සේවාදායකය Dz >> HeLL Z[O]nE - Public Server #1 [!ws !knife !gloves] 62.210.82.2:27015

connect 62.210.82.2:27015

ශ්රේණිගත 480

ප්රියතම දැන්වීම් සේවාදායකය එකතු කරන්න
සේවාදායකය ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සේවාදායකය
26
15
25
30
28
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
4
6
6
7
0
21
34
17
17
ක්රීඩකයන් ප්රමාණය
17
/
32
සිතියමේ
වත්මන් ක්රීඩකයන්
1.
18
36:53
2.
9
2:52:31
3.
7
18:13
4.
6
20:02
5.
6
49:21
6.
5
14:59
7.
5
09:15
12.
2
29:08
13.
2
51:24
14.
1
2:30:30
16.
0
00:08
17.
0
01:35
Top ක්රීඩකයන්
1.
4159
112:27:24
2.
4009
82:48:38
3.
3447
127:59:45
4.
3009
131:15:40
5.
2653
87:16:07
6.
2638
69:08:48
7.
2604
91:32:21
8.
2320
97:21:41
9.
2290
75:35:04
10.
2190
63:02:28
11.
2169
97:13:18
12.
2085
67:35:20
13.
2072
67:20:37
14.
2034
69:18:34
15.
2032
94:04:32
16.
2016
33:44:50
17.
1871
73:44:13
18.
1868
73:06:31
19.
1864
54:40:09
20.
1862
72:00:44
21.
1861
78:56:23
22.
1797
41:40:53
23.
1754
60:48:02
25.
1687
99:46:56
26.
1672
82:09:35
27.
1670
41:17:42
28.
1667
59:08:48
29.
1659
62:00:28
30.
1645
77:32:55
31.
1640
40:50:07
32.
1631
149:06:30
33.
1568
51:23:53
34.
1568
79:35:39
35.
1555
91:02:40
36.
1541
76:01:03
37.
1514
47:46:56
38.
1513
53:59:10
39.
1465
49:00:37
40.
1461
35:28:46
පූර්ණ ඉහළ වාදකයන් ලැයිස්තුව බලන්න
සේවාදායකය චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා
සිතියම් දත්ත
de_overpass_pro-mod
5.3%
de_train
4.2%
de_nuke
4.2%
de_cbble_pro-mod
2.0%
de_inferno_pro-mod
1.5%
පසුගිය සිතියම්
3h 11m
de_dust2
MAX 32
AVG 19
4h 28m
de_dust2_pro-mod
MAX 34
AVG 19
7h 1m
de_nuke
MAX 17
AVG 3
9h 34m
de_inferno
MAX 32
AVG 9
18h 29m
de_train
MAX 28
AVG 11
19h 46m
de_overpass
MAX 33
AVG 16
22h 36m
de_mirage
MAX 35
AVG 19
3d 3h 9m
de_cbble_pro-mod
MAX 29
AVG 13
4d 12h 12m
de_inferno_pro-mod
MAX 5
AVG 1
4d 19h 46m
de_overpass_pro-mod
MAX 9
AVG 4
ඔබේ වෙබ් අඩවියට මෙම සේවාදායකයට ඇතුල් කිරීමට ඔබට අවශ්යද?