ජර්මනිය CS සේවාදායකය අධීක්ෂණය (Counter-Strike)

සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
12
/
36
46.4.39.247:27023
DE
cs go
de_train
Bruss's CS:GO Server #1
362
35
/
64
93.186.198.123:27115
DE
cs go
achievement_idle_empire
Idle-Empire.com #1 | Minutes4Skins | NOKILL | Achievement
789
0
/
24
5.230.21.35:28020
DE
cs go
de_cache
*-#|-k!lleR.ALIRAQ-|#-*
220
11
/
32
176.57.188.11:27015
DE
cs go
dust2bysexico
Dust 2 Battlefield [New IP 149.202.69.42:27015]
744
11
/
20
85.14.229.112:27015
DE
cs go
de_mirage
-=WarmupServer=-™ ZEUSMIX ★FFA-DM★MultiCFG★128T★
725
0
/
20
88.198.45.185:27045
DE
cs go
de_dust2
Deathmatch Official CS:GO Server @ GO-CS.ORG
724
1
/
18
85.14.237.142:27015
DE
cs go
de_cache
-=WarmupServer=-™ @NIGHT: 85.14.232.128:27015 ★128T★
617
9
/
16
95.172.92.240:27015
DE
cs go
de_dust2
[fragshack.eu] 24/7 FFA Deathmatch #1 |128 tick|
616
6
/
40
176.57.128.36:27025
DE
cs go
surf_rainbow
F-o-G.eu | Surf Beginner [Tier 1-2] | !knife !ws !gloves | Time
590
14
/
45
94.250.219.40:27015
DE
cs go
zm_dust2v2_v3
[RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|No Lag|
579
10
/
21
85.14.232.128:27015
DE
cs go
/1173532505/de_dust2_old
-=WarmupServer=-™ @NIGHT: 89.163.166.58:27015 ★128T★
558
10
/
16
85.114.157.146:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DEATHMATCH + TICK 128 + 16 SLOTS + DROPS
558
2
/
24
81.30.149.20:27415
DE
cs go
aim_deagle_sayyiv
GoG GO#1 | Deagle | HS only | gameME | FastDL | by gamed!de
480
6
/
14
46.228.206.228:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DM HS ONLY + TICK 128 + 14 SLOTS + DROPS
459
9
/
16
85.114.156.232:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DEATHMATCH 3 + TICK 128 + 16 SLOTS + DROPS
447
5
/
64
217.79.188.156:27165
DE
cs go
surf_rebel_resistance_njv_bn
[BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2|
440
7
/
14
88.198.45.185:28015
DE
cs go
aim_redline
AIM DeathMatch @ GO-CS.ORG
404
0
/
33
93.186.198.162:32115
DE
cs go
de_dust2
[Dz]~|'Lwa3Ra-Gaming|FFA !ws #1
391
0
/
30
93.186.198.162:32615
DE
cs go
de_mirage
Dz >>ChealSea Black Evil !WS !KNIFE
377
6
/
12
85.114.156.50:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DM PISTOL + TICK 128 + 12 SLOTS + DROPS
373
8
/
16
5.9.149.226:27030
DE
cs go
de_dust2
HSFactory | EU FFA DM D2 [DE]
371
10
/
24
88.198.218.5:27015
DE
cs go
de_dust2
=^.^= <^> Heilige Handgranate *Ger* 1 AWP pro Team
370
2
/
10
31.186.251.137:27015
DE
cs go
de_dust2
X-Law's #15 5v5 Competitive [128 tick] !ws | !knife
363
2
/
16
176.57.128.36:27055
DE
cs go
de_dust2
F-o-G.eu | FFA DM #1 | !knife !ws | 128 Tick | EU3-16
358
9
/
20
176.9.110.38:27027
DE
cs go
de_inferno
Setti CSGO FFA HS ONLY DeathMatch
352
9
/
20
176.9.110.38:27028
DE
cs go
de_mirage
Setti CSGO FFA DeathMatch
350
9
/
20
176.9.110.38:27022
DE
cs go
de_lake
Setti CSGO Arms Race
348
10
/
24
176.57.141.141:27515
DE
cs go
surf_kitsune2_go
F-o-G.eu | Surf Skill [Tier 1-3] | Timer | Store | EU2-12
324
0
/
24
5.9.220.131:27015
DE
cs go
am_multi_v6
[GER]Arena 1v1|1on1|Aim|!gloves|!store|!ws|!knife|
321
1
/
12
176.57.188.50:28022
DE
cs go
de_cbble
Public X-ARENA [New IP 149.202.69.42:27017 ]
305
0
/
20
81.30.149.20:27715
DE
cs go
fy_poolparty_v2_gog
GoG GO#8 | Poolparty | OldSchool | gameME | FastDL | by gamed!d
288
0
/
10
93.186.198.162:30615
DE
cs go
de_dust2
[Dz]~|Auto MixX| Wa3ra !ws !knife
264
0
/
12
94.249.140.64:27015
DE
cs go
de_train
RETAKE #1 with LetsCast.de by hs-s.com & gs-syndicate.de
262
1
/
12
46.228.194.149:27015
DE
cs go
de_inferno
PNKS // Competitive #01 :: 5on5 :: !ws !gloves !cases
258
12
/
64
94.249.140.60:27045
DE
cs go
achievement_idle
idle4drops #5 | FAST DROPS IDLE ACHIEVEMENT | idle4drops.com
237
3
/
18
176.57.128.36:27075
DE
cs go
bhop_smally
F-o-G.eu | Bhop Beginner | 128 Tick | Timer | Store | EU3-18
236
0
/
32
93.186.198.118:32215
DE
cs go
surf_ski_2_go
Alon Da Pro | Surf RPG (Combat) | FastDL | Hebrew | Ranks
232
0
/
25
85.14.227.68:27015
DE
cs go
mg_office_course_2013_fix
[EU] Minigames #1 | !knife, !gloves, !ws | Store | [RageCrew]
224
3
/
16
31.186.251.193:27015
DE
cs go
aim_redline
[fragshack.eu] 24/7 Aim Deathmatch |128 tick|
208
0
/
24
46.228.196.246:27015
DE
cs go
aim_deagle7k
-={ DEAGLE-Arena 1 }=- [ only Headshot | nvision-esportz.de ]
207
සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
2
/
32
176.57.182.133:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
TABU Gaming - Macedonia
595
20
/
32
134.119.177.55:27266
DE
cs 1.6
35hp
SeaLs.Pss-Live.Ro - www.Pss-Live.Ro -
454
19
/
32
134.119.177.55:27222
DE
cs 1.6
de_dust2
Cs.FeLLzoNe.Com -=[Clasic SeRvEr]=-
482
16
/
32
134.119.177.55:27168
DE
cs 1.6
fy_snow
Cs.WarsDevils.Com # High FPS
484
14
/
32
134.119.177.55:27037
DE
cs 1.6
de_dust2x2
[DeathRun + RESPAWN+ KNIFE MOD]
449
29
/
32
5.9.133.189:27000
DE
cs 1.6
de_inferno
REDDEVIL.RANGFORT.RO [CSDM 1000 FPS]
935
29
/
32
5.9.133.189:27005
DE
cs 1.6
de_dust2
NewLifeZM.CsBlackDevil.Com [Zombie Plauge 6.2]
935
29
/
32
5.9.133.189:27016
DE
cs 1.6
de_inferno
REDDEVIL.RANGFORT.RO [HIGH FPS SERVER 1000 FPS]
935
23
/
32
87.98.241.203:27530
DE
cs 1.6
de_dust2
KAZNA [DeathMatch]
933
29
/
32
5.9.133.189:27012
DE
cs 1.6
aa_sex
.::PGP::.United World Gamers DM
931
29
/
32
5.9.133.189:27010
DE
cs 1.6
fy_buzzkill
ACL.INDUNGI.RO
931
29
/
32
5.9.133.189:27008
DE
cs 1.6
as_oilrig
NewSchool.CsBlackDevil.Com [ Zombie Plauge]
931
29
/
32
5.9.133.189:27017
DE
cs 1.6
de_dust2
REDDEVIL.RANGFORT.RO [CSDM 1000 FPS]
931
29
/
32
5.9.133.189:27003
DE
cs 1.6
de_dust2x2
RESPAWN.LALEAGANE.RO [ORIGINAL]
931
29
/
32
5.9.133.189:27011
DE
cs 1.6
de_dust2
HELL.INDUNGI.RO
927
29
/
32
5.9.133.189:27006
DE
cs 1.6
de_inferno
HighLifeZM.CsBlackDevil.Com [Zombie]
927
29
/
32
5.9.133.189:27013
DE
cs 1.6
fy_iceworld
ZM.RANGFORT.RO ZOMBIE PLAGUE 6.2
927
29
/
32
5.9.133.189:27019
DE
cs 1.6
de_dust2x2
Gr3n0x // Dust 2 24/7 [NonSteam 1000fps]
927
29
/
32
5.9.133.189:27014
DE
cs 1.6
fy_snow
Buenos Aires Respawn DeathMatch # Extra HP
927
29
/
32
5.9.133.189:27007
DE
cs 1.6
awp_india
ZM.RANGFORT.RO
927
29
/
32
5.9.133.189:27018
DE
cs 1.6
cs_italy
HighLifeZM.CsBlackDevil.Com [Zombie Plague]
927
29
/
32
5.9.133.189:27015
DE
cs 1.6
as_romania
.::[OaO]::. [DeathMatch] [gameME]
927
29
/
32
5.9.133.189:27009
DE
cs 1.6
de_dust2
ANORMALII.INDUNGI.RO
922
25
/
32
193.192.58.53:27090
DE
cs 1.6
zm_dust_winter
CLARION - [ZM]Army Zombie Plague Server [FreeVIP+Bazooka+Ban​k+LaserBomb[[DM]]​
896
26
/
32
87.98.241.203:27123
DE
cs 1.6
de_dust2
CLARION - MosT WanteD [CSDM UniQueMOD 2017]® | de_dust2 Only by: e-trail.eu
887
27
/
32
87.98.242.38:27015
DE
cs 1.6
fy_town
 UGC.LT | GunGame TeamPlay #2 (24/7)
862
16
/
32
193.192.59.62:27015
DE
cs 1.6
zm_gold_dust_vipee
CS Forever Zombie Plague [FreeVIP+Bank+FastDL|ZM]
820
22
/
33
193.192.58.116:27033
DE
cs 1.6
de_dust2
.::cVs::. .::Chivas De_Dust2 Only::.
817
30
/
32
193.192.59.162:27030
DE
cs 1.6
cs_assault
Virtual Public 24/7
814
9
/
32
193.192.58.189:27047
DE
cs 1.6
fy_snow
Pit Bull Arena ® | Public
805
14
/
32
193.192.58.216:27043
DE
cs 1.6
de_dust2
Pit Bull Arena ® | Sabijaci
763
13
/
32
89.33.16.207:27015
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
.::.Infinity GaminG.::.
729
7
/
32
193.192.58.34:27015
DE
cs 1.6
de_inferno
Zrenjanin De_Inferno Only | zrenjanin-hq.com
724
3
/
32
193.192.59.162:27042
DE
cs 1.6
de_dust2
Jack Daniel's | De_Dust2 Only
719
2
/
32
176.57.188.48:27027
DE
cs 1.6
de_dust2
RespecT GaminG 2 New IP: 87.98.242.93:27015
699
13
/
32
176.57.182.130:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
JEGER Bar | De_Dust2 Only | zrenjanin-hq.com
695
2
/
32
176.57.188.27:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
connect cs.aLbastrike.com
675
2
/
32
176.57.188.37:27024
DE
cs 1.6
fy_snow_orange
Revenge ® Classic DeathMatch
665
2
/
32
193.192.58.53:27015
DE
cs 1.6
cs_assault
Zrenjanin Public | zrenjanin-hq.com
648
5
/
32
193.192.58.216:27037
DE
cs 1.6
cs_1337_assault
Sirmium Arena ® | Assault Maps ONLY
644
සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
12
/
64
213.202.212.239:27055
DE
css
gg_desertstorm_36
Das Pr0 zockt GunGame | !give | Random Maps !stamm | -=H.D.F=-
274
4
/
26
193.192.58.251:27315
DE
css
de_dust2
[DIE]Noob's >>> Dust.2 [Only] #1 <<<
561
26
/
64
62.141.42.31:27027
DE
css
de_tides
www.Saigns.de # TIDES ONLY # Ranking, LowPing
598
20
/
40
85.214.114.69:27015
DE
css
de_dust2
-<|TN|>- Human vs Bots - World IV | SM:RPG | Triberians.de
641
27
/
64
144.76.82.113:27215
DE
css
gg_simpsons_desert
★ XXL GunGame - Simpsons Maps ★ by [GG-Elite]
1095
34
/
48
5.9.158.136:27315
DE
css
gg_simpsons_maze_v2
{GUNGAME I 24/7 | GERMANY RELOADED}™
893
29
/
34
94.250.219.180:27015
DE
css
gg_crayola
[(¯`·★.█▬█ █▄█ █▬█ █▄█.★·`¯)]
890
36
/
64
62.141.42.31:27023
DE
css
de_dust2
www.Saigns.de # DUST2 ONLY # Ranking, LowPing
873
40
/
64
62.141.42.31:27016
DE
css
cs_assault
www.Saigns.de # ASSAULT ONLY # Ranking, LowPing
870
32
/
48
5.9.158.136:27815
DE
css
gg_simpsons_italy
{GUNGAME II 24/7 | GERMANY RELOADED}™
856
32
/
64
62.141.42.31:27015
DE
css
cs_office
www.Saigns.de # OFFICE ONLY # Ranking, LowPing
840
28
/
64
62.141.42.31:27017
DE
css
de_aztec
www.Saigns.de # AZTEC ONLY # Ranking, LowPing
778
16
/
64
84.200.226.153:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH LARGE #4 // c2Play.de ★ Ranke
763
16
/
64
84.200.226.138:27015
DE
css
de_dust2
! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH #2 // c2Play.de ★ Ranked
755
16
/
64
84.200.226.131:27015
DE
css
cs_office
! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH CLASSIC #1 // c2Play.de ★ Ran
749
17
/
64
84.200.226.152:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH #3 // c2Play.de ★ Ranked
748
16
/
24
84.200.226.164:27015
DE
css
fy_abbottabad
! OLD | ▅ ▆ ▇ ROBBERS & POLICE // c2Play.de ★ Ranked
733
16
/
24
84.200.226.140:27015
DE
css
fy_pool_day_reloaded
! OLD | ▅ ▆ ▇ FY MAPS // c2Play.de ★ Ranked
720
16
/
64
84.200.226.132:27015
DE
css
de_dust
! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
714
16
/
64
84.200.226.135:27015
DE
css
cs_militia
! OLD | ▅ ▆ ▇ MILITIA (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
707
16
/
64
84.200.226.133:27015
DE
css
de_dust2
! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
706
16
/
64
84.200.226.130:27015
DE
css
cs_assault
! OLD | ▅ ▆ ▇ ASSAULT (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
705
16
/
64
84.200.226.134:27015
DE
css
cs_italy
! OLD | ▅ ▆ ▇ ITALY (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
700
16
/
64
84.200.226.150:27015
DE
css
de_train
! OLD | ▅ ▆ ▇ TRAIN (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
699
16
/
64
84.200.226.136:27015
DE
css
cs_office
! OLD | ▅ ▆ ▇ OFFICE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
693
16
/
64
84.200.226.144:27015
DE
css
cs_compound
! OLD | ▅ ▆ ▇ COMPOUND (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
690
16
/
64
84.200.226.142:27015
DE
css
de_tides
! OLD | ▅ ▆ ▇ TIDES (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
689
16
/
64
84.200.226.147:27015
DE
css
de_port
! OLD | ▅ ▆ ▇ PORT (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
687
16
/
64
84.200.226.137:27015
DE
css
de_aztec
! OLD | ▅ ▆ ▇ AZTEC (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
687
16
/
64
84.200.226.154:27015
DE
css
de_chateau
! OLD | ▅ ▆ ▇ CHATEAU (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
683
16
/
64
84.200.226.139:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST 2 UNLIMITED (ONLY) // c2Play.de ★ R
678
16
/
64
84.200.226.143:27015
DE
css
de_cbble
! OLD | ▅ ▆ ▇ CBBLE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
678
16
/
64
84.200.226.145:27015
DE
css
de_inferno
! OLD | ▅ ▆ ▇ INFERNO (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
675
16
/
64
84.200.226.141:27015
DE
css
de_piranesi
! OLD | ▅ ▆ ▇ PIRANESI (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
674
16
/
64
84.200.226.146:27015
DE
css
de_nuke
! OLD | ▅ ▆ ▇ NUKE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
674
16
/
64
84.200.226.148:27015
DE
css
de_prodigy
! OLD | ▅ ▆ ▇ PRODIGY (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
672
26
/
64
62.141.42.31:27022
DE
css
de_port
www.Saigns.de # PORT ONLY # Ranking, LowPing
669
20
/
30
193.192.59.46:27075
DE
css
de_nuke
[EU] C-Tec NukeOnly
669
20
/
30
193.192.58.27:27015
DE
css
cs_office
[EU] C-Tec OfficeOnly
660
16
/
64
84.200.226.155:27015
DE
css
de_tuscan
! OLD | ▅ ▆ ▇ TUSCAN (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
659
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com