සේවාදායකය [GunServer] УБОЙНЫЙ DeathMatch + FREE VIP (0/5/19) 91.109.206.48:27017

connect 91.109.206.48:27017

ශ්රේණිගත 458

ප්රියතම දැන්වීම් සේවාදායකය එකතු කරන්න
සේවාදායකය ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සේවාදායකය
25
17
20
21
20
0
19
0
21
21
20
0
21
19
19
20
23
26
0
23
24
25
24
24
ක්රීඩකයන් ප්රමාණය
24
/
64
සිතියමේ
වත්මන් ක්රීඩකයන්
1.
211
1:23:41
3.
143
1:10:05
4.
120
1:23:53
5.
101
1:23:40
6.
92
1:23:33
8.
91
1:01:02
9.
84
34:42
10.
67
57:30
12.
53
39:44
13.
53
44:59
14.
49
52:17
15.
39
51:03
16.
28
40:09
17.
22
42:21
18.
22
1:23:27
19.
15
1:11:47
20.
9
26:04
21.
6
25:44
22.
4
34:00
23.
2
28:11
24.
2
23:44
Top ක්රීඩකයන්
1.
84399
1812:29:17
2.
68547
796:45:39
3.
51878
527:32:28
4.
50579
376:03:05
5.
50382
584:00:46
6.
43386
1572:51:58
7.
41387
578:03:57
9.
39848
814:22:56
10.
39576
817:24:33
11.
39470
592:13:17
12.
37153
896:16:15
13.
35725
771:33:40
14.
35320
485:26:51
15.
30513
880:42:17
16.
30393
588:42:35
17.
28993
420:44:32
18.
28736
655:17:42
19.
27883
232:20:41
20.
27658
309:29:23
21.
25943
824:56:27
22.
25338
251:12:55
23.
25212
507:43:59
24.
24407
542:55:44
25.
23063
274:54:22
26.
21628
372:18:21
27.
20880
375:10:11
28.
20455
212:39:25
29.
19950
423:36:44
30.
18219
197:40:39
31.
18197
282:14:14
32.
18041
397:26:47
33.
17890
96:48:02
34.
17448
158:49:20
35.
17064
74:17:42
36.
16920
299:18:06
37.
16648
163:11:40
38.
16555
184:28:16
39.
16482
691:49:14
40.
16467
200:18:46
පූර්ණ ඉහළ වාදකයන් ලැයිස්තුව බලන්න
සේවාදායකය චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා
සිතියම් දත්ත
de_dust2_unlimited_fix
63.5%
de_dust2_pro_final
21.2%
de_inferno_classic
15.3%
පසුගිය සිතියම්
1h 31m
de_dust2_pro_final
MAX 26
AVG 21
2h 42m
de_dust2_unlimited_fix
MAX 30
AVG 21
6h 16m
de_inferno_classic
MAX 31
AVG 23
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම සේවාදායකයට ඇතුල් කිරීමට ඔබට අවශ්යද?