සිතියම de_train: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
37
ක්රීඩකයන්
234
ණය ශ්රේණිය
12

සිතියම සමග ඉහළ සේවාදායක de_train

31
/
31
46.174.52.5:27221
RU
de_train
ИГРАЙТЕ С НАМИ [18+]
352
31
/
32
46.174.50.166:27773
RU
de_train
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+(Public)
573
31
/
32
193.104.68.21:27020
RS
de_train
Balkan Old School Public™
503
10
/
32
66.150.214.95:27016
US
de_train
[MxE MxEvilz] Capture The Flag # 1 Mxico
432
12
/
23
88.86.115.150:27098
CZ
de_train
csko.cz | Deathmatch 3
302
18
/
21
88.86.115.150:27015
CZ
de_train
csko.cz | Classic
262
13
/
32
77.220.180.11:27015
RU
de_train
Flash Point
279
4
/
16
78.236.74.162:27016
FR
de_train
Messenger Counter-Strike 1.6 personnal server
151
13
/
30
88.86.115.150:27088
CZ
de_train
csko.cz | Demence
214
13
/
32
193.192.58.206:27090
DE
de_train
Balkan Arena ™
143
18
/
32
46.174.54.105:27015
RU
de_train
ЖАРА 18+ | CLASSIC GAME
200
0
/
24
93.119.26.103:27015
RO
de_train
NE-AM MUTAT PE: 181.215.43.39:27015 by KGB-HOSTING
262
15
/
32
212.76.140.206:27015
RU
de_train
Территория захвата 18+
117
3
/
11
87.229.77.114:27045
HU
de_train
MAGYARMIX[1] @magyarmix.hu
67
2
/
20
89.252.108.250:27115
RU
de_train
DATACOM CS 1.6 NEW DM #1
94
6
/
32
cs.fleshas.lt:27017
LT
de_train
[Fleshas.lt] Umbrella Swarm[Missions] 24/7
75
4
/
22
83.222.117.11:27028
RU
de_train
Российский Public 18+
71
7
/
32
193.219.1.235:27016
LT
de_train
This Server BY OMONAS !!! CSDM-SentryGun
102
3
/
32
181.215.43.35:27015
US
de_train
FuN.Play-Arena.Ro RomaniaFunCs
80
4
/
32
181.215.43.32:27015
US
de_train
ACL.ALCOOLISTII.RO # CLASIC (VIP FREE)
55
2
/
15
193.33.177.21:27266
PL
de_train
cs-kopytko.pl [FFA] @pukawka.pl
55
2
/
25
193.104.68.86:20021
RS
de_train
KGB.e-sports Beta | kgb-hosting.com
53
2
/
10
212.76.153.22:27040
RU
de_train
[+12] Заходи не бойся | Publick
11
1
/
17
78.31.97.14:27019
RU
de_train
Лайтинг-Клаб.ру #5 CSDM FFA
41
1
/
22
82.78.11.86:27015
RO
de_train
Idilis -> cs.elt.ro
40