ජර්මනිය CS සේවාදායකය අධීක්ෂණය (Counter-Strike)

සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
9
/
16
85.114.157.146:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DEATHMATCH + TICK 128 + 16 SLOTS + DROPS
471
1
/
12
46.228.194.149:27015
DE
cs go
de_mirage
PNKS! ★ COMPETITIVE #01 ★ 5ON5 ★ 128T
284
11
/
20
88.198.45.185:27045
DE
cs go
de_dust2
Deathmatch Official CS:GO Server @ GO-CS.ORG
633
10
/
20
85.14.229.112:27015
DE
cs go
de_mirage
-=WarmupServer=-™ ZEUSMIX ★FFA-DM★MultiCFG★128T★
581
0
/
16
95.172.92.240:27015
DE
cs go
de_dust2
[fragshack.eu] 24/7 FFA Deathmatch #1 |128 tick|
558
9
/
44
176.57.128.36:27025
DE
cs go
surf_vegetables_
F-o-G.eu | Surf Beginner [Tier 1-2] | !knife !ws !gloves | Time
519
8
/
18
85.14.237.142:27015
DE
cs go
de_cache
-=WarmupServer=-™ @NIGHT: 89.163.166.58:27015 ★128T★
504
10
/
64
95.172.92.196:27015
DE
cs go
ze_desert_fox_v7_6
[GUC]18+ ★ ZOMBIE ESCAPE ★!FREE VIP !CMISSIONS !STORE !RANK
464
0
/
18
176.57.188.11:27016
DE
cs go
de_dust2
C4.rs Deathmatch FFA ★ DD2/MIR/CACHE ★ [!knife !ws !gloves]
455
10
/
21
85.14.232.128:27015
DE
cs go
/1173532505/de_dust2_old
-=WarmupServer=-™ @NIGHT: 89.163.166.58:27015 ★128T★
378
10
/
16
85.114.156.232:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DEATHMATCH 2 + TICK 128 + 16 SLOTS + DROPS
367
0
/
24
89.163.190.44:27015
DE
cs go
de_inferno
*-#|-k!lleR.ALIRAQ-|#-*
355
0
/
10
31.186.251.137:27015
DE
cs go
de_dust2
X-Law's #15 5v5 Competitive [128 tick] !ws | !knife
347
6
/
14
46.228.206.228:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DM HS ONLY + TICK 128 + 14 SLOTS + DROPS
329
10
/
24
88.198.218.5:27015
DE
cs go
de_dust2
=^.^= <^> Heilige Handgranate *Ger* 1 AWP pro Team
323
9
/
20
176.9.110.38:27028
DE
cs go
de_nuke
Setti CSGO FFA DeathMatch
322
7
/
14
88.198.45.185:28015
DE
cs go
aim_redline
AIM DeathMatch @ GO-CS.ORG
314
16
/
60
94.249.140.42:27015
DE
cs go
achievement_idle
idle4drops #1 | FAST DROPS IDLE ACHIEVEMENT | idle4drops.com
311
1
/
11
185.107.96.234:27015
DE
cs go
de_dust2
FragDeluxe :: Competitive 1 - !ws, !knife, !gloves
303
12
/
33
94.250.219.40:27015
DE
cs go
zm_legendary_house_final
[RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|CS GO|
302
9
/
20
176.9.110.38:27027
DE
cs go
de_dust2
Setti CSGO FFA HS ONLY DeathMatch
300
1
/
36
188.40.88.20:27016
DE
cs go
surf_rookie
[Gh^2t][Surf_rookie] only | for beginner | 24/7 | FastDl
291
0
/
20
85.114.130.214:27045
DE
cs go
am_mirage_mid_v0
ͳentakel.pro™ ARENA 1V1 #1 :: !ws|!knife|!gloves
285
6
/
12
85.114.156.50:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DM PISTOL + TICK 128 + 12 SLOTS + DROPS
283
0
/
16
176.57.128.36:27055
DE
cs go
de_dust2
F-o-G.eu | FFA DM #1 | !knife !ws !gloves | 128 Tick | EU3-15
240
1
/
50
217.79.188.156:27165
DE
cs go
surf_annoyance_njv_bn
[BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2|
236
8
/
40
193.192.58.91:29015
DE
cs go
de_dust2
[GER] *Just Fun Killer* | BEST MAPS | gameME | AWP | 16000$
202
8
/
40
193.192.58.91:29030
DE
cs go
de_dust2
[GER] *Just Fun Killer* | DUST2 ONLY | gameME | 1 AWP | 16000$
202
2
/
24
176.57.141.141:27515
DE
cs go
surf_beginner_h
F-o-G.eu | Surf Skill [Tier 1-3] | Timer | Store | EU2-11
186
0
/
12
78.31.67.121:27055
DE
cs go
de_inferno
ͳentakel.pro™ Retake #1 :: !ws|!knife|!gloves
181
0
/
64
93.186.198.123:27315
DE
cs go
/1361379785/achievement_idle_ie
Idle-Empire.com #3 | Minutes4Skins | NOKILL | Achievement
181
4
/
20
85.114.130.214:27015
DE
cs go
de_dust2
ͳentakel.pro™ CUSTOM :: !ws|!knife|!gloves
174
4
/
16
78.31.67.121:27015
DE
cs go
de_dust2
ͳentakel.pro™ FFA:DM #2 Dust2 NO AWP :: !ws|!knife|!glove
171
4
/
16
85.114.130.214:27035
DE
cs go
de_dust2
ͳentakel.pro™ FFA:DM #1 Dust2 :: !ws|!knife|!gloves
169
0
/
18
95.172.92.71:27015
DE
cs go
de_dust2
[fragshack.eu] 24/7 Team Deathmatch |128 tick|
168
4
/
16
78.31.67.121:27025
DE
cs go
de_cache
ͳentakel.pro™ FFA:DM #3 Pistols :: !ws|!knife|!gloves
163
5
/
60
94.249.140.43:27015
DE
cs go
achievement_idle
idle4drops #2 | FAST DROPS IDLE ACHIEVEMENT | idle4drops.com
147
2
/
20
176.57.128.36:27035
DE
cs go
surf_sinsane_ksf
F-o-G.eu | Surf Donator [Tier 1-6] | Timer | EU3-14
128
0
/
12
78.31.67.121:27065
DE
cs go
de_inferno
ͳentakel.pro™ Retake #2 :: !ws|!knife|!gloves
117
0
/
32
89.163.190.44:27020
DE
cs go
de_cache
★-#|-[IRAQ] World Arab Gaming | !WS | !KNIFE | !GLOVES|-#-★
114
සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
22
/
32
193.192.59.62:27015
DE
cs 1.6
zm_fun_world_2
CS Forever Zombie Plague [FreeVIP+Bank+FastDL|ZM]
733
3
/
32
176.57.188.16:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
Punk Arena | PUB
671
19
/
32
87.98.242.38:27015
DE
cs 1.6
gg_transform
 UGC.LT | GunGame TeamPlay #2 (24/7)
663
9
/
32
193.192.58.216:27037
DE
cs 1.6
cs_assault_shaker
Sirmium Arena ® | Assault Maps ONLY
658
11
/
32
193.192.58.216:27043
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
Pit Bull Arena ® | Sabijaci
644
11
/
32
31.214.243.126:27020
DE
cs 1.6
fy_snow
.:: Cyber GaminG ::.
638
0
/
32
193.192.59.162:27042
DE
cs 1.6
de_dust2
Jack Daniel's | De_Dust2 Only
614
8
/
32
193.192.58.34:27015
DE
cs 1.6
de_inferno
Zrenjanin De_Inferno Only | zrenjanin-hq.com
611
15
/
32
176.57.128.4:27029
DE
cs 1.6
de_dust2
[M]ozzar[T] Paintball [+V͇̿I͇̿P͇̿+FDL+SKINS]
599
2
/
31
148.251.78.214:27023
DE
cs 1.6
ze_atix_panic_v1
hsCorp.de | ZOMBIE ESCAPE [MultiJump|VIP|Parachute]
546
10
/
32
176.57.188.30:27015
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
Assassin'S [COD:MW4] [FREE CLASSES 22H-09H+FDL+50LVL START]
544
6
/
32
176.57.188.27:27025
DE
cs 1.6
jail_dungeon_b1
✔ DELTA JailBreak™ [FastDL + NEW]
543
10
/
32
176.57.188.22:27015
DE
cs 1.6
zm_biohazard_base_mx
CLARION - ZM Biohazard [Laser + Parachute]
518
2
/
32
176.57.188.21:27025
DE
cs 1.6
aim_map
Coca Cola
516
17
/
32
193.192.58.116:27033
DE
cs 1.6
de_dust2
.::cVs::. .::Chivas De_Dust2 Only::.
509
29
/
32
193.192.58.53:27090
DE
cs 1.6
wwz_dust_world
CLARION - [ZM]Army Zombie Plague Server [FreeVIP+Bazooka+Ban​k+LaserBomb[[DM]]​
471
2
/
32
193.192.58.53:27015
DE
cs 1.6
de_inferno
Zrenjanin Public | zrenjanin-hq.com
467
10
/
32
cs.albaneso.com:27015
DE
cs 1.6
aim_map
Public 1 aLbaneso
429
0
/
32
88.198.46.133:27066
DE
cs 1.6
de_azara
Le[G]1on l Public ® l cs-legion.ru
427
12
/
20
84.201.16.25:27015
DE
cs 1.6
de_airstrip
[GER]GunGame-Bayerwald 1
420
2
/
32
193.192.59.229:27016
DE
cs 1.6
de_westwood
PlayBoyErotika Westwood ONLY
404
17
/
32
88.198.46.133:27033
DE
cs 1.6
2000
[CS:GO] Весёлый Паблик [16+]
398
0
/
10
176.57.142.179:27028
DE
cs 1.6
de_dust2
Bosnien Auto-Mix #2
397
8
/
32
46.4.114.123:27016
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
[RG-GAMING.COM] Public
396
2
/
32
193.192.59.62:27065
DE
cs 1.6
deathrun_astro
CLARION - DeathRun [VIP]
394
7
/
14
pool.ugc.lt:27016
DE
cs 1.6
fy_pool_day
 UGC.LT | Pool_day Only (24/7)
370
3
/
20
78.46.17.207:27040
DE
cs 1.6
jail_xmf
Relaxx.eu | JailBreak (24/7)
354
0
/
10
193.192.59.222:27036
DE
cs 1.6
de_dust2
Bosnien Auto-Mix #1
344
7
/
32
176.57.188.16:27023
DE
cs 1.6
bb_inferno_iplay
.:::HSK BaseBuilder[Free VIP 23-09+FastDL+Music]:::.
319
2
/
32
193.192.58.150:27021
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
Khan Community © | Public
318
1
/
31
148.251.78.214:27016
DE
cs 1.6
de_inferno
hsCorp.de | PUBLIC [awp|bet]
313
3
/
32
176.57.182.130:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
JEGER Bar | De_Dust2 Only | zrenjanin-hq.com
300
5
/
20
87.98.242.38:27018
DE
cs 1.6
fy_iceworld2k
 UGC.LT | Iceworld Only (24/7)
298
0
/
32
176.57.188.30:27023
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
LeSkOvAc Public
291
2
/
26
176.57.141.182:27019
DE
cs 1.6
awp_india
CS-CLUB.NET Awp_India Only [High+][1000FPS][FastDL][24/7]
279
2
/
32
193.192.59.222:27023
DE
cs 1.6
jail_pyramid
AlFa_JailBreak[~ NEW MOD ~]
274
2
/
32
193.192.58.170:27021
DE
cs 1.6
de_dust2
.::Silent Killer Community *Death-Match*::.
272
3
/
12
193.192.58.150:27020
DE
cs 1.6
afk_6killer
Khan Community © | Afk
257
3
/
32
176.57.188.2:27055
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
BlacK AvengerS DD2 Only
247
10
/
32
85.214.251.232:27015
DE
cs 1.6
zm_snow_volta
Z0mBiE ZTH {Experimental}
233
සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
12
/
64
62.141.42.31:27024
DE
css
aim_deagle7k
www.Saigns.de # AIM DEAGLE # Ranking, LowPing
266
15
/
24
93.186.198.103:27015
DE
css
wired
The old man´s Deathmatch - Server
503
16
/
64
84.200.226.132:27015
DE
css
de_dust
! OLD | ▅ ▆ ▇ DUST (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
330
16
/
64
84.200.226.130:27015
DE
css
cs_assault
! OLD | ▅ ▆ ▇ ASSAULT (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
336
16
/
64
84.200.226.154:27015
DE
css
de_chateau
! OLD | ▅ ▆ ▇ CHATEAU (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
330
16
/
64
84.200.226.146:27015
DE
css
de_nuke
! OLD | ▅ ▆ ▇ NUKE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
341
21
/
40
85.214.114.69:27015
DE
css
cs_italy
-<|TN|>- Human vs Bots - World IV | SM:RPG | Triberians.de
576
15
/
24
93.186.198.103:27415
DE
css
de_dust2
The old man´s Server | Deathmatch | de_dust2 only
523
20
/
42
144.76.69.10:27017
DE
css
de_dust2_unlimited
[GG-Elite] ~ DEATHMATCH @ DUST2_UNLiMiTED ONLY ~ #1[MediPacks|V
503
41
/
64
144.76.82.113:27215
DE
css
gg_simpsons_prodigy_improved
★ XXL GunGame - Simpsons Maps ★ by [GG-Elite]
859
27
/
32
93.186.198.123:28015
DE
css
workshop/achievement_idle_abstr
Idle-Empire.com #14 | Minutes4Skins | NOKILL | Achievement
837
36
/
64
62.141.42.31:27023
DE
css
de_dust2
www.Saigns.de # DUST2 ONLY # Ranking, LowPing
796
33
/
48
5.9.158.136:27315
DE
css
gg_simpsons_forrest
{GUNGAME I 24/7 | GERMANY RELOADED}™
771
34
/
64
62.141.42.31:27015
DE
css
cs_office
www.Saigns.de # OFFICE ONLY # Ranking, LowPing
762
32
/
48
5.9.158.136:27815
DE
css
gg_simpsons_winter_2016
{GUNGAME II 24/7 | GERMANY RELOADED}™
757
23
/
32
93.186.198.123:28115
DE
css
workshop/achievement_idle_abstr
Idle-Empire.com #15 | Minutes4Skins | NOKILL | Achievement
744
30
/
64
62.141.42.31:27016
DE
css
cs_assault
www.Saigns.de # ASSAULT ONLY # Ranking, LowPing
736
30
/
64
62.141.42.31:27017
DE
css
de_aztec
www.Saigns.de # AZTEC ONLY # Ranking, LowPing
674
33
/
64
144.76.69.10:27055
DE
css
gg_simpsons_icefight
★★★ XXL Turbo GUNGAME ★★★ by [GG-Elite]
663
15
/
18
144.76.69.10:27018
DE
css
gg_smooth_3
★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite]
586
20
/
42
144.76.82.113:27415
DE
css
de_dust2_unlimited
[GG-Elite] ~ DEATHMATCH @ DUST2_UNLiMiTED ONLY ~ #2[Store|MediP
571
26
/
64
62.141.42.31:27022
DE
css
de_port
www.Saigns.de # PORT ONLY # Ranking, LowPing
567
26
/
64
62.141.42.31:27019
DE
css
de_prodigy
www.Saigns.de # PRODIGY ONLY # Ranking, LowPing
551
16
/
24
84.200.226.140:27015
DE
css
fy_pool_day_reloaded
! OLD | ▅ ▆ ▇ FY MAPS // c2Play.de ★ Ranked
547
4
/
24
193.192.58.251:27315
DE
css
de_dust2
[DIE]Noob's 100 Tick Testing Dust.2 [Only] #1
543
26
/
64
62.141.42.31:27020
DE
css
de_piranesi
www.Saigns.de # PIRANESI ONLY # Ranking, LowPing
539
26
/
64
62.141.42.31:27021
DE
css
de_contra
www.Saigns.de # CONTRA ONLY # Ranking, LowPing
533
19
/
36
93.186.198.103:27715
DE
css
de_dust2_unlimited
The old man´s Server | Deathmatch | Dust2 unlimited
528
20
/
40
85.214.114.69:27031
DE
css
de_westwood2
-<|TN|>- Human vs Bots - World III | SM:RPG | Triberians.de
525
26
/
64
62.141.42.31:27027
DE
css
de_tides
www.Saigns.de # TIDES ONLY # Ranking, LowPing
524
15
/
38
144.76.69.10:27015
DE
css
gg_simpsons_crysis_towers
★ GunGame - Simpsons Maps Only ★ #1 by [GG-Elite]
524
16
/
24
84.200.226.164:27015
DE
css
fy_abbottabad
! OLD | ▅ ▆ ▇ ROBBERS & POLICE // c2Play.de ★ Ranked
520
15
/
24
93.186.198.103:27915
DE
css
cs_italy_tactik2
The old man´s Server | Deathmatch | Italy only
497
15
/
24
93.186.198.103:28015
DE
css
fy_buzzkill_taliban_rampage
The old man´s Server | Deathmatch | fy_buzzkill_taliban_rampag
490
16
/
32
148.251.12.88:27015
DE
css
de_inferno
Teigfresse CS:S Server
485
16
/
38
144.76.69.10:27016
DE
css
gg_simpsons_sundown
★ GunGame - Simpsons Maps Only ★ #3 by [GG-Elite]
465
15
/
39
144.76.69.10:27019
DE
css
fy_snow_temple
✠ GunGame Turbo ✠ [GG-Elite]
455
18
/
64
62.141.42.31:27025
DE
css
de_dust2
www.Saigns.de # DEATHMATCH DUST 2
444
17
/
38
85.14.233.201:27015
DE
css
zombie_riot_compound_v3
ZOMBIE RIOT->16/20<-[RPG|Store|Market|GameMe]
442
13
/
24
93.186.198.103:27515
DE
css
cs_office
The old man´s Server | Deathmatch | Office only
433
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com