සිතියම de_train: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
47
ක්රීඩකයන්
140
ණය ශ්රේණිය
13

සිතියම සමග ඉහළ සේවාදායක de_train

10
/
10
200.44.32.29:27015
VE
de_train
vpug
424
17
/
21
213.148.160.27:27019
RU
de_train
DATACOM CS 1.6 CLASSIC #5
633
17
/
21
213.148.160.27:27018
RU
de_train
DATACOM CS 1.6 CLASSIC #4
636
6
/
32
93.191.11.212:27099
RU
de_train
*~•Вечерний Челябинск•~*
689
21
/
32
78.152.169.100:27015
UA
de_train
VICTORY.KM.UA [CSDM FFA]
604
16
/
29
94.141.168.49:25023
RU
de_train
StrikeArena.ru | CS1.6 #CSDM
541
0
/
32
178.124.130.34:27177
BY
de_train
Not Real Public Belarusi CS 1.6
368
0
/
14
93.119.27.78:27015
RO
de_train
War.Max3Semne.Ro # MIX SERVER
160
8
/
22
193.33.177.21:27091
PL
de_train
cs-kopytko.pl [DM+BF2][48odznak][47rang] @pukawka.pl
344
0
/
32
46.174.52.196:27015
RU
de_train
Кухня[Public][18+] KYHNIA.NET
563
1
/
25
193.33.177.35:27156
PL
de_train
CSerwer.pl # Classic [DD2/INF/NUKE/TRAIN/+]
356
9
/
12
217.11.249.89:27291
CZ
de_train
Gamesites.cz CW/TG #2 | Fakaheda.eu
172
8
/
21
88.86.115.150:27039
CZ
de_train
csko.cz | Capture the Flag
309
10
/
32
89.34.25.69:27015
RO
de_train
Cs.Dzone.Ro
126
1
/
32
37.230.210.193:27015
RU
de_train
РУССКИЙ_СЕРВЕР 16+
321
3
/
32
193.219.1.138:27015
LT
de_train
This Server BY OMONAS !!! DeathMatch FUN!
343
0
/
10
213.228.91.109:27089
RU
de_train
.::|• • • Б Р А Т В А 18+ • • •|::.
97
5
/
32
servers.clanzonazero.com:27045
FR
de_train
zonaZerO | Publico [TOP 1] | www.clanzonaZerO.com
213
6
/
32
87.98.242.38:27017
DE
de_train
 UGC.LT | Train Only (24/7)
156
4
/
24
furien.alphacs.ro:27015
RO
de_train
Furien.AlphaCs.Ro [ ..:: XP | Class | VIP ::.. ]
162
6
/
30
88.86.115.150:27016
CZ
de_train
csko.cz | Mega pub
176
0
/
29
185.158.113.65:27037
de_train
M9CHOu CSDM [ Пушки + Лазеры ]
121
3
/
32
58.220.3.23:27055
CN
de_train
[sorpack.com]-55丧尸升级服(Brother)
119
4
/
32
185.53.168.13:27016
DE
de_train
#[CS-BEST.org.ua] CSDM#
122
0
/
17
79.124.56.60:27022
BG
de_train
[Danger-cs.eu] HNS # Blockmaker [SHOP|BM|100aa|24/7|Ranks|FUN|JumpStats|Hide and Seek]
62