සේවාදායකය [GFLClan.com] 1v1 Arena [128 Tick|Challenge|Stats|No Lag] 74.91.125.69:27015

connect 74.91.125.69:27015

ශ්රේණිගත 17

ප්රියතම දැන්වීම් සේවාදායකය එකතු කරන්න
සේවාදායකය ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සේවාදායකය
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
2
0
0
0
1
12
0
8
7
7
ක්රීඩකයන් ප්රමාණය
7
/
32
සිතියමේ
වත්මන් ක්රීඩකයන්
1.
12
06:58
2.
9
46:45
3.
8
54:17
4.
8
1:09:08
5.
8
29:27
6.
3
1:07:43
7.
1
00:46
Top ක්රීඩකයන්
1.
597
455:38:14
2.
240
5:03:44
3.
235
17:23:19
4.
215
6:17:49
5.
196
5:57:44
6.
176
4:44:09
7.
164
9:10:32
8.
157
4:01:37
9.
154
10:24:52
10.
142
15:15:04
11.
135
4:24:10
12.
126
2:58:31
13.
123
2:20:20
14.
118
3:22:29
15.
115
5:18:39
16.
106
1:37:37
17.
98
38:09
18.
95
2:18:45
19.
94
1:15:50
20.
94
2:09:01
21.
90
5:48:10
22.
89
2:51:05
23.
88
3:20:04
24.
85
2:53:13
25.
84
7:34:12
26.
82
4:07:27
27.
82
5:39:41
28.
82
34:33
29.
81
5:42:25
30.
79
1:44:40
31.
78
4:03:44
32.
76
1:33:22
33.
76
3:24:51
34.
75
1:59:47
35.
74
1:31:33
36.
74
2:24:55
37.
73
2:04:46
38.
72
2:49:47
39.
72
1:31:33
40.
70
3:16:07
පූර්ණ ඉහළ වාදකයන් ලැයිස්තුව බලන්න
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම සේවාදායකයට ඇතුල් කිරීමට ඔබට අවශ්යද?
චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා