සෙවීම cs 1.6 සේවාදායකයක්, Counter-Strike 1.6 සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
3393
0
/
32
82.200.174.202:27018
KZ
35hp_2
ЕДИНОЕ ОБЩЕСТВО KZ.INTERNATIONAL#1
25
26
/
32
94.177.241.146:27033
RO
zm_ice_attack
zm.indungi best zm server
640
20
/
32
46.174.48.35:27223
RU
de_dust2_1337
Жёсткий|CSDM|Пушки+лазеры|
323
17
/
21
213.148.160.27:27018
RU
cs_estate
DATACOM CS 1.6 CLASSIC #4
518
28
/
32
194.67.208.147:27020
KZ
de_barcelona
eSports Classic Server 24/7#FANATIK
646
26
/
32
185.223.59.213:27009
cs_italy
ZOMBIE.DEVILZ.RO
645
19
/
24
188.213.216.126:29022
RO
fy_iceworld
NEW RESPAWN CSDM
555
21
/
24
188.213.216.126:29005
RO
de_bunker
NEW CONNOR MCGREGOR #1
552
25
/
32
89.36.213.125:27007
RO
cs_assault_1337
? 05# [ OnlyArg.com ] [Zombie Escape 1.0]
324
23
/
32
176.57.188.16:27023
DE
bb_lava_reef_ng
.:::HSK BaseBuilder[Free VIP+FastDL+Music]:::.
350
26
/
32
104.218.50.37:27033
US
de_vegas
World War'F |Furien Mod| [TURKEY]
591
26
/
32
94.177.241.146:27037
RO
zm_snowbase3
wai tu esti nebun wai
656
23
/
32
82.200.174.200:27099
KZ
de_dust2
KAZAKHSTAN ©[PUBLIC]
364
23
/
32
176.57.142.154:27026
DE
jail_moviecik_v4
^PaRaNOjA_JailBrEaK^ [FDL + SVIP + NEW]
389
28
/
32
211.218.118.163:29003
KR
de_eldorado
Proservery.sk | Public #1 *Zdarma VIP*
512
32
/
32
87.98.241.203:27333
DE
de_dust2
Stara Garda® |Dust2 24/7|
712
27
/
32
217.61.23.112:27000
DK
de_athena32
NEW FREE TO PLAY 24/7
613
21
/
32
212.76.137.109:27015
RU
de_alexandra
ТАЩЕР ©
357
27
/
32
217.61.110.204:27024
DK
zm_ice_attack2
ROMANIA SERVER VIP
734
24
/
32
82.200.128.163:27077
KZ
de_dust2
КАЗАХСТАН [PUBLIC] 18 |#5|
430
23
/
32
50.3.74.187:27019
US
de_eldorado
TK Gaming ARENA [Competitive] #1
518
23
/
32
50.3.74.187:27021
US
fy_snow
RESPAWN Mode [1200 BONUS HP] [VIP EVENT BY VHL TEAM] #1
515
28
/
32
217.61.18.41:27043
DK
zm_base_cg
zm.indungi.ro BEST ZM SERVER VIP SYSTEM.
691
17
/
32
77.220.180.45:27015
RU
de_alexandra
Полигон побед
172
21
/
32
107.172.252.213:27016
US
de_dikilitas
UGC Dust2 24/7 VIP System XP Level [FAST DL]
532
29
/
32
62.244.55.205:27015
UA
de_dust2
Counter-Strike 1.6 [ MEGATRON server ]
763
32
/
32
77.220.180.185:27015
RU
de_train
Expert GAme |Semsk Moscow| 18+ ©
751
29
/
32
94.177.225.176:27015
RO
de_inferno
ROMANIA.INDUNGI.com +18
751
29
/
32
94.177.225.176:27029
RO
fy_snow
Mondor.com # CSDM
730
27
/
32
217.61.110.204:27036
DK
zm_snowbase2
avem bomboane :))
730
28
/
32
145.239.88.90:27020
GB
big_city2
ACL.OLDCS.NET #ARENA CYBER LEAGUE
725
28
/
32
145.239.88.90:27023
GB
de_dust2
CS.EUROCS.NET # GO GO GO
725
28
/
32
145.239.88.90:27024
GB
cs_italy
Casino Royale Public
725
29
/
32
94.177.225.176:27019
RO
awp_bycastor
SICILIA.INDUNGI.com # Classic Server
721
29
/
32
94.177.225.176:27027
RO
aa_sex
#6 JAILBREAK con lo pibito' www.wgamers.net
721
29
/
32
94.177.225.176:27028
RO
fy_iceworld
Surf + GunXP 21+
721
29
/
32
89.44.246.58:27015
RO
de_dust2
NEW IP: 89.44.246.57 - Romania.CS16.ro [CSDM 2.1.3c] - [Since 2010]
721
29
/
32
94.177.225.176:27016
RO
de_dust2
HighLifeZM.CsBlackDevil.Com [Zombie Plague 6.2]
717
29
/
32
94.177.225.176:27017
RO
cs_italy
Angels.Ecila.com|New Generation
717
29
/
32
94.177.225.176:27018
RO
de_dust2x2
CSPS.com # HIGH FPS SERVER
717
29
/
32
94.177.225.176:27020
RO
de_dust2
Umbrella Swarm 21+
717
29
/
32
94.177.225.176:27021
RO
de_inferno
Podors.com # Classic
717
29
/
32
94.177.225.176:27022
RO
awp_india
05# [ OnlyArg.com ] [Zombie Escape 1.0]
717
29
/
32
94.177.225.176:27023
RO
as_oilrig
05# [ OnlyArg.com ] [Zombie Escape 1.0]
717
29
/
32
94.177.225.176:27024
RO
de_dust2
Global Offensive # Barba.com
717
29
/
32
94.177.225.176:27025
RO
fy_buzzkill
GO.CRASHED.com # CSGO MOD # BATTLE GROUND
717
29
/
32
94.177.225.176:27026
RO
de_dust2
Swarm 21+
717
29
/
32
94.177.225.176:27030
RO
as_romania
JAMPS.Com.Ar #01 [PUB32] - By LocalStrike
717
28
/
32
145.239.88.90:27028
GB
de_inferno
Cs NatioN #DeathMatch [Shop
717
32
/
32
77.220.180.48:27015
RU
de_agrena
БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН ©
714
31
/
32
37.230.162.108:27015
RU
de_barcelona
Это Паблик, Детка! =) #1 ® Нам 1 ГОД!
709
28
/
32
217.61.18.41:27020
DK
zm_vendetta
zm.indungi.ro BEST ZM SERVER VIP SYSTEM0
708
27
/
32
217.61.110.204:27027
DK
zm_office_b2
zm hai la joaca
706
27
/
32
217.61.110.204:27012
DK
zm_ice_attack3
zm.indungi.ro BEST ZM
702
27
/
32
217.61.110.204:27013
DK
zm_house_s
INDUNGI.RO ZM
702
27
/
32
217.61.110.204:27018
DK
zm_cave
zm indungi vip
702
27
/
32
217.61.110.204:27021
DK
zm_dust2
Hai la noi ca avem dulciuri
702
27
/
32
217.61.110.204:27058
DK
zm_energy_neon_v2
RDS CS ZOMBIE
702
30
/
32
176.57.188.48:27027
DE
de_westwood_big
RespecT GaminG 2 ®|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| Serbia Public
701
28
/
32
145.239.88.90:27018
GB
de_eldorado
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl [DARMOWY VIP|RANGI|SKINY CS:GO|ASYSTY|LECZENIE]
701
28
/
32
drop1.oldcs.ro:27015
GB
de_dust2
REBELII.OLDCS.RO # PUBLIC SERVER #FREE V.I.P
699
27
/
32
217.61.110.204:27025
DK
zm_ice_attack3
ZM with vip system
698
27
/
32
217.61.110.204:27037
DK
zm_snowbase3
wai tu esti nebun wai
698
27
/
32
217.61.110.204:27046
DK
zm_csdevils
noi avem ceva
698
28
/
32
145.239.88.90:27019
GB
de_westwood
ReBeLii.OLDCS # PUBLIC SERVER #FREE V.I.P
697
28
/
32
145.239.88.90:27021
GB
fy_iceworld
FREE.OLDCS.NET #ARENA CYBER LEAGUE
697
28
/
32
145.239.88.90:27026
GB
awp_bycastor
#01 PUBLICO | Nostalgia Gamers
697
28
/
32
145.239.88.90:27027
GB
de_perfect_inferno
ACL.ARCHER.CO.UK #ARENA CYBER LEAGUE
697
26
/
32
94.177.241.146:27016
RO
zm_ice_attack
zm.indungi.ro VIP
697
28
/
32
217.61.18.41:27010
DK
zm_fox
zm.indungi.ro BEST ZM SERVER VIP SYSTEM1
696
28
/
32
145.239.88.90:27022
GB
cs_assault_1337
Nizami Alem Cs 1.6 Sanal Kafe Ortami
692
26
/
32
185.223.59.213:27027
de_bunker
ZOMBIE.DEVILZ.RO
692
28
/
32
217.61.18.41:27059
DK
zm_nonstop_2k18
zm.indungi.ro BEST ZM SERVER VIP SYSTEM.
691
27
/
32
217.61.110.204:27047
DK
zm_effect
admin free zm
691
28
/
32
145.239.88.90:27017
GB
de_nuke_rarea
[DH][SOD] #1 Segura O Dente #4FUN
688
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com