හංගේරියාව සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
63
7
/
32
37.221.209.129:27105
HU
cs 1.6
de_dust2
Magyar Only Dust2 | Rangrendszer!!! | magyar-harcosok.hu | synhosting.eu
437
12
/
32
37.221.209.129:27430
HU
cs 1.6
de_dust2
[~|EndLeSS|~] ~ Only Dust2 [ANTICHEAT] @ SynHosting.eu™
423
14
/
32
37.221.209.131:27135
HU
cs 1.6
de_dust2
JokeAlmighty Fun Server |HUN| [SynHosting.eu]
398
15
/
32
37.221.209.129:27080
HU
cs 1.6
de_dust2
-[$-BloCK]- Winter
373
15
/
27
37.221.213.72:27005
HU
cs 1.6
gg_rise
[dHb] GunGame
322
5
/
28
37.221.209.130:27415
HU
cs 1.6
de_dust2
[*_* / W.O.H.A.X / *_*] BHOP ONLY DUST2 | SynHosting.eu
322
10
/
24
37.221.209.132:27060
HU
cs 1.6
de_russka
[HU] TheRockBottom Deathmatch | Powered by SynHosting.eu
293
10
/
24
37.221.209.130:27100
HU
cs 1.6
cs_assault_christmas
HunGun - HH [Trea$ure|COD:MW] DEC14.NAGYRESI | Powered by SynHosting.eu
253
9
/
32
37.221.209.130:27130
HU
cs 1.6
zm_xopom_town
-|HUNGARY|- [3] Zombie [BÓNUSZ ÓRÁK: 18-20] Szerver @ synhosting.eu
245
4
/
32
37.221.209.130:27822
HU
cs 1.6
de_dust2
[ NiCE ] Only Dust2 | HAMAROSAN NiCE mód v3.0 |Skinek/VIP|de_dust2|Only D2 @SynHosting.eu
224
8
/
32
37.221.209.131:27295
HU
cs 1.6
de_dust2
*pbT# Team Only Dust 2 [BugFixed+ÉlesHitbox][#1] pwd by SynHosting.eu
213
3
/
32
37.221.209.130:27837
HU
cs 1.6
de_dust2_xmas
KRISTÁLY™ [NEW] @ SynHosting.eu
197
1
/
18
37.221.209.131:27570
HU
cs go
mg_minecraft_course
[HUN] Vadkender [SynHosting.eu]
176
3
/
32
37.221.209.130:27115
HU
cs 1.6
jail_westwood
-|HUNGARY|- [9] Jailbreak Szerver @ synhosting.eu
170
5
/
32
37.221.209.130:27255
HU
cs 1.6
zm_dust2_new
OldHands* Zombie Plague •CSO Premium• [FreeVIP+LVL+JP]
149
3
/
32
87.229.71.52:27015
HU
css
de_cbble
|HUN| *PUBLIC* [exDust2 only] [+18]
147
7
/
32
91.83.93.41:27035
HU
cs 1.6
de_dust2
.:[BadboYs]:. -[#1] [Only Dust2]-[christmas-hamarosan!] @ sunwell.hu
141
0
/
12
37.221.209.129:27535
HU
cs 1.6
de_dust2
Erdélyi Magyar Dust2 {{ErDay Gaming}} | Powered by SynHosting.eu
137
6
/
32
37.221.209.130:27210
HU
cs 1.6
de_dust2
[AK26] Only Dust2 + Public Server pwrd by Synhosting.eu
129
7
/
32
193.224.130.190:27015
HU
cs 1.6
cs_italy
[C4nn0N] DeathMatch (CSDM) HU
117
6
/
20
193.224.130.190:27020
HU
cs 1.6
dm_hangar_beta1
[C4nn0N] CSDM - only dm_hangar
116
3
/
32
37.17.172.49:27079
HU
cs 1.6
awp4one
InterClaps.hu Only AWP sZerver
112
3
/
32
37.17.172.49:27068
HU
cs 1.6
css_dust2x2_go
InterClaps.hu Global Offensive #2 HU/EN sZerver
112
3
/
32
37.221.209.130:27120
HU
cs 1.6
de_westwood_big
-|HUNGARY|- [8] CTF !Eredeti! [D2, Inferno, WestWood] Szerver @ synhosting.eu
105
4
/
18
94.199.180.130:28200
HU
cs 1.6
de_dust2
Diwat[#26][Slender]-Server
104
3
/
32
37.221.209.131:27065
HU
cs 1.6
35hp_aztec
-|HUNGARY|- [7] Knife [Kés] Szerver @ synhosting.eu
104
3
/
32
37.17.172.49:27065
HU
cs 1.6
de_dust2
InterClaps.hu Classic Only Dust2 sZerver
101
3
/
24
94.199.180.130:27300
HU
cs 1.6
de_artmuseum
Diwat[#26][HNS]-Server
97
3
/
32
37.221.209.131:27555
HU
cs 1.6
de_dust2_2009_new
|Vaper| [2] Paintball Szerver! 2 ugrás. Hungary remake. | SynHosting.eu
95
3
/
28
37.221.209.129:27355
HU
cs 1.6
bhop_m_novice2
|Vaper| [1] BunnyHop Szerver| SynHosting.eu
93
3
/
24
37.221.209.131:27345
HU
cs 1.6
css_dust3
.:[Cs]eRnoBiL:.|-Global Offensive-| Valami készül! [SynHosting.eu]
90
3
/
24
94.199.180.130:27070
HU
cs 1.6
bb_ff_alley_v2
Diwat[#26][BaseBuilder]-Server
89
3
/
24
94.199.180.130:27032
HU
cs 1.6
jail_enterprise_b1
Diwat[#26][JailBreak]-Server
89
3
/
18
87.229.77.114:27095
HU
cs go
am_aztec2015
-|MAGYAR|- |128 tick| Arena (1v1) Szerver | @ServerHive.net
85
1
/
25
37.221.209.104:27164
HU
cs go
/201730535/de_dolls_csgo_xmas
Csak PRIME accal-JK 2.1-KaRaCSoNYi MaP PaRTi JaNuaR 6iG
81
3
/
32
37.17.172.49:27011
HU
cs 1.6
zm_101
InterClaps.hu Zombie Plague #2 sZerver
79
4
/
32
94.199.180.130:27025
HU
cs 1.6
de_dust2
Diwat[#26][COD:MW]-Server
68
0
/
32
37.221.209.131:27325
HU
cs 1.6
scoutzknivez
*pbT# Team Sniper Szerver [AWP,SCOUT][#2] pwd by SynHosting.eu
63
3
/
18
37.221.209.131:27420
HU
cs 1.6
de_dust2
.:[MajomCsapda]:. Only Dust2 szervere | SynHosting.eu
58
2
/
26
91.83.93.41:27088
HU
cs 1.6
css_dust2se_go
NexusGaming MAJORATLANTA[2018] @ sunwell.hu
53
2
/
32
37.221.209.130:27265
HU
cs 1.6
de_dust2
*Cannabis* Only D2 | SynHosting.eu
51
0
/
11
87.229.77.114:27045
HU
cs 1.6
de_dust2
MAGYARMIX[1] @magyarmix.hu
38
1
/
12
87.229.77.24:27185
HU
cs 1.6
de_dust2
New server @ ServerHive.net
26
0
/
32
94.199.180.130:27000
HU
cs 1.6
de_dust2
Diwat[#26][OnlyD2]-Server
24
1
/
12
37.221.209.129:27550
HU
cs 1.6
cs_backalley
[*LMG*][#0| Teszt] Teszt Szerver @ SynHosting.eu
19
0
/
14
37.221.209.130:27330
HU
cs 1.6
cs_siege
GAMECENTER | SynHosting.eu
14
3
/
12
87.229.77.24:27045
HU
cs 1.6
de_dust2
~[InFeRn@L_GanG]~[TinY[1]] @ ServerHive.net
12
0
/
12
37.221.209.131:27510
HU
cs 1.6
de_dust2
MYB @ synhosting.eu
12
0
/
12
91.83.93.41:27085
HU
cs 1.6
cs_office
---HUNter Family2--- @ sunwell.hu
8
0
/
12
37.221.209.130:27235
HU
cs 1.6
css_overpass
WorldServer Global Offensive [HAMAROSAN] by Synhosting.eu
4
0
/
22
37.221.209.129:27375
HU
cs 1.6
de_dust2
PeNeLopÉ Közösségi SzeRveR D2, Mirage, Cache, Inferno | SynHosting.eu
4
0
/
14
87.229.77.165:27285
HU
cs 1.6
fy_gamesis
MIRROR dHb GunGame @ ServerHive.net
3
0
/
16
37.221.209.129:27310
HU
cs 1.6
surf_ski_2
[HUN]Counter-Strike-Surf_Ski_2 Only | SynHosting.eu
2
0
/
10
87.229.77.115:27045
HU
cs 1.6
am_fight_v
New server @ ServerHive.net
2
0
/
12
37.221.209.129:27075
HU
cs 1.6
de_train
-|HUNGARY|- Teszt szerver @ synhosting.eu
2
0
/
20
87.229.77.115:27105
HU
cs 1.6
cs_747
TRASH MultiGaming Pub [80%] @ ServerHive.net
2
0
/
32
213.181.201.174:27104
HU
cs 1.6
ze_jurassicpark4
[DarKZombie Escape]Level,Coin system
2
0
/
28
94.199.180.130:27026
HU
cs 1.6
de_nust2
Diwat[#26][Furien]-Server
1
0
/
12
37.221.209.129:27360
HU
cs 1.6
cs_siege
|Vaper| Mix szerver. | SynHosting.eu
1
0
/
10
87.229.77.24:27085
HU
cs go
de_dust2
állítsdbe
0
0
/
14
37.221.209.130:27410
HU
cs go
de_dust2
Counter-Strike: Global Offensive | SynHosting.eu
0
0
/
10
87.229.77.165:27055
HU
cs 1.6
de_dust2
New server @ ServerHive.net
0
0
/
12
37.221.209.129:27275
HU
cs 1.6
de_dust2
MajomCsapda Teszt szerver | SynHosting.eu
0
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com