සිතියම de_kabul_32: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

බාගත සිතියම
de_kabul_32.zip 1.2MB
අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
26
ක්රීඩකයන්
683
ණය ශ්රේණිය
5
සිතියම ගොනු
gfx
env
morningdewbk.tga 192.0KB
morningdewdn.tga 192.0KB
morningdewft.tga 192.0KB
morningdewlf.tga 192.0KB
morningdewrt.tga 192.0KB
morningdewup.tga 192.0KB
maps
de_kabul_32.bsp 1.4MB
de_kabul_32.res 157B

සිතියම සමග ඉහළ සේවාදායක de_kabul_32

30
/
32
93.153.76.28:27003
CZ
de_kabul_32
Karaganda 24/7 #8/#9 [by Nook2007]
808
30
/
32
93.153.76.28:27013
CZ
de_kabul_32
Jo!ster | Dhakkan'S Un[i]TeD
415
31
/
32
59.163.102.170:29013
IN
de_kabul_32
HDS.BG ULTRA-CS RESPAWN [ArmyRanks]
808
29
/
32
sicilia.indungi.ro:27015
RO
de_kabul_32
SICILIA.INDUNGI.RO # Classic Server
709
30
/
32
46.174.55.161:27015
RU
de_kabul_32
Sensation_team [Public] #1
348
7
/
32
203.34.37.57:27015
MN
de_kabul_32
#1 SpeeD.MN Public I [P47/48]
218
17
/
32
46.174.54.243:27015
RU
de_kabul_32
Professional
342
27
/
32
93.119.24.87:27015
RO
de_kabul_32
eSportS.PglZone.Ro # King Of Servers
229
32
/
32
93.119.24.100:27015
RO
de_kabul_32
REDWHITE.INDUNGI.RO
300
20
/
32
cs.bigparty.org.ua:27015
UA
de_kabul_32
™ᅠBigParty UA [Public]
453
22
/
32
83.222.114.211:27015
RU
de_kabul_32
CrazyRelax [-STEAM BONUS-]
325
20
/
32
sin.freakz.ro:27015
RO
de_kabul_32
SiN.FreakZ.RO ~GunGame Server~
227
22
/
31
93.123.18.45:27015
BG
de_kabul_32
CSPORTAL-BG.IN # Respawn|Classic-Maps
470
27
/
32
195.2.252.203:27021
RU
de_kabul_32
Убойный паблик =)
407
31
/
32
59.163.102.170:28013
IN
de_kabul_32
Gamesites.cz ^Zombie Chronic #1
698
27
/
32
93.115.83.166:27015
A1
de_kabul_32
Victoria.play-arena.ro
487
17
/
32
89.40.233.153:27015
RO
de_kabul_32
[RO/EN] --=FURIEN.AREA-GAMES.RO=-- [FURIEN ROM
334
31
/
32
93.119.24.66:27015
RO
de_kabul_32
RELAX.INDUNGI.RO # 4 years of existence [SINCE 2012]
419
21
/
32
91.211.117.26:27024
UA
de_kabul_32
У__К__Р__А__Ї__Н__А - PUBLIC NONSTOP
222
10
/
32
89.40.104.107:27015
RO
de_kabul_32
*Furien.Regedit.Ro #International Server
286
32
/
32
77.220.182.77:27015
RU
de_kabul_32
Викусик vs Борюсик | PUBLIC SERVER_____________#1
530
22
/
32
89.34.25.44:27015
RO
de_kabul_32
..:: Brigada.Wars.Ro [Interational Server] ::..
136
18
/
23
cs.insomniacs.ro:27015
RO
de_kabul_32
.:: Cs.InsomniaCs.Ro ::.
235
28
/
32
89.44.246.4:27015
RO
de_kabul_32
CS.GLOBALLY.RO
228
32
/
32
195.178.103.24:27015
RO
de_kabul_32
(14:46) [+18] CS.HELLSTEAM.RO [CLASSIC SERVER]
304
චැට්
අවශ්ය වෙබ් අඩවිය ලොග් චැට් සඳහා