සෙවීම cs 1.6 සේවාදායකයක්, Counter-Strike 1.6 සේවාදායකය සෝදිසි

සොයන්න සේවාදායකය
සොයා සේවාදායක
3518
9
/
32
46.174.48.38:27217
RU
$2000$
Дворец чудес
366
1
/
32
89.44.246.101:27015
RO
gg_ice-rage
[RO] GG.ARENA1.RO | GUNGAME
466
17
/
21
213.148.160.27:27016
RU
de_train
DATACOM CS 1.6 CLASSIC #2
620
25
/
32
141.105.64.196:29005
RU
cs_assault
Counter Srike 1.6 | Brasil
751
26
/
32
91.230.210.152:27031
RU
de_alexandra
А Д Е К В А Т Н Ы Й С Е Р В Е Р +18
418
1
/
32
193.219.1.140:27015
LT
surf_toonfalls_final
This Server BY OMONAS !!! Surf+CSDM
340
9
/
32
193.19.118.230:27015
RU
de_nuke
ZombieGround.ru # Public
541
29
/
32
77.220.187.52:27015
RU
zm_better_play4ever
ZombieGround.ru # ZM Classic
950
30
/
32
77.245.9.213:27016
JO
fy_snow
[LocalStrike] Clan Busters [DM]
897
25
/
32
141.105.64.196:29003
RU
de_train
Espana Classico Servidor | Juega
740
30
/
32
89.46.79.9:27013
RO
fy_iceworld
MILITARI.INDUNGI.RO ROMANIA IS BACK !!!
883
14
/
32
37.230.228.233:27015
RU
de_dust2_2x2
АНГЕЛЬСКИЙ ПАБЛИК 18+ [STEAM BONUS]
697
26
/
32
46.174.54.40:27015
RU
de_dust2
АДЕКВАТНЫЙ SERVER ©
777
30
/
32
46.174.52.27:27208
RU
de_dust2
SPECIAL ZONE [PUBLIC] © 2012...
576
5
/
31
212.76.131.84:27015
RU
$2000$
Старшеклассники 18+
224
30
/
32
217.61.23.112:27018
DK
cs_italy
RELAX.INDUNGI.RO # SINCE 2012 [VIP FREE 23
893
10
/
32
46.174.48.137:27015
RU
deathrun_spuf
Сладкий Deathrun :3
358
30
/
32
94.177.235.251:27007
RO
awp_india
ROMANIA.ARENA1.RO RESPAWN
901
19
/
32
93.119.26.166:27015
RO
de_dust2x2
GO.PLAY-ARENA.RO #CS:GO SERVER
640
15
/
26
46.174.48.26:27232
RU
awp_lego_2
Extraordinary GENTLEMEN [Public 18+]
378
31
/
32
204.93.216.78:27015
US
de_inferno
gold.leaguecs.ro # Clasic server
936
31
/
32
204.93.216.78:27016
US
de_dust2
respawn.area
922
31
/
32
204.93.216.78:27017
US
cs_italy
anormalii.indungi.ro #Best clasic
917
30
/
32
217.61.23.112:27000
DK
de_inferno
ORIGINAL Counter Strike Server
915
30
/
32
217.61.23.112:27007
DK
awp_india
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
910
30
/
32
94.177.235.251:27002
RO
cs_italy
[TR]MAEWON Gaming Pro Pub Server
910
30
/
32
217.61.23.112:27019
DK
de_dust2x2
HAOS.INDUNGI.RO Clasic
910
31
/
32
94.177.235.251:27012
RO
aa_sex
ClUj.GaJiK.NeT www.GaJiK.NeT
906
30
/
32
176.107.130.28:27004
UA
awp_bycastor
Only Official Inferno[24/7]
906
30
/
32
176.107.130.28:27018
UA
cs_italy
HAOS.INDUNGI.RO Clasic
906
30
/
32
217.61.23.112:27008
DK
as_oilrig
ROMANIA.ARENA1.RO RESPAWN
906
30
/
32
217.61.23.112:27011
DK
de_dust2
Counter-Strike
906
30
/
32
217.61.23.112:27014
DK
fy_snow
MILITARI.INDUNGI.RO ROMANIA IS BACK !!!
906
30
/
32
94.177.235.251:27008
RO
as_oilrig
RESPAWN.ARENA1.RO [CSDM]
906
30
/
32
217.61.23.112:27002
DK
de_inferno
ORIGINAL Counter Strike Server
902
30
/
32
217.61.23.112:27012
DK
aa_sex
Cs.AfkZone.Ro #Free Vip 23:00
902
30
/
32
89.46.79.9:27001
RO
de_dust2
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
901
30
/
32
77.245.9.213:27017
JO
de_dust2x2
#1 - D.O.C.T.A. *CBA* [Publico]
897
30
/
32
141.105.71.132:27026
RU
de_dust2
[MAXPLAYERS] ZOMBIE UNLIMITED #1
896
32
/
32
77.220.180.48:27015
RU
de_dust2
БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН ©
894
30
/
32
176.107.130.28:27008
UA
as_oilrig
RESPAWN.ARENA1.RO [CSDM]
893
30
/
32
176.107.130.28:27012
UA
aa_sex
ClUj.GaJiK.NeT www.GaJiK.NeT
893
30
/
32
176.107.130.28:27016
UA
de_inferno
.:: ZOMBIE.CSMANIA.RO # OUTSTANDING CSO ::.
893
30
/
32
217.61.23.112:27013
DK
fy_iceworld
ClUj.GaJiK.NeT www.GaJiK.NeT
893
30
/
32
89.46.79.9:27011
RO
de_dust2
Cs.AfkZone.Ro #Free Vip 23:00
893
23
/
32
46.174.52.231:27015
RU
de_dust2_2x2
ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+
893
30
/
32
141.105.71.132:27018
RU
de_dust2
ROMANIA.ARENA1.RO | RESPAWN
892
30
/
32
176.107.130.28:27005
UA
de_dust2
..:: Central Gaming Server ::..#1 MadeHost.aL
892
30
/
32
77.245.9.213:27022
JO
fy_snow
-ARGENTINA CS-#4 (SOLO de_inferno Only VOCES STEAM/NO STEAM
892
30
/
32
94.177.235.251:27000
RO
de_inferno
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl [DARMOWY VIP|RANGI|SKINY CS:GO
892
30
/
32
94.177.235.251:27009
RO
de_dust2
#.::OFFICIAL.INDUNGI.RO # Classic::.#
892
30
/
32
176.107.130.28:27000
UA
de_inferno
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl [DARMOWY VIP|RANGI|SKINY CS:GO
889
30
/
32
176.107.130.28:27001
UA
de_dust2
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
889
30
/
32
176.107.130.28:27009
UA
de_dust2
#.::OFFICIAL.INDUNGI.RO # Classic::.#
889
30
/
32
217.61.23.112:27003
DK
de_dust2x2
[TR]MAEWON Gaming Pro Pub Server
889
30
/
32
217.61.23.112:27010
DK
fy_buzzkill
#.::OFFICIAL.INDUNGI.RO # Classic::.#
889
30
/
32
94.177.235.251:27001
RO
de_dust2
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
889
30
/
32
94.177.235.251:27006
RO
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
889
30
/
32
89.46.79.9:27003
RO
de_dust2x2
UGC.LT Dust2 Only #1 (24/7) AWP On
889
30
/
32
89.46.79.9:27008
RO
as_oilrig
RESPAWN.ARENA1.RO [CSDM]
889
31
/
32
89.46.79.9:27006
RO
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
888
30
/
32
176.107.130.28:27002
UA
cs_italy
[TR]MAEWON Gaming Pro Pub Server
888
30
/
32
176.107.130.28:27003
UA
de_dust2x2
UGC.LT Dust2 Only #1 (24/7) AWP On
888
30
/
32
176.107.130.28:27007
UA
awp_india
ROMANIA.ARENA1.RO RESPAWN
888
30
/
32
176.107.130.28:27010
UA
fy_buzzkill
Counter-Strike
888
30
/
32
176.107.130.28:27013
UA
fy_iceworld
MILITARI.INDUNGI.RO ROMANIA IS BACK !!!
888
30
/
32
176.107.130.28:27014
UA
fy_snow
ZC.AREA
888
30
/
32
176.107.130.28:27015
UA
as_romania
CRIMINAL.ARENA1.RO GUNGAME
888
30
/
32
176.107.130.28:27017
UA
de_dust2
RELAX.INDUNGI.RO # SINCE 2012 [VIP FREE 23
888
30
/
32
176.107.130.28:27019
UA
de_dust2x2
CS.MANIACS.RO # VIP FREE
888
30
/
32
217.61.23.112:27001
DK
de_dust2
[ONLY DD2 #2] 1shot2kill.pl [DARMOWY VIP|RANGI|SKINY CS:GO
888
30
/
32
217.61.23.112:27009
DK
de_dust2
RESPAWN.ARENA1.RO [CSDM]
888
30
/
32
217.61.23.112:27016
DK
de_inferno
CRIMINAL.ARENA1.RO GUNGAME
888
30
/
32
77.245.9.213:27019
JO
de_dust2x2
#2 ZOMBIE PLAGUE con lo pibito' www.wgamers.net
888
30
/
32
94.177.235.251:27003
RO
de_dust2x2
UGC.LT Dust2 Only #1 (24/7) AWP On
888
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com