සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
10526
13
/
32
83.222.117.10:27070
RU
cs 1.6
awp_dust
[CSDM] SENTRY
685
22
/
24
85.14.232.128:27015
DE
cs go
de_dust2
-=WarmupServer=-™ DUST2 23 ★FFA-DM★MultiCFG★128T★
879
11
/
64
37.230.210.81:27015
RU
css
cs_italy
ZION Classic
327
0
/
32
82.200.128.162:23456
KZ
cs 1.6
de_dust2_2x2
FatalError Караганда паблик 2
558
14
/
40
74.91.126.88:27015
US
css
de_dust2
≡ iC ≡ Iconoclast|PvP+Turbo GunGame|Custom Maps|FF
524
12
/
24
8.2.122.163:27055
US
css
de_dust2
-=HOLLOWPOINTSGAMING=- 24/7 DUST 2 |NO AWPS||NO AUTOS|
487
18
/
64
195.62.53.83:27015
RU
cs go
de_dust2
Криминальная Россия 21+ [СКИНЫ|НОЖИ]
678
14
/
32
194.19.245.94:27015
LV
cs 1.6
cs_intercept
Kick.lv | War3+CSDM [ 99999 LVL + 5 ULTIMATE LVL ]
573
4
/
42
37.194.238.13:27016
RU
css
3000
-=V88 НОВОСИБИРСК АК_47 ПАБЛИК СЕРВЕР=
251
31
/
32
190.96.14.108:27047
CL
cs 1.6
as_romani
CSDM InstallRecord.blob SAVE core_i386.so crashhandler.so cstrike debug.cmds debug.log engine_amd.so engine_i486.so engine_i686.so filesystem_stdio_i386.so hlds_amd hlds_i486 hlds_i686 hlds_run hostnames.txt ipuri.txt libgcc_s.so.1 libstdc
1086
29
/
64
69.30.205.228:27018
US
css
zm_420_office_v7_[zh_fix2]
ZoMBiE [-HIDEOUT-] IV R e l o a d e d -Dev [HideoutGaming.com]
460
12
/
24
93.186.198.103:27915
DE
css
cs_italy_tactik2
The old man´s Server | Deathmatch | Italy only
488
31
/
32
210.95.151.222:27016
KR
cs 1.6
de_dust2
Csdm.WoXGames.com Csdm.Idle.Ro [ Respawn + War3FT ]
738
3
/
29
212.92.220.42:27035
HR
cs go
surf_olympics_sns
CSAdria Surf Server [by entitas.hr]
262
29
/
32
174.140.163.237:27019
US
cs 1.6
de_dust2x2
Gr3n0x // Dust 2 24/7 [NonSteam 1000fps]
1021
18
/
18
62.210.207.131:27016
FR
cs go
de_dust2
Blblblblbl - Deathmatch Only D2 128 Tick #1
610
51
/
60
csgo.ksfclan.com:27015
US
cs go
surf_sunnyhappylove
[KSFClan.com] #1 24/7 SurfTimer! EasySurf (Tiers 1-2)
520
0
/
20
109.195.19.208:27016
RU
cs go
aim_redline
AIM DM
416
1
/
24
158.58.170.174:27015
IT
cs go
awp_infinte_v3
[ITA] AwP DEATHMATCH By Extreme-Gamers [WS/KNIFE/STORE/GLOVES]
480
11
/
64
193.124.176.3:27026
RU
css
de_dust2
***SN~Дикий~DeathMatch(RUS)~Dust2_only~NS***
575
51
/
60
csgo.ksfclan.com:27015
US
cs go
surf_sunnyhappylove
[KSFClan.com] #1 24/7 SurfTimer! EasySurf (Tiers 1-2)
522
30
/
32
211.226.27.120:27031
KR
cs 1.6
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
587
10
/
32
178.33.162.41:28115
ES
cs 1.6
de_dust2
 •· OldSchool GamerS ·• Counter-Strike ·• gamehost.es
680
16
/
24
46.174.48.86:27015
RU
css
c3m4_plantation
CORE-SS Coop-24 (2.1.4.7)
806
3
/
32
31.28.168.208:27048
UA
cs 1.6
de_dust2_2x2
Украинский Паблик ★
628
0
/
23
46.32.70.52:27025
RU
cs 1.6
gg_visual
Cs-ActiVe.com | GunGame
376
0
/
13
31.28.170.122:27114
UA
css
de_dust2
Public REDbULL_Убивает
6
1
/
32
77.220.187.148:27015
RU
cs 1.6
de_dust2_2x2
Здесь все свои 18+
496
0
/
40
93.119.27.75:27015
RO
cs go
aim_deagle7k
ES INDUNGI SHOP + !gloves !ws !ranks
312
9
/
16
85.114.157.146:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DEATHMATCH + TICK 128 + 16 SLOTS + DROPS
691
7
/
32
78.56.9.125:27019
LT
cs 1.6
de_dust2
Old-School - Dust/Dust2 Only
604
3
/
27
193.33.176.93:27015
PL
cs go
surf_10xinfernohq_r4
★ [PL] Sniper13.pl [4FUN] [MINIGAMES/COURSE/SURF/DEATHRUN]
343
30
/
32
178.33.27.68:27037
FR
cs 1.6
de_dust2
903
5
/
32
85.194.241.229:27106
PL
cs 1.6
de_dust2
[Only DD2][LECZENIE|RANGI CS:GO|/KNIFE|22-8DARMOWY VIP] Just-Frags.eu
650
18
/
32
46.174.48.45:27216
RU
cs 1.6
cs_office
ОПАСНЫЙ CSDM © Пушки+Лазеры
989
30
/
32
94.177.227.250:27023
RO
cs 1.6
as_oilrig
ROMANIA.CS1.RO Jo!nT iT NoW
1056
18
/
18
45.35.134.137:27015
US
cs go
de_dust2
UGC-Gaming.net - FFA Deathmatch #1 [128 Tick] | US-West
708
24
/
31
74.91.121.133:27015
US
cs go
awp_blocks
((CoClan)) Awp [WS | KNIFE | GLOVES] -128Tick
400
0
/
21
217.14.198.217:27017
RU
cs go
workshop/430114064/de_snowfall
gamesdom.ru:27017[IzhevsK]Publik [Скины]
278
1
/
20
46.174.48.24:27232
RU
cs 1.6
de_mirage
Tverskoe M9co 16+ || Public
222
8
/
64
195.62.52.237:27015
RU
cs go
surf_dust2_2008_csgo_rfix
[Holi-top.ru] Surf+RPG #2 [24/7] RUS
335
29
/
64
70.42.74.2:27015
US
cs go
workshop/557105165/surf_rookie
[AB] 24/7 (Surf_Rookie Only) - !KNIFE, !WS, !GLOVES
590
0
/
18
94.137.192.210:27130
RU
cs go
de_dust2
38 | Irkutsk | DM FFA #1
399
1
/
25
80.72.38.186:27015
PL
cs go
de_train
█ Wiejska-Chata.pl [FFA/4FUN][BEZ CENZURY +18] ★mojeserwery
435
18
/
31
124.158.124.12:27015
MN
cs 1.6
de_dust3
[XopoM.com] Public I
864
26
/
32
74.91.125.69:27015
US
cs go
am_warehouse3
[GFLClan.com] US 1v1 Arena | 128-Tick | !challenge | !model | S
494
1
/
18
95.172.92.71:27015
DE
cs go
de_dust2
[fragshack.eu] 24/7 Team Deathmatch |128 tick|
471
1
/
32
31.28.170.110:27072
UA
cs 1.6
de_dust2
UKRAINE [Online] Classic ©
477
3
/
32
87.98.227.44:27027
ES
cs 1.6
de_rats
|F.B.I| [Call Of Duty] || ClanFBI.ES
299
2
/
64
46.174.54.207:27777
RU
cs go
de_dust2
|Дети 90-х| [PUBLIC] [!ws - !knife] |NO-STEAM|
656
0
/
20
77.88.252.161:27211
UA
css
de_sultan2
НОВЫЙ КРЫМ[New Crimea]16+
6
12
/
24
93.186.198.103:27015
DE
css
de_tides
The old man´s Deathmatch - Server
485
34
/
64
206.221.188.42:27115
US
css
cs_militia
www.nighteam.com [US] | MILITIA 24/7
857
11
/
40
178.54.193.10:2601
UA
css
de_pasdequartier
BCM Hell Public #6
413
13
/
32
155.133.41.246:27015
PL
cs go
de_dust2
GLOBALELITE.pl | DD2 | 128TICK 0VAR| GAMMA SKINY/KOSY/REKAWICZKI/DZIKIEWĘŻE
836
10
/
64
37.230.210.42:27015
RU
cs go
de_dust2
ZION Deathmatch dd2
727
0
/
10
46.174.52.25:27281
RU
cs go
de_inferno
Волгоград!128 TICK!Низкий ПИНГ
0
19
/
40
31.186.251.135:27016
DE
css
surf_underworld
[KSFClan.com] #1 24/7 SurfTimer! [Europe]
496
18
/
24
205.234.203.12:27015
US
cs go
gg_fy_funtimes
Casual Mature Gamers GO1: GunGame Reverse Turbo 100 TICK
448
16
/
16
74.91.112.227:27015
US
cs go
de_dust2
24/7 Dust 2 | FFA Deathmatch | HEADSHOT ONLY | 128tick
300
0
/
42
46.174.53.80:6666
RU
css
de_dust2
-=© ЭmO ЖE PSIHOSERVER.RU=-
551
17
/
32
200.239.129.155:27032
BR
cs 1.6
de_dust2
cs.NG.com - 1000 fps
560
23
/
24
84.200.226.164:27015
DE
css
fy_abbottabad
ROBBERS & POLICE // c2Play.de ★ Ranked
935
14
/
31
83.222.105.173:27015
RU
cs 1.6
de_dust2_2x2_b_new
ONEKILL.RU | ПУШКИ | ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ
834
3
/
32
46.174.52.22:27306
RU
cs 1.6
cs_mansion
Mortal-cs.ru | Никто не выживет 18+ ©
579
44
/
64
84.200.226.150:27015
DE
css
de_train
TRAIN (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
1039
30
/
32
104.37.188.245:27029
US
cs 1.6
fy_snow
COUNTER STRIKE [SUPER SERVER]
1056
27
/
38
67.228.245.2:27015
US
css
cs_office
[HG] 24/7 Office Deathmatch - HeLLsGamers.com | gameME
438
64
/
64
216.52.148.47:27015
US
cs go
ze_surf_sahok_v1
[GFLClan.com]Zombie Escape 24/7 | Rank | Recruiting | NoBlock |
1482
37
/
64
89.179.240.119:27027
RU
css
de_dust2
c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v3398447
1266
47
/
64
84.200.226.138:27015
DE
css
de_dust2
DEATHMATCH #2 // c2Play.de ★ Ranked
1184
45
/
64
84.200.226.152:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
DEATHMATCH #3 // c2Play.de ★ Ranked
1173
43
/
64
84.200.226.131:27015
DE
css
cs_office
DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ranked
1167
47
/
64
84.200.226.153:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
DEATHMATCH LARGE #4 // c2Play.de ★ Ranked
1166
35
/
37
193.33.176.142:27015
PL
cs go
de_dust2
██ ★ uwujka.pl ★ [DD2] !ws !knife |pukawka.pl|
1102
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා
VIP සේවාදායක
awp_dust
13 / 32
CS 1.6
[CSDM] SENTRY
de_dust2
22 / 24
CS GO
-=WarmupSe rver=-™ DUST2 23 ★FFA-DM★Mu ltiCFG★128 T★
cs_italy
11 / 64
CSS
ZION Classic
de_dust2_2 x2
0 / 32
CS 1.6
FatalError Караганда паблик 2
de_dust2
14 / 40
CSS
≡ iC ≡ Iconoclast |PvP+Turbo GunGame|Cu stom Maps|FF
de_dust2
12 / 24
CSS
-=HOLLOWPO INTSGAMING =- 24/7 DUST 2 |NO AWPS||NO AUTOS|
de_dust2
18 / 64
CS GO
Криминальн ая Россия 21+ [СКИНЫ|НОЖ И]
cs_interce pt
14 / 32
CS 1.6
Kick.lv | War3+CSDM [ 99999 LVL + 5 ULTIMATE LVL ]
3000
4 / 42
CSS
-=V88 НОВОСИБИРС К АК_47 ПАБЛИК СЕРВЕР=
as_romani
31 / 32
CS 1.6
CSDM InstallRec ord.blob SAVE core_i386. so crashhandl er.so cstrike debug.cmds debug.log engine_amd .so engine_i48 6.so engine_i68 6.so filesystem _stdio_i38 6.so hlds_amd hlds_i486 hlds_i686 hlds_run hostnames. txt ipuri.txt libgcc_s.s o.1 libstdc
zm_420_off ice_v7_[zh _fix2]
29 / 64
CSS
ZoMBiE [-HIDEOUT- ] IV R e l o a d e d -Dev [HideoutGa ming.com]
cs_italy_t actik2
12 / 24
CSS
The old man´s Server | Deathmatch | Italy only
de_dust2
31 / 32
CS 1.6
Csdm.WoXGa mes.com Csdm.Idle. Ro [ Respawn + War3FT ]
surf_olymp ics_sns
3 / 29
CS GO
CSAdria Surf Server [by entitas.hr ]
de_dust2x2
29 / 32
CS 1.6
Gr3n0x // Dust 2 24/7 [NonSteam 1000fps]
de_dust2
18 / 18
CS GO
Blblblblbl - Deathmatch Only D2 128 Tick #1
surf_sunny happylove
51 / 60
CS GO
[KSFClan.c om] #1 24/7 SurfTimer! EasySurf (Tiers 1-2)
aim_redlin e
0 / 20
CS GO
AIM DM
awp_infint e_v3
1 / 24
CS GO
[ITA] AwP DEATHMATCH By Extreme-Ga mers [WS/KNIFE/ STORE/GLOV ES]
සබැදි පරිශීලකයන්