සිතියම de_nuke: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
47
ක්රීඩකයන්
127
ණය ශ්රේණිය
10

සිතියම සමග ඉහළ සේවාදායක de_nuke

17
/
32
193.224.130.151:27050
HU
de_nuke
[C4nn0N] DeathMatch (CSDM) Uj IP! 193.224.130.190:27015
788
14
/
32
77.220.187.182:27015
RU
de_nuke
Я люблю тебя...© [PRO]
776
0
/
16
77.220.180.78:27015
RU
de_nuke
Extra Classic [CSDM]
398
21
/
32
78.152.169.100:27015
UA
de_nuke
VICTORY.KM.UA [CSDM FFA]
618
1
/
32
193.33.176.174:27015
PL
de_nuke
[4MAPS CS:GO] Pykownia.pl [ASYSTY][LECZENIE][KONKURS TOP15][BEZ KULTURY]
558
10
/
20
217.11.249.78:27074
CZ
de_nuke
Gamesites.cz ^Capture Flag #2
404
3
/
21
nuke.ugc.lt:27017
FR
de_nuke
 UGC.LT | Nuke Only (24/7)
340
1
/
20
80.72.40.110:27026
PL
de_nuke
|͇̿V͇̿I͇̿P͇̿| Multi-Head.pl | FFA | CS:GO | 4 MAPS | 1shot1kill.pl
323
0
/
14
93.119.27.43:27015
RO
de_nuke
Mix.OldStyle.Ro | Warm
198
1
/
24
77.220.180.72:27015
RU
de_nuke
Game-Servers.Ru :: Csource.Ru
327
2
/
32
37.230.210.193:27015
RU
de_nuke
РУССКИЙ_СЕРВЕР 16+
332
6
/
16
217.11.249.84:27015
CZ
de_nuke
Gamesites.cz ^SuperHero
257
0
/
25
212.76.137.10:27015
RU
de_nuke
Mint-X Furien
291
3
/
32
46.20.15.10:27015
TR
de_nuke
Teskilat-I Turan Pro Public. [46.20.15.10]
336
6
/
23
88.86.115.150:27055
CZ
de_nuke
csko.cz | DM FFA Only HS
232
0
/
32
89.205.123.67:27015
MK
de_nuke
Telekabel
253
0
/
24
46.174.48.27:27213
RU
de_nuke
Fear Zone [Public] 18+
179
1
/
12
185.107.96.230:27015
DE
de_nuke
[UGC] Auto Mix / War server
128
12
/
20
131.221.33.14:27030
CL
de_nuke
[MAFIACS] Gungame FFA
209
5
/
31
79.124.59.244:27019
BG
de_nuke
CS1.BG | Aliens vs Predator
344
6
/
32
217.11.249.92:27753
CZ
de_nuke
Gamesites.cz ^Public Server #3
201
0
/
26
212.76.128.124:27021
RU
de_nuke
*** КОЛБАСНЫЙ СЕРВЕР +16 ***
153
6
/
30
88.86.115.150:27047
CZ
de_nuke
csko.cz | Mega pub 2
168
1
/
11
31.186.82.128:27070
PL
de_nuke
Mixowy CS-Lucifer.pl @ pukawka.pl
88
0
/
12
193.104.68.21:27016
RS
de_nuke
Underground people
70