සිතියම cs_italy: බාගත ගොනු, සිතියම් තිර

අත්පන්දු සිතියම එකතු කරන්න
සිතියම ප්රියතම දැන්වීම් වේ
මිතුරන් කොටස් සිතියම
සේවාදායක
43
ක්රීඩකයන්
601
ණය ශ්රේණිය
15

සිතියම සමග ඉහළ සේවාදායක cs_italy

15
/
32
80.211.63.51:27050
DK
cs_italy
BEST.CSGLOBAL.RO CLASIC SERVER
417
30
/
32
89.40.70.108:27017
RO
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
799
30
/
32
188.212.103.31:27017
RO
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
813
30
/
32
185.11.146.208:27002
NL
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
839
30
/
32
207.180.207.20:27002
US
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
817
30
/
32
207.180.207.20:27018
US
cs_italy
[TR] Ait0 Pro Public <2007>
808
30
/
32
207.180.207.20:27034
US
cs_italy
EmiratesGaming.Com DD2Only
830
30
/
32
207.180.207.20:27050
US
cs_italy
EvladI Osmanli TURK YILDIZLARI/ProPubLic
822
29
/
32
188.212.103.137:27034
RO
cs_italy
EmiratesGaming.Com DD2Only
776
29
/
32
188.212.103.137:27050
RO
cs_italy
EvladI Osmanli TURK YILDIZLARI/ProPubLic
776
29
/
32
188.212.103.137:27002
RO
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
785
29
/
32
188.212.103.137:27018
RO
cs_italy
[TR] Ait0 Pro Public <2007>
776
30
/
32
185.11.146.208:27018
NL
cs_italy
[TR] Ait0 Pro Public <2007>
808
28
/
32
176.107.130.28:27018
UA
cs_italy
[TR] Ait0 Pro Public <2007>
807
30
/
32
5.206.225.120:27017
PT
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
804
25
/
32
217.61.105.201:27002
DK
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
789
28
/
32
176.107.130.28:27002
UA
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
834
23
/
32
5.185.111.179:27017
PL
cs_italy
PERU DEATHMATCH [CSO Lvl XP FDL]
626
19
/
32
94.177.225.176:27018
RO
cs_italy
Cs.FairGame.com [+18] # VIP
534
18
/
32
80.211.66.176:27050
DK
cs_italy
La_Cocaine DD2 Only
506
16
/
32
217.61.4.175:27018
DK
cs_italy
OLDSTYLE.INDUNGI.com # OLDSTYLE SERVER
431
26
/
32
213.169.158.50:27001
CY
cs_italy
EmiratesGaming.Com DD2Only
360
0
/
22
83.222.115.18:27054
RU
cs_italy
Плохие Парни © [PB]
256
3
/
24
italy.ugc.lt:27017
GB
cs_italy
 UGC.LT | Italy Only (24/7)
249
4
/
16
78.236.74.162:27016
FR
cs_italy
Messenger Counter-Strike 1.6 personnal server
154