ජර්මනිය CS සේවාදායකය අධීක්ෂණය (Counter-Strike)

සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
26
/
65
94.249.140.60:27045
DE
cs go
achievement_idle
idle4drops #5 | FAST DROPS IDLE ACHIEVEMENT | idle4drops.com
483
9
/
16
85.114.157.146:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DEATHMATCH + TICK 128 + 16 SLOTS + DROPS
444
9
/
16
95.172.92.240:27015
DE
cs go
de_dust2
[fragshack.eu] 24/7 FFA Deathmatch #1 |128 tick|
499
19
/
20
88.198.45.185:27045
DE
cs go
de_dust2
Deathmatch Official CS:GO Server @ GO-CS.ORG
625
13
/
18
85.14.229.112:27015
DE
cs go
de_mirage
-=WarmupServer=-™ ZEUSMIX ★FFA-DM★MultiCFG★128T★
571
8
/
18
85.14.237.142:27015
DE
cs go
de_cache
-=WarmupServer=-™ @NIGHT: 89.163.166.58:27015 ★128T★
544
10
/
21
85.14.232.128:27015
DE
cs go
/1173532505/de_dust2_old
-=WarmupServer=-™ @NIGHT: 89.163.166.58:27015 ★128T★
399
10
/
37
94.250.219.40:27015
DE
cs go
zm_dust2_bloodmoon
[RoW].::Rise of The Walking Dead::.|Zombie Mod|Drops|CS GO|
388
6
/
14
46.228.206.228:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DM HS ONLY + TICK 128 + 14 SLOTS + DROPS
335
7
/
14
88.198.45.185:28015
DE
cs go
aim_redline
AIM DeathMatch @ GO-CS.ORG
328
0
/
10
31.186.251.137:27015
DE
cs go
de_dust2
X-Law's #15 5v5 Competitive [128 tick] !ws | !knife
325
10
/
24
88.198.218.5:27015
DE
cs go
de_dust2
=^.^= <^> Heilige Handgranate *Ger* 1 AWP pro Team
307
9
/
20
176.9.110.38:27027
DE
cs go
de_cache
Setti CSGO FFA HS ONLY DeathMatch
303
9
/
20
176.9.110.38:27028
DE
cs go
de_inferno
Setti CSGO FFA DeathMatch
302
8
/
16
5.9.149.226:27015
DE
cs go
de_dust2
[HSFactory] EU FFA DM - Multi-CFG [!WS !KNIFE | 128 Tick]
302
6
/
12
85.114.156.50:27015
DE
cs go
de_dust2
LANII.org + FFA DM PISTOL + TICK 128 + 12 SLOTS + DROPS
284
0
/
20
85.114.130.214:27045
DE
cs go
am_inferno_mid32
ͳentakel.pro™ ARENA 1V1 #1 ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
241
1
/
10
5.9.149.226:27025
DE
cs go
de_train
HSFactory | EU Retakes #5 [!WS !KNIFE | Nov. Ladder | 128 Tick]
218
1
/
11
185.107.96.234:27015
DE
cs go
de_dust2
FragDeluxe :: Competitive 1 - !ws, !knife, !gloves
217
4
/
50
217.79.188.156:27165
DE
cs go
surf_calycate_csgo_bn
[BN] #15 Surf Beginner [Tier 1-2] [100 Tick]|STDB2|
213
1
/
10
5.9.149.226:27026
DE
cs go
de_cbble
HSFactory | EU Retakes #6 [!WS !KNIFE | Nov. Ladder | 128 Tick]
211
4
/
16
85.114.130.214:27035
DE
cs go
de_nuke
ͳentakel.pro™ FFA:DM #1 ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
193
8
/
40
193.192.58.91:29015
DE
cs go
de_dust2
[GER] *Just Fun Killer* | BEST MAPS | gameME | AWP | 16000$
191
8
/
40
193.192.58.91:29030
DE
cs go
de_dust2
[GER] *Just Fun Killer* | DUST2 ONLY | gameME | 1 AWP | 16000$
191
7
/
32
zaflu.de:27015
DE
cs go
surf_me
zAfLu.de Surf | TIER 1-3 | Surf smooth bro
182
0
/
12
78.31.67.121:27055
DE
cs go
de_cache
ͳentakel.pro™ Retake #1 ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
177
0
/
24
93.186.198.162:27015
DE
cs go
workshop/1164734849/de_dust2
*-#|-k!lleR.ALIRAQ-|#-*
166
4
/
16
78.31.67.121:27025
DE
cs go
de_mirage
ͳentakel.pro™ FFA:DM #3 Pistols ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
156
4
/
16
78.31.67.121:27015
DE
cs go
de_nuke
ͳentakel.pro™ FFA:DM #2 NO AWP ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
155
0
/
12
78.31.67.121:27065
DE
cs go
de_cache
ͳentakel.pro™ Retake #2 ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
145
3
/
18
95.172.92.71:27015
DE
cs go
de_dust2
[fragshack.eu] 24/7 Team Deathmatch |128 tick|
144
4
/
20
85.114.130.214:27015
DE
cs go
/632040311/de_lite
ͳentakel.pro™ CUSTOM ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
142
0
/
20
85.114.130.214:27025
DE
cs go
awp_lego_2_crash_go
ͳentakel.pro™ AWP|SCOUT ⬧ 128T ⬧ BY ARCTIC
121
1
/
25
85.14.227.68:27015
DE
cs go
mg_metal_course_3
[EU] Minigames #1 | !knife, !gloves, !ws | Store | [RageCrew]
108
3
/
20
176.9.110.38:27015
DE
cs go
de_cache
Setti CSGO server
101
0
/
36
188.40.88.20:27016
DE
cs go
surf_rookie
[Gh^2t][Surf_rookie] only | for beginner | 24/7 | FastDl
101
0
/
16
31.186.251.193:27015
DE
cs go
aim_p2000
[fragshack.eu] 24/7 Aim Deathmatch |128 tick|
92
0
/
64
95.172.92.196:27015
DE
cs go
ze_flying_world_p
[GUC]18+ Zombie Escape FREE SKINS !VIP !STORE !RANK
75
0
/
24
80.87.112.180:27017
DE
cs go
csgo_gg_simpsons_poolparty_36
+PrHC.de|HeadshotCafe|CS:GO|Simpsons|SKINs|GunGame|GG|DM
64
1
/
16
83.141.26.144:27015
DE
cs go
de_mirage
DIVIZON EPS Extreme Plus+ by www.ckras.com
62
සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
32
/
32
176.57.188.21:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
Casino Royale Public
776
14
/
32
193.192.58.216:27037
DE
cs 1.6
cs_assault_upc
Sirmium Arena ® | Assault Maps ONLY
639
5
/
32
87.98.241.203:27333
DE
cs 1.6
de_dust2
Stara Garda® |Dust2 24/7|
607
2
/
32
193.192.58.116:27033
DE
cs 1.6
de_dust2
.::cVs::. .::Chivas De_Dust2 Only::.
566
11
/
32
193.192.58.216:27043
DE
cs 1.6
de_dust2
Pit Bull Arena ® | Sabijaci
559
0
/
32
193.192.59.162:27042
DE
cs 1.6
de_dust2
Jack Daniel's | De_Dust2 Only
551
3
/
32
176.57.188.21:27025
DE
cs 1.6
aim_map
Coca Cola
545
2
/
32
193.192.58.34:27015
DE
cs 1.6
de_inferno
Zrenjanin De_Inferno Only | zrenjanin-hq.com
522
12
/
32
cs.albaneso.com:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
Public 1 by aLbaneso
509
3
/
32
176.57.128.4:27029
DE
cs 1.6
de_dust2
[M]ozzar[T] Paintball [+V͇̿I͇̿P͇̿+FDL+SKINS]
480
4
/
32
31.214.243.126:27020
DE
cs 1.6
fy_snow
.:: Cyber GaminG ::.
458
2
/
32
176.57.188.16:27015
DE
cs 1.6
fy_snow
Punk Arena | PUB
419
3
/
32
193.192.58.116:27024
DE
cs 1.6
de_dust2
Pit Bull Arena ® |DeathMatchVip Dust2
418
9
/
32
193.192.58.53:27015
DE
cs 1.6
cs_assault
Zrenjanin Public | zrenjanin-hq.com
416
6
/
32
176.57.188.27:27025
DE
cs 1.6
jail_corme_v1
✔ DELTA JailBreak™ [FastDL + NEW]
416
12
/
20
84.201.16.25:27015
DE
cs 1.6
de_westwood_big
[GER]GunGame-Bayerwald 1
406
1
/
32
46.4.114.123:27016
DE
cs 1.6
de_dust2_2x2
[RG-GAMING.COM] Public
394
3
/
32
176.57.128.40:27024
DE
cs 1.6
de_inferno
DeadZone Public
391
1
/
32
85.214.251.232:27015
DE
cs 1.6
gg_crossfire
GunGame|Golden-Armas|Vip-System|Rank|FastDL|www.zarzar.de
367
4
/
32
176.57.188.27:27015
DE
cs 1.6
awp_india
connect cs.aLbastrike.com
360
2
/
32
176.57.188.2:27055
DE
cs 1.6
de_dust2
BlacK AvengerS DD2 Only
358
0
/
10
176.57.142.179:27028
DE
cs 1.6
de_inferno
Bosnien Auto-Mix #2
353
2
/
32
193.192.59.229:27016
DE
cs 1.6
de_westwood
PlayBoyErotika Westwood ONLY
347
2
/
32
193.192.58.170:27021
DE
cs 1.6
de_d2long
.::Silent Killer Community *Death-Match*::.
344
2
/
32
193.192.59.222:27023
DE
cs 1.6
jail_galaxy
AlFa_JailBreak[~ NEW MOD ~]
342
2
/
32
176.57.182.130:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
JEGER Bar new ip: 193.192.59.222:27032
326
1
/
32
148.251.78.214:27023
DE
cs 1.6
ze_egyptopark_pg
hsCorp.de | ZOMBIE ESCAPE [MultiJump|VIP|Parachute]
320
9
/
32
193.192.59.19:27015
DE
cs 1.6
de_dust2
DECANi GAMiNG | www.DECANi.me
309
4
/
32
193.192.59.62:27065
DE
cs 1.6
deathrun_coolf2
CLARION - DeathRun [VIP]
304
2
/
32
193.192.58.170:27022
DE
cs 1.6
zm_fortuna
.::Silent Killer Community [Zombie-Plague 6.5]::.
298
0
/
10
193.192.59.222:27036
DE
cs 1.6
de_nuke
Bosnien Auto-Mix #1
286
3
/
16
78.46.17.207:27020
DE
cs 1.6
surf_ski_2
Relaxx.eu | Surf (24/7)
280
26
/
32
212.227.191.120:27029
DE
cs 1.6
de_inferno
[ESTONIA] [ CLAN ] Classic Maps [DeathMatch~CSDM] [WEEKEND BONUS STEAM]
276
25
/
32
212.227.191.120:27023
DE
cs 1.6
de_inferno
[BG] DD2 ONly [PGL Bulgaria] 2008 (SINCE) 550fps_tyc
276
28
/
32
212.227.191.120:27024
DE
cs 1.6
cs_forest
[CH] Publico (solo la bomba) [24/7]
272
24
/
32
212.227.191.120:27019
DE
cs 1.6
de_dust2
.: B e l g i u m :. ( Clasic Server ) 24/7 [550fps_tyc] NoLag~
271
23
/
32
212.227.191.120:27034
DE
cs 1.6
fy_buzzkill
[Hong Kong] 24/7 DD2 ONLY [VIP] [FFA Mode] [Models Bhop Skins] 5000FPS
271
27
/
32
212.227.191.120:27032
DE
cs 1.6
awp_india
[Greece] DD2 Only [Pro Players From Greece] OFICIAL [24/7]
270
26
/
32
212.227.191.120:27025
DE
cs 1.6
de_inferno
[COLOMBIA] DD2 Only (Warrior Servidor ~ USA Hosting)
270
25
/
32
212.227.191.120:27028
DE
cs 1.6
as_oilrig
Rep. Czech (DD2 ONLY) (Public) 24/7
270
සේවාදායකය ප්රවර්ධනය ප්රභූ සේවාදායක
සේවාදායක
26
/
64
62.141.42.31:27027
DE
css
de_tides
www.Saigns.de # TIDES ONLY # Ranking, LowPing
512
31
/
64
144.76.69.10:27055
DE
css
gg_fy_icecabin_gzm-m
★★★ XXL Turbo GUNGAME ★★★ by [GG-Elite]
617
16
/
64
84.200.226.146:27015
DE
css
de_nuke
! OLD | ▅ ▆ ▇ NUKE (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
328
4
/
24
193.192.58.251:27315
DE
css
de_dust2
[DIE]Noob's >>> Dust.2 [Only] #1 <<<
489
16
/
64
84.200.226.147:27015
DE
css
de_port
! OLD | ▅ ▆ ▇ PORT (ONLY) // c2Play.de ★ Ranked
306
16
/
64
84.200.226.153:27015
DE
css
de_dust2_unlimited
! OLD | ▅ ▆ ▇ DEATHMATCH LARGE #4 // c2Play.de ★ Ranke
315
10
/
32
46.4.39.247:27017
DE
css
de_inferno
Bruss's CS Source Server #3
278
42
/
64
144.76.82.113:27215
DE
css
gg_simpsons_lowtoon
★ XXL GunGame - Simpsons Maps ★ by [GG-Elite]
851
29
/
32
93.186.198.123:28015
DE
css
workshop/achievement_idle_abstr
Idle-Empire.com #14 | Minutes4Skins | NOKILL | Achievement
788
29
/
32
93.186.198.123:28115
DE
css
workshop/achievement_idle_abstr
Idle-Empire.com #15 | Minutes4Skins | NOKILL | Achievement
762
32
/
48
5.9.158.136:27315
DE
css
gg_simpsons_assi_1
{GUNGAME I 24/7 | GERMANY RELOADED}™
744
32
/
48
5.9.158.136:27815
DE
css
gg_simpsons_bridged_arena
{GUNGAME II 24/7 | GERMANY RELOADED}™
721
32
/
64
62.141.42.31:27015
DE
css
cs_office
www.Saigns.de # OFFICE ONLY # Ranking, LowPing
699
29
/
64
62.141.42.31:27023
DE
css
de_dust2
www.Saigns.de # DUST2 ONLY # Ranking, LowPing
692
30
/
64
62.141.42.31:27016
DE
css
cs_assault
www.Saigns.de # ASSAULT ONLY # Ranking, LowPing
683
28
/
64
62.141.42.31:27017
DE
css
de_aztec
www.Saigns.de # AZTEC ONLY # Ranking, LowPing
680
26
/
64
62.141.42.31:27022
DE
css
de_port
www.Saigns.de # PORT ONLY # Ranking, LowPing
588
26
/
64
62.141.42.31:27019
DE
css
de_prodigy
www.Saigns.de # PRODIGY ONLY # Ranking, LowPing
568
16
/
18
144.76.69.10:27018
DE
css
gg_imma_dust
★ RPG ★ eXtreme GunGame ★ by [GG-Elite]
561
26
/
64
62.141.42.31:27020
DE
css
de_piranesi
www.Saigns.de # PIRANESI ONLY # Ranking, LowPing
523
26
/
64
62.141.42.31:27021
DE
css
de_contra
www.Saigns.de # CONTRA ONLY # Ranking, LowPing
521
20
/
40
85.214.114.69:27015
DE
css
de_dust2
-<|TN|>- Human vs Bots - World IV | SM:RPG | Triberians.de
520
16
/
24
84.200.226.140:27015
DE
css
fy_pool_day_reloaded
! OLD | ▅ ▆ ▇ FY MAPS // c2Play.de ★ Ranked
511
19
/
42
144.76.69.10:27017
DE
css
de_dust2_unlimited
[GG-Elite] ~ DEATHMATCH @ DUST2_UNLiMiTED ONLY ~ #1[MediPacks|V
509
19
/
42
144.76.82.113:27415
DE
css
de_dust2_unlimited
[GG-Elite] ~ DEATHMATCH @ DUST2_UNLiMiTED ONLY ~ #2[Store|MediP
502
16
/
38
144.76.69.10:27015
DE
css
gg_simpsons_lowtoon
★ GunGame - Simpsons Maps Only ★ #1 by [GG-Elite]
497
16
/
30
85.14.233.201:27015
DE
css
zombie_riot_cityofhell
ZOMBIE RIOT->1/20<-[RPG|Store|Market|GameMe]
495
19
/
36
93.186.198.103:27715
DE
css
de_dust2_unlimited
The old man´s Server | Deathmatch | Dust2 unlimited
493
16
/
24
84.200.226.164:27015
DE
css
fy_abbottabad
! OLD | ▅ ▆ ▇ ROBBERS & POLICE // c2Play.de ★ Ranked
492
15
/
24
93.186.198.103:28015
DE
css
fy_buzzkill_taliban_rampage
The old man´s Server | Deathmatch | fy_buzzkill_taliban_rampag
492
20
/
40
85.214.114.69:27031
DE
css
de_westwood2
-<|TN|>- Human vs Bots - World III | SM:RPG | Triberians.de
486
15
/
24
93.186.198.103:27415
DE
css
de_dust2
The old man´s Server | Deathmatch | de_dust2 only
482
15
/
24
93.186.198.103:27015
DE
css
de_arabianvillage-v2
The old man´s Deathmatch - Server
482
15
/
24
93.186.198.103:27915
DE
css
cs_italy_tactik2
The old man´s Server | Deathmatch | Italy only
479
20
/
45
144.76.69.10:27035
DE
css
zm_novum_v3
████ ZOMBiE:REViVAL ████ zprops, unlimited ammo
457
22
/
64
62.141.42.31:27025
DE
css
de_dust2
www.Saigns.de # DEATHMATCH DUST 2
442
16
/
32
148.251.12.88:27015
DE
css
de_aztec
Teigfresse CS:S Server
442
15
/
38
144.76.69.10:27016
DE
css
gg_simpsons_garden
★ GunGame - Simpsons Maps Only ★ #3 by [GG-Elite]
433
15
/
36
93.186.198.103:27815
DE
css
de_dolls
The old man´s Server | Deathmatch | de_dolls only
418
13
/
24
93.186.198.103:27515
DE
css
cs_office
The old man´s Server | Deathmatch | Office only
416
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com
Tsarvar
Tsarvar
Russia
+79654304104
admin@tsarvar.com