සේවාදායකය /// Morozilka 777 v34 vk.com/morozilkaserver 37.192.141.11:27015

connect 37.192.141.11:27015

ශ්රේණිගත 319

ප්රියතම දැන්වීම් සේවාදායකය එකතු කරන්න
සේවාදායකය ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සේවාදායකය
5
1
0
1
2
2
0
1
2
6
14
0
6
21
18
0
14
24
22
29
0
21
13
13
ක්රීඩකයන් ප්රමාණය
13
/
30
සිතියමේ
වත්මන් ක්රීඩකයන්
Top ක්රීඩකයන්
1.
1446
320:14:10
2.
1183
141:38:34
3.
934
110:37:13
4.
840
218:40:06
5.
808
93:56:27
6.
769
107:16:48
8.
700
23:42:29
9.
677
98:07:41
10.
676
44:29:36
11.
632
18:44:22
12.
604
17:18:10
13.
584
7:39:57
14.
573
51:09:27
15.
498
16:42:26
16.
482
44:15:43
17.
482
157:16:00
18.
470
19:01:31
20.
467
22:43:13
21.
458
31:11:09
22.
452
85:18:35
23.
449
49:48:55
24.
438
66:05:04
26.
431
20:30:10
27.
418
86:38:57
28.
413
104:22:32
29.
381
102:13:13
30.
379
19:32:39
31.
373
9:13:39
32.
367
42:10:05
33.
360
17:12:55
34.
355
31:11:17
35.
353
48:17:38
36.
352
25:04:23
37.
346
57:06:20
39.
341
15:36:15
40.
340
69:48:21
පූර්ණ ඉහළ වාදකයන් ලැයිස්තුව බලන්න
සේවාදායකය චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා
සිතියම් දත්ත
de_dust2
55.9%
gg_blue_arena
5.9%
de_mirage_csgo
5.4%
awp_lego
4.6%
de_cache_csgo
3.2%
aim_icemap
3.1%
gg_giza
3.0%
cs_office
2.3%
de_aurelia
1.5%
awp_dust_headshot
1.2%
de_alexandra2
1.2%
gg_hex
1.0%
$2000$
1.0%
gg_iceflow
0.9%
gg_poolday_reunion_i2
0.8%
de_sultan_dusk
0.8%
de_cpl_mill
0.8%
de_inferno_pro
0.8%
gg_aim_shotty
0.8%
de_overpass_v34
0.8%
පසුගිය සිතියම්
1h 58m
gg_aim_shotty
MAX 21
AVG 21
3h 14m
gg_blue_arena
MAX 29
AVG 18
4h 31m
de_mirage_csgo
MAX 27
AVG 12
5h 48m
de_dust2
MAX 29
AVG 8
7h 4m
de_cache_csgo
MAX 18
AVG 14
12h 10m
gg_poolday_reunion_i2
MAX 18
AVG 16
18h 32m
aim_icemap
MAX 5
AVG 2
1d 55m
de_alexandra2
MAX 23
AVG 18
1d 6h 0m
gg_giza
MAX 19
AVG 16
1d 23h 51m
de_aurelia
MAX 13
AVG 12
2d 3h 41m
de_inferno_pro
MAX 22
AVG 22
2d 6h 16m
de_sultan_dusk
MAX 17
AVG 17
2d 19h 0m
awp_bycastor
MAX 2
AVG 2
3d 7h 48m
de_cpl_mill
MAX 13
AVG 13
3d 10h 31m
gg_hex
MAX 13
AVG 11
3d 10h 57m
awp_india_v4
MAX 8
AVG 6
3d 11h 31m
35hp_zakupka
MAX 12
AVG 12
3d 11h 41m
awp_lego_2
MAX 25
AVG 20
3d 14h 21m
$2000$
MAX 7
AVG 5
3d 23h 57m
de_cache_v34
MAX 22
AVG 18
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම සේවාදායකයට ඇතුල් කිරීමට ඔබට අවශ්යද?