIM сервер (ONLY HS)
74
0
/
20
82.200.174.200:27056
KZ
cs 1.6
de_nuke
KAZAKSTAN - TARAZ 24/7
70
1
/
32
82.200.174.196:27086
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
ASTANA TEAM PUBLIC
62
7
/
32
82.200.128.163:27051
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
[Сумасшедшая схватка] {+18} ®
61
3
/
24
82.200.174.199:27100
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
Taraz | Public
53
4
/
24
82.200.128.163:27017
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
КАЗАХСТАН ПАБЛИК ШУ ЧУ
50
0
/
32
82.200.174.196:27068
KZ
cs 1.6
zm_3rooms
ИНПЕРИЯ СТРАХА [BY EA] 1#
46
10
/
32
82.200.128.163:27043
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
G A R N I Z O N E ©
45
3
/
20
82.200.128.162:27027
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
^^^\Lost | Kazakhstan | Public 24/7
44
1
/
32
82.200.128.164:27094
KZ
cs 1.6
zl_satellite_outside
[KZ] ZOMBIE MOD - |BIOHAZARD|+|CSO| by M A K I O
41
2
/
13
84.240.249.9:27039
KZ
cs 1.6
de_inferno_2x2
Элитный Сервер[KZ]
32
0
/
17
194.67.209.155:27015
KZ
cs 1.6
awp_india
Алконафты/tm/ 13+
31
1
/
32
82.200.174.197:27063
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
CLASSIC KZ (+vip)
27
0
/
12
82.200.174.196:27050
KZ
cs 1.6
de_dust2
Bloody KZ.mix
27
0
/
32
82.200.128.162:27057
KZ
cs 1.6
aim_2mansion
KZ | PUBLIC | ShymkenT_TaRaZ
26
0
/
27
82.200.128.162:22222
KZ
cs 1.6
ze_labs076
•[ZOMBIE]• НОЧНАЯ ИГРА | BIOHAZARD #1
24
0
/
32
84.240.249.9:27052
KZ
cs 1.6
awp_lego_2
#1 МОЛОДЕЖЬ КАЗАХСТАНА [by Smike]
18
5
/
10
82.200.174.199:27067
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
#1 © Алё родной Это Шымкент [PUBLIC] ✔
17
4
/
11
82.200.174.199:27075
KZ
cs 1.6
de_dust2
SOLYANO4KA
17
0
/
10
82.200.128.162:27054
KZ
cs 1.6
cs_italy
Best Life Kazakhstan
15
12
/
32
82.200.128.163:27058
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
KAZAHSTAN #2050
12
0
/
20
82.200.128.164:27056
KZ
cs 1.6
aim_arena
WEST [KAZAKHSTAN]
11
0
/
28
82.200.174.200:27067
KZ
cs 1.6
zm_303
ZOMBIE НОЧНАЯ ВОЙНА | BIOHAZARD
7
2
/
32
84.240.249.9:27076
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
POPCORN
2
0
/
10
82.200.174.199:27077
KZ
cs 1.6
de_inferno
JoinGame.kz Game Hosting (Время не ограничено)
2
0
/
10
82.200.128.163:27091
KZ
cs 1.6
de_cbble
FatalError AutoMix https://vk.com/fatalerror_serv
2
1
/
32
82.200.174.196:27064
KZ
cs 1.6
zm_assault_anthill
ZOMBIE KAZAKHSTAN
1
0
/
10
82.200.128.162:27055
KZ
cs 1.6
de_prodigy
JoinGame.kz Game Hosting
1
0
/
10
84.240.249.9:27035
KZ
cs 1.6
cs_mansion
CSHOST.KZ NEW GAMESERVER
1
0
/
24
82.200.174.196:27051
KZ
cs 1.6
de_dust
[#1]KAZAKHSTAN[#1]
1
0
/
10
82.200.128.162:27050
KZ
cs 1.6
zm_italy_v3
Zombie Biohazard | JoinGame.kz
0
0
/
10
82.200.128.163:27060
KZ
cs 1.6
de_dust2
Nice Public [18+]
0
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com