සේවාදායකය 1v1 Arena ★ 128 Tick ★ Stats ★ Challenge [GFLClan.com] 74.91.125.69:27015

connect 74.91.125.69:27015

ශ්රේණිගත 20

ප්රියතම දැන්වීම් සේවාදායකය එකතු කරන්න
සේවාදායකය ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සේවාදායකය
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1
3
ක්රීඩකයන් ප්රමාණය
3
/
32
සිතියමේ
වත්මන් ක්රීඩකයන්
1.
6
28:22
2.
6
25:26
3.
6
28:19
Top ක්රීඩකයන්
1.
597
455:38:14
2.
240
5:03:44
3.
235
17:23:19
4.
215
6:17:49
5.
196
5:57:44
6.
167
4:50:24
7.
164
9:10:32
8.
157
4:01:37
9.
154
10:24:52
10.
142
15:15:04
11.
135
4:24:10
12.
134
3:09:42
13.
123
2:20:20
14.
123
3:23:13
15.
115
5:18:39
16.
108
2:00:59
17.
98
38:09
18.
95
2:18:45
19.
94
1:15:50
20.
94
2:09:01
21.
90
5:48:10
22.
89
2:51:05
23.
89
3:20:28
24.
85
2:53:13
25.
82
4:07:27
26.
82
5:39:41
27.
82
34:33
28.
81
5:42:25
29.
81
7:45:18
30.
79
1:44:40
31.
78
4:03:44
32.
77
1:20:09
33.
76
1:33:22
34.
76
3:24:51
35.
75
1:59:47
36.
74
1:31:33
37.
74
2:24:55
38.
72
2:07:29
39.
72
2:49:47
40.
72
1:31:33
පූර්ණ ඉහළ වාදකයන් ලැයිස්තුව බලන්න
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම සේවාදායකයට ඇතුල් කිරීමට ඔබට අවශ්යද?