සිතියම de_inferno: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

බාගත සිතියම
de_inferno.zip 3.8MB
අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
206
ක්රීඩකයන්
2722
ණය ශ්රේණිය
47
සිතියම ගොනු
de_inferno
maps
de_inferno.bsp 6.0MB
de_inferno.res 944B

සිතියම සමග ඉහළ සේවාදායක de_inferno

30
/
32
94.177.227.250:27021
RO
de_inferno
BaragNet CS1.6 #03 de_dust2 24/7
1056
26
/
32
85.255.9.181:27031
PL
de_inferno
ZP.World.COM
915
28
/
32
181.214.59.43:27015
US
de_inferno
ThunderZM.CsBlackDevil.Com [Zombie Plague 6.2]
977
32
/
32
188.212.103.176:27015
RO
de_inferno
ORIGINAL
1126
31
/
32
77.220.180.73:27015
RU
de_inferno
Extra Classic [Russia]
1072
30
/
32
59.163.102.170:28000
IN
de_inferno
.::[Venezuela]::. Server Cs Las Palmas oP'-
1056
30
/
32
59.163.102.170:29005
IN
de_inferno
HDS.BG ULTRA-CS RESPAWN [ArmyRanks]
1056
30
/
32
211.226.27.120:27015
KR
de_inferno
Star.GamePower.Ro #Campanie Admine Free
1056
30
/
32
211.226.27.120:27021
KR
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
1056
30
/
32
211.226.27.120:27031
KR
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO [DEATHMATCH CSDM]
1056
30
/
32
94.177.227.250:27015
RO
de_inferno
[RO] CS.PGLZoNE.RO .::FREE ADMINS|LoW PinG|1000FPs
1056
30
/
32
217.61.18.132:27015
DK
de_inferno
Star.GamePower.Ro
693
30
/
32
217.61.18.132:27021
DK
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO
693
30
/
32
94.177.227.250:27031
RO
de_inferno
-ARGENTINA CS-#5 (SOLO de_dust2 Only D2) VOCES STEAM/NO STEAM
1056
30
/
32
217.61.18.132:27031
DK
de_inferno
RESPAWN.LALEAGANE.RO
693
30
/
32
59.163.102.170:28005
IN
de_inferno
faNtasy Gaming Classic [DeathMatch]
1056
30
/
32
59.163.102.170:29000
IN
de_inferno
UGC | Dust2 24/7 | UGC-Gaming.net | New York
1056
30
/
32
59.163.102.170:27000
IN
de_inferno
'?' -[$-BloCk]- Zombie Plague | NEW | ** - HFG.hu
1056
30
/
32
59.163.102.170:27005
IN
de_inferno
# - MASSACRE DUST2 SERVER 1000 FpS!
1056
31
/
32
112.74.23.141:29016
CN
de_inferno
PORNO COUNTER STRIKE
959
29
/
32
174.140.168.217:27000
US
de_inferno
REDDEVIL.RANGFORT.RO [CSDM 1000 FPS]
1016
29
/
32
185.43.211.184:27016
GB
de_inferno
CS.KOOGER.RO
845
29
/
32
5.9.133.189:27000
DE
de_inferno
REDDEVIL.RANGFORT.RO [CSDM 1000 FPS]
1021
29
/
32
5.9.133.189:27006
DE
de_inferno
HighLifeZM.CsBlackDevil.Com [Zombie]
1021
29
/
32
174.140.163.237:27016
US
de_inferno
REDDEVIL.RANGFORT.RO [HIGH FPS SERVER 1000 FPS]
1016