හංගේරියාව CS සේවාදායකය අධීක්ෂණය (Counter-Strike)

සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
18
/
27
37.221.213.72:27005
HU
cs 1.6
fy_gamelife
[dHb] GunGame
612
29
/
32
87.229.77.40:27020
HU
cs 1.6
cs_1337_assault
Magyar Fun Server | nextgenhost.hu
644
30
/
32
37.221.209.129:27430
HU
cs 1.6
de_dust2
[~|EndLeSS|~] ~ Only Dust2 [ANTICHEAT] @ SynHosting.eu™
632
30
/
32
193.224.130.151:27050
HU
cs 1.6
cs_assault
[C4nn0N] DeathMatch (CSDM) Uj IP! 193.224.130.190:27015
613
32
/
32
37.221.209.131:27295
HU
cs 1.6
de_dust2
*pbT# Team *JAVÍTVA* /1/ Only Dust 2 /Skinrendszer pwd by SynHosting.eu
523
28
/
32
37.221.209.130:27837
HU
cs 1.6
de_dust2
[Kristály] #1 [2.0] - [OnlyDust2] - [Újítások NON-STOP!] by SynHosting.eu
485
28
/
32
37.221.210.31:27044
HU
cs 1.6
css_cache
rwT* Global Offensive [ eSportW.Case|Hydra Operation+Case|Achv|CSGO ] @ SunWell.Hu
474
20
/
26
37.221.210.31:27024
HU
cs 1.6
de_nuke2x2
rwT* Nexon Furien [ TOP.40 Dekoder! + CSNZ ] @ SunWell.Hu
422
27
/
32
87.229.77.40:27017
HU
cs 1.6
de_inferno
te$co ][ Fun Szerver @ nextgenhost.hu
412
24
/
32
37.221.209.131:27135
HU
cs 1.6
cs_disco_night
JokeAlmighty Fun Server |HUN| [SynHosting.eu]
412
27
/
32
37.221.209.129:27080
HU
cs 1.6
de_dust2
-[$-BloCK]-WinterClassic de_dust2[24/7] @@since 2008
385
23
/
32
37.221.209.130:27210
HU
cs 1.6
de_dust2
[AK26] DUST2 and Public pwd by SynHosting.eu
384
11
/
24
37.221.209.132:27060
HU
cs 1.6
de_engage
[HU] TheRockBottom Deathmatch | Powered by SynHosting.eu
369
14
/
32
37.221.209.130:27115
HU
cs 1.6
jail_beach_v3
-|HUNGARY|- [9] Jailbreak Szerver @ synhosting.eu
350
15
/
24
87.229.77.165:27075
HU
cs 1.6
awp_dust
<<eb@>> AWP Server | Powered by serverhive.net
342
15
/
32
37.221.209.130:27130
HU
cs 1.6
zm_mirage_kamp
-|HUNGARY|- [3] Zombie Plague [Ládák, Skinek, Bank] Szerver @ synhosting.eu
332
18
/
24
87.229.77.165:27001
HU
cs 1.6
zm_202
<<eb@>> Zombie Plague #2 | Powered by serverhive.net
331
15
/
24
87.229.77.165:27235
HU
cs 1.6
de_dust2
<<eb@>> Only Dust2 [RELOADED] | Powered by serverhive.net
314
8
/
31
78.131.55.61:27015
HU
cs 1.6
fy_iceworld
by_[MiSi]
304
12
/
32
37.221.209.131:27420
HU
cs 1.6
veszettseg_overpass
[VESZETTSÉG] =CS:GO= [*Fragverseny Minden nap+Eventek*] | Powered by SynHosting.eu
281
20
/
32
37.221.209.130:27822
HU
cs 1.6
de_dust2_snow
[ NiCE ] Only Dust2 | DobozEvent + 19:00 Fragverseny |Skinek/VIP|de_dust2|Only D2 @SynHosting.eu
269
14
/
32
37.221.209.130:27415
HU
cs 1.6
css_dust2
[r!vals. ~TeaM] // Global Offensive [Uj *Rang*] @ synhosting.eu
267
12
/
12
87.229.77.165:27205
HU
cs 1.6
deathrun_discovery3
<<eb@>> Hard DeathRun | Powered by serverhive.net
254
18
/
32
37.221.209.129:27105
HU
cs 1.6
de_inferno
MAGYAR-HARCOSOK.HU SZERVERE | synhosting.eu
252
14
/
32
37.221.209.129:27110
HU
cs 1.6
surf_anno
-|HUNGARY|- [10] Surf [DeathMatch] [DM] Szerver @ synhosting.eu
235
17
/
32
37.221.209.129:27947
HU
cs 1.6
de_dust2
[HuN]-White_Devil - [Only D2/Anti-Cheat/ReHLDS] | Powered by SynHosting.eu
234
18
/
32
37.221.209.129:27260
HU
cs 1.6
css_mirage
Magyar Veteránok | Global Offensive | újratöltve | by SynHosting.eu
229
8
/
32
37.221.209.129:27055
HU
cs 1.6
deathrun_minecraft_final
-|HUNGARY|- [4] DeathRun [Easy] Szerver @ synhosting.eu
211
6
/
32
37.221.209.130:27100
HU
cs 1.6
de_dust2
HunGun - HH [Trea$ure|COD:MW] TALLEROK @ SynHosting.eu
211
10
/
32
37.221.209.132:27125
HU
cs 1.6
de_dust2
-|HUNGARY|- [1] Paintball [OnlyD2] Szerver @ synhosting.eu
204
11
/
12
37.221.209.129:27535
HU
cs 1.6
de_dust2
Erdélyi Magyar Dust2 {{ErDay Gaming}} | Powered by SynHosting.eu
201
12
/
32
37.221.209.129:27225
HU
cs 1.6
de_dust2
[~|EndLeSS|~] ~2~ Only Dust2 [ANTICHEAT] @ SynHosting.eu™
194
10
/
32
37.221.209.132:27070
HU
cs 1.6
gg_night
-|HUNGARY|- [6] GunGame Szerver @ synhosting.eu
185
21
/
32
37.221.209.130:27120
HU
cs 1.6
de_cbble
-|HUNGARY|- [8] CTF [Zászló lopás] Szerver @ synhosting.eu
182
7
/
32
37.221.209.131:27155
HU
cs 1.6
de_mirage_winter
-|HUNGARY|- [5] Publik [Dust2,Inferno,Nuke,Mirage,Dust,Train] Szerver @ synhosting.eu
181
3
/
32
37.221.209.129:27275
HU
cs 1.6
css_train
#RtD* Global Offensive [Anti-Cheat/DROPP!] @ SynHosting.eu
164
11
/
24
94.199.180.130:27070
HU
cs 1.6
bb_dust_iplay
Diwat[#26][BaseBuilder]-Server
156
4
/
32
213.181.201.77:26720
HU
cs 1.6
zm_the_country
-[Jamayka]- Zombie Plague 5.0.8 |VIP|FASTAMMO|CSO| @ eGaming.hu
153
7
/
16
87.229.77.24:27045
HU
cs 1.6
35hp
<<eb@>> Only Knife | Powered by serverhive.net
148
3
/
24
94.199.180.130:27032
HU
cs 1.6
jail_prission-las-divinas
Diwat[#26][JailBreak]-Server
141
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com