සෙවීම cs සේවාදායකයක්, Counter-Strike සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
7840
16
/
16
dm11.brutalcs.nu:27015
SE
cs go
de_inferno
BrutalCS.nu CSDM FFA #11 | Mi/In/Ca | Powered by ASUS
356
32
/
64
46.174.49.140:27015
RU
css
basewars_evocity_v2
[Ru] Custom Box - BW 3.0
291
16
/
64
84.200.226.154:27015
DE
css
de_chateau
! OLD | ▅ ▆ ▇ CHATEAU (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
325
72
/
100
46.174.53.160:27015
RU
css
rp_mk_city17_v2
λ[RU] AlexandriaRP | HL2RP |
984
5
/
32
43.239.156.112:27070
cs 1.6
awp_india
TeG Public # www.teg-gaming.com
263
16
/
64
84.200.226.139:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 UNLIMITED (ONLY) // c2Play.de ★ R
335
18
/
48
66.151.244.167:27015
US
cs go
jb_spy_vs_spy_v1-3
[SNG] 24/7 Jailbreak | !knife !ws | Last CT
391
15
/
36
93.186.198.103:27815
DE
css
de_dolls
The old man´s Server | Deathmatch | de_dolls only
404
17
/
28
195.64.223.187:27018
RU
cs 1.6
cs_assault_1337
[JoKeR-NeT Екатеринбург] Лазеры + Пушки
308
27
/
32
46.174.52.5:27203
RU
cs 1.6
de_aztec
WONDER WOMAN'S ❤
751
14
/
32
194.19.245.91:27015
LV
cs 1.6
de_train
Kick.lv | CSDM + CUSTOM CS:GO MOD [ Skin Shop + Missions ]
407
15
/
32
176.57.188.22:27015
DE
cs 1.6
zm_iceworld_humans
CLARION - ZM Biohazard [Laser + Parachute]
366
21
/
22
188.226.57.11:27022
RU
cs go
gg_lostfront
[1.36.4.2] CS:GO GunGame Valve-Servers.ru
404
15
/
32
93.123.18.10:27015
BG
cs go
de_dust2
csgo.bg - Dust2 Only [Old & New] HLStatsX 128 ticks | cs1.csgo.
452
16
/
64
84.200.226.136:27015
DE
css
cs_office
! OLD | ▅ ▆ ▇ OFFICE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
330
11
/
64
188.134.80.182:27025
RU
cs go
workshop/422008923/de_dust2
░▒▓█ [Питерский] (Public) Dust2 only █▓▒░
307
34
/
64
37.230.162.93:1995
RU
css
de_dust2
__[V34] ТОРНАДО [Public]__ 18+
645
14
/
64
195.2.252.17:27017
RU
cs go
de_dust2
КАРУСЕЛЬ | Dust II | Без VIPов | GameMe | 16+
347
7
/
64
62.76.64.147:27015
RU
css
de_dust2
~TAMBOV-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~
163
16
/
32
193.19.118.230:27015
RU
cs 1.6
de_nuke
ZombieGround.ru # Public
307
16
/
64
84.200.226.135:27015
DE
css
cs_militia
! OLD | ▅ ▆ ▇ MILITIA (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
326
50
/
64
46.174.53.132:11111
RU
css
de_dust2
Бойцовский Клуб 18+
734
33
/
44
46.174.50.143:27015
RU
cs go
de_dust2
PoPuLaR [PuBlIc] ot NaStUsHi{CS GO}only[16+]
569
13
/
32
css.wandergame.net:27031
UA
css
$2000$
| Wander Game | CS:S | $2000$ | DeathMatch | v34 |
283
9
/
31
212.76.131.84:27015
RU
cs 1.6
de_dust2
Старшеклассники 18+
182
19
/
32
185.80.128.96:27015
LT
cs 1.6
css_vietnam
CSGO ULTIMATE MOD #BORDERLAND #1
201
12
/
32
80.211.44.119:27039
DK
cs 1.6
de_mirage
.[EpicGamer Classic#1 | 24/7].
44
1
/
32
37.48.124.218:27017
NL
cs 1.6
awp_zigzag
CS16-PRO.DE # EU CLASSIC SERVER
341
30
/
64
46.174.53.222:27077
RU
cs go
zm_titan_dust_m11_v1
Zombie Fun Server [ZM;ZE] !shop,!zprops,!lm [Unlim Ammo]
508
19
/
52
46.174.49.230:27024
RU
cs go
ze_surf_sahok_p3
|OS-OD|_ZOMBIE-ESCAPE // ZOMBIE-MOD [RU]
328
18
/
32
46.174.49.210:27015
RU
cs go
de_dust2old
РУССКИЙ ПАБЛИК 128tick [ !KNIFE !WS !GL ] ruspubcs.ru
385
20
/
36
80.72.34.124:27145
PL
cs go
am_fg_water_64
[1v1 Arena] Fragujemy.com :: [ SKINS / GLOVES ]
334
16
/
18
62.210.207.131:27018
FR
cs go
de_dust2
Blblblblbl - Deathmatch HSMOD Only D2 128 Tick #3
377
25
/
64
89.179.240.119:27027
RU
css
de_dust2
c400.ru CS:S новый IP 46.174.54.22:27015
501
13
/
40
217.11.249.84:27159
CZ
cs go
workshop/1194644218/am_nuke_ramp
[Arena 1v1] !knife !gloves !ws !mm !nametag *Duels* [THE BEST]
269
20
/
32
37.221.209.131:27135
HU
cs 1.6
de_inferno_cs15
JokeAlmighty Fun Server |HUN| [SynHosting.eu]
561
30
/
32
82.200.128.164:27051
KZ
cs 1.6
de_kabul_32
Это ALMATY Братка™
549
0
/
32
177.54.152.213:27015
BR
cs 1.6
de_dust2
[4FuN]- ` FeLa$ // Clan BOLADO Top15 ganha admin
551
12
/
24
185.184.27.77:27015
cs go
bhop_gismo_csgo
[TR] RunAway # Bhop Sunucusu (Timer) 128 Tick
270
14
/
18
85.14.229.112:27015
DE
cs go
de_mirage
-=WarmupServer=-™ ZEUSMIX ★FFA-DM★MultiCFG★128T★
672
19
/
64
91.109.201.230:27040
RU
css
cs_office_unlimited_fixed
[GunServer] УБOЙHЫЙ 3AXBAT ФЛAГA [DM CTF] (3/1/16)
415
12
/
40
go.zonek.ro:27015
RO
cs go
de_dust2
##__★★★ GO.ZONEK.RO ★★★__## HOSTED By www.zonek.ro
310
9
/
16
74.91.125.129:27015
US
cs go
de_dust2
[thefragshack.com] 24/7 FFA Deathmatch #2 |128 tick|
525
18
/
30
192.223.24.54:27015
US
css
gg_ka_crates
≡ iC ≡ Iconoclast|PvP+Turbo GunGame|Custom Maps|FF
511
11
/
28
46.174.54.34:27015
RU
cs go
de_dust2
██ DEATH-ARENA.RU ██ |DD2| █▬█ █ ▀█▀
409
19
/
25
195.62.53.101:27200
RU
cs go
awp_fort2_lego_seal
|GoodGame| AWP/AIM [128TR][15+]
307
30
/
64
46.174.50.240:27015
RU
cs go
zm_white
#4.:SEX WITH ZOMBIE:.<3|!zprops|HLstatsX:CE| by Maxis <3
368
19
/
32
178.124.130.34:27177
BY
cs 1.6
de_train
Not Real Public Belarusi CS 1.6
326
16
/
16
dm3.brutalcs.nu:27015
SE
cs go
de_dust2
BrutalCS.nu CSDM FFA #03 | D2 | Powered by ASUS
458
25
/
33
91.211.116.20:27020
UA
cs 1.6
de_westwood_newstyle
Типичная Украина CSDM ©
617
19
/
20
88.198.45.185:27045
DE
cs go
de_inferno
Deathmatch Official CS:GO Server @ GO-CS.ORG
617
29
/
32
77.220.180.48:27015
RU
cs 1.6
de_dust-zero
БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН ©
846
19
/
42
144.76.82.113:27415
DE
css
de_dust2_unlimited
[GG-Elite] ~ DEATHMATCH @ DUST2_UNLiMiTED ONLY ~ #2[Store|MediP
487
14
/
32
95.107.32.123:27017
RU
css
de_dolls
[DM] -=РАСПИЗДЯЙ=- [18+] [Weapon S
462
13
/
39
144.76.69.10:27044
DE
css
gg_simpsons_village_36
★ GunGame - Simpsons Maps Only ★ #2 by [GG-Elite]
349
15
/
33
46.151.24.134:28047
RU
css
idle_engineer_m15
*** ENGINEER-2 ***
488
24
/
64
46.174.50.145:27015
RU
css
de_dust2
UМ¶EPUЯ|Москва-Екатеринбург
350
9
/
32
74.117.211.250:27017
US
css
pg_italy_l33t
[Texas]Arlington CS Source Adaptive Bots
665
16
/
64
84.200.226.143:27015
DE
css
de_cbble
! OLD | ▅ ▆ ▇ CBBLE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
323
77
/
250
188.127.239.72:27015
RU
css
master server
MSK-1
670
12
/
32
213.202.212.239:27055
DE
css
gg_funtimes_alternate
-=H.D.F=- GunGame | !give | Random Maps !stamm | -=H.D.F=-
347
24
/
64
91.109.206.48:27017
RU
css
de_inferno_classic
[GunServer] УБОЙНЫЙ DeathMatch + FREE VIP (13/6/5)
435
14
/
14
194.28.132.230:27015
UA
cs go
de_mirage
Kobelyaki Competitive #1 | KNIFE | SKINS | MUSIC
371
6
/
16
46.174.52.30:27252
RU
cs go
awp_v4
№1|[!KNIFE][!WS] Бешеный Warcraft
310
32
/
32
176.57.188.16:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
Punk Arena | PUB
538
17
/
35
46.174.55.86:27027
RU
css
awp_lego_2
A.Rampage Без выебонов © 2018
46
32
/
32
77.220.187.52:27015
RU
cs 1.6
zm_coridors_relaxx
ZombieGround.ru # ZM Classic
930
18
/
28
83.222.104.186:27601
RU
cs 1.6
de_dust2_2x2
ST.PETESBURG REVOLUTION
233
18
/
18
185.158.113.175:27015
cs go
de_mirage
ub1que.ru ■ FFA #1
707
10
/
24
46.174.48.144:27070
RU
cs 1.6
zm_666_brick
Элитный сервер •[ZOMBIE]•
192
16
/
20
46.174.50.57:27325
RU
cs go
de_dust2
RUS | AIM awp-public.ru [!ws, !knife] №1
299
56
/
64
216.52.148.47:27015
US
cs go
ze_rush_b_v1_4
[GFLClan.com]Zombie Escape 24/7 | Rank | Recruiting | NoBlock |
1237
103
/
164
188.212.137.2:27015
RO
css
vnte-mau128
Vietnam War MEGA SERVER
1184
58
/
64
46.174.54.22:27015
RU
css
de_dust2
c400.ru CS:Source Server [ex Dust2 only] v4014252
1087
36
/
64
46.174.54.161:27015
RU
css
de_dust2
RUS|Москва*ONLY Dust2*|tick66|24/7
922
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා
VIP සේවාදායක
සබැදි පරිශීලකයන්