බල්ගේරියාව සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
50
21
/
32
93.123.18.10:27015
BG
cs go
de_dust2_old
csgo.bg - Dust2 Only [Old & New] HLStatsX 128 ticks | cs1.csgo.
471
26
/
31
79.124.44.249:27015
BG
cs 1.6
de_dually
SECTOR.BG War3FT Respawn [SlowXP]
741
26
/
32
93.123.18.62:27016
BG
cs 1.6
de_dust2
Dust2.Evils.Ro ® [CSDM] DeathMatch
693
16
/
21
79.124.44.247:27015
BG
cs 1.6
de_cpl_mill
SECTOR.BG War3FT [SlowXP]
529
0
/
32
79.124.56.92:27016
BG
cs 1.6
de_dust2
Cs-ParaDise.InFo[Flash Lighting|10000FPS]
493
3
/
21
csdm.ugc.lt:27015
BG
cs 1.6
de_inferno
 UGC.LT | CSDM #2 (24/7)
284
4
/
32
93.123.18.58:27015
BG
cs 1.6
de_dust2
Cs-Vraca # FragArena [18+]
265
6
/
32
212.233.201.217:27017
BG
cs 1.6
de_dust2
BG.CS|ServeR
101
7
/
32
79.124.49.93:27016
BG
cs 1.6
zm_foda
[ANTIDOTE-GAMING] .:Zombie Plague:. [JetPack|GoldenAK|V.I.P]
95
1
/
32
79.98.108.101:27024
BG
cs 1.6
de_dust2
CS-KAZANLUK(Dust2 Only)
80
2
/
40
217.79.88.158:27018
BG
css
de_dust2
CSMEGA-BG.COM | Dust 2 OnlY | v.90 | AnticheaT | HlstatsX | VIP
70
0
/
15
79.124.44.245:27015
BG
cs 1.6
kz_kzse_toonworld
SECTOR.BG Jump
67
0
/
21
jb.cs-crossfire.com:27024
BG
cs 1.6
jail_darbe_v3
CrossFire ** JailBreak UltiMate ** [*Fun*NeWDays*]
65
2
/
40
217.79.88.158:27017
BG
css
fy_iceworld_cssource
CSMEGA-BG.COM | Death-Match | v.90 | AnticheaT | HlstatsX | VIP
57
2
/
40
217.79.88.158:27015
BG
css
fy_fighter
CSMEGA-BG.COM | Classic | v.90 | AnticheaT | HlstatsX | VIP
54
0
/
21
91.139.229.180:27015
BG
cs 1.6
deathrun_2010
CrossFire -> [Deathrun[4]Fun]
46
1
/
21
cs.cs-crossfire.com:27016
BG
cs 1.6
jb_flyhigh_v3
CrossFire -> JaILBreaK
35
0
/
32
93.123.18.61:27016
BG
cs 1.6
de_dust2
BruTaL-ServerS # RESPAWN|FreeVIP|ArmyRanks+Shop|
31
0
/
32
79.124.44.248:27015
BG
cs 1.6
zm_forfun
SECTOR.BG Zombie Plague Apocalypse
30
1
/
32
79.124.49.85:27019
BG
cs 1.6
zm_restart_v3
CrossFire # ZMP Mega Fast/Save AMMO + Jetpack + GoldenAK
28
0
/
32
79.124.58.86:27015
BG
cs 1.6
de_dust2
Cs-Ruse.Eu | Dust2 Only [1000 FPS][RANKS][HAPPY HOUR]
26
0
/
32
212.233.176.25:27015
BG
cs 1.6
de_dust2
[IS]Dust2Only
20
0
/
32
93.123.18.61:27015
BG
cs 1.6
de_dust2
BruTaL-ServerS # [D2Only]Massacre
19
0
/
21
79.124.49.91:27015
BG
cs 1.6
de_dust2_2006
BurgasNeT DUST Only
17
0
/
25
79.124.49.92:27027
BG
cs 1.6
fy_snow
Deadly*Game#Awp*And*Deagle
14
0
/
21
91.139.229.180:27019
BG
cs 1.6
fy_alienzone
CrossFire -> GunGame
12
0
/
21
cs.cs-crossfire.com:27018
BG
cs 1.6
de_abaddon
CrossFire -> ULtiMaTe FuRieN
11
0
/
21
cs.cs-crossfire.com:27020
BG
cs 1.6
35hp_2
CrossFire -> Knife Respawn
11
0
/
21
91.139.229.180:27017
BG
cs 1.6
de_dust2
CrossFire -> Dust2 [Only]
7
0
/
21
cs.cs-crossfire.com:27021
BG
cs 1.6
awp_india
CrossFire -> Awp Melee
7
0
/
32
93.123.18.47:27014
BG
cs 1.6
de_inferno
Cs-ParaDise.InFo[PoWeR Girl's|10000FPS]
6
0
/
32
212.233.176.25:27018
BG
cs 1.6
zm_night_fight
[IS].:Zombie-Infection:.[UmbrellaCorporation]
5
0
/
32
79.124.56.90:27015
BG
cs 1.6
de_dust2
RENT.4Vendeta.com :: Game Hosting Company
5
0
/
21
93.123.18.47:27013
BG
cs 1.6
gg_3way
Cs-ParaDise.InFo[Dark hole|10000FPS]
4
0
/
21
79.124.49.90:27016
BG
cs 1.6
awp_india
Slackserv.COM # AWP Only
4
0
/
32
79.124.49.85:27015
BG
cs 1.6
de_dust
[24/7]Best-Server| DeathMach#SHOP#Ranks
4
0
/
18
79.124.56.90:27005
BG
cs 1.6
de_cbble
Regal-Gaming # Blockmaker [v3.4]
4
0
/
21
79.124.49.86:27016
BG
cs 1.6
cs_estate
BurgasNeT Classic
3
0
/
32
93.123.18.63:27015
BG
cs 1.6
de_dust2
CS-PlayGround.INFO # Dust2 Only Massacre
3
0
/
21
79.124.58.84:27018
BG
cs 1.6
deathrun_ice
4Vendeta.com # Deathrun 4Fun [Respawn + Bhop & 9 Knifes]
3
0
/
21
cs.cs-crossfire.com:27022
BG
cs 1.6
de_snipe_it5
CrossFire -> Deathmatch BattleField2
3
0
/
21
79.124.49.90:27018
BG
cs 1.6
de_dust
[MK-Servers.eu] BLOCKMAKER [GOLD/XP/CHESTS]
2
0
/
32
212.233.176.25:27017
BG
cs 1.6
gg_bside_collapse
[IS]GunGame
1
0
/
32
79.124.58.85:27020
BG
cs 1.6
gg_fy_deagle_dustworld2
Lan-BG.INFO #GunGame MELEE
1
0
/
21
cs.cs-crossfire.com:27023
BG
cs 1.6
de_avangard
CrossFire -> GhostMod
1
0
/
32
79.124.56.94:27017
BG
cs 1.6
zm_brambor
[Wild-Cs]Zombie Plague[SaveAmmo]
0
0
/
32
212.233.176.25:27016
BG
cs 1.6
cs_office
[IS]War3Respawn
0
0
/
32
79.98.108.76:27019
BG
cs 1.6
zm_ice_attack5
NEW IP 79.124.49.85:27019
0
0
/
32
79.124.49.85:27020
BG
cs 1.6
de_dust2
Error-404(Crazy Maps)*Try Hard*
0
0
/
21
79.124.49.86:27015
BG
cs 1.6
zm_last_day_of_alaska
BurgasNeT Zombie Plague
0
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com