सर्भर Recess.no #02 Retake BETA [ 128 Tick | NOR ] 193.202.115.74:27117

connect 193.202.115.74:27117

दर्जा 72

मनपर्ने सर्भर थप्न
सर्भर मनपर्ने छ
मित्रहरुलाई शेयर सर्भर
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
7
1
0
6
0
0
0
खेलाडी रकम
0
/
9
वर्तमान नक्सा
वर्तमान खेलाडीहरू
— कुनै खेलाडीहरू
शीर्ष खेलाडी
1.
216
1:48:45
2.
179
1:25:09
3.
176
2:13:16
4.
161
3:20:17
5.
136
1:30:47
6.
124
32:19
7.
119
1:42:55
8.
114
3:20:39
9.
113
29:00
10.
110
2:10:39
11.
105
39:37
12.
97
13:03:36
14.
96
1:13:36
15.
93
25:39
16.
90
1:27:28
17.
84
19:11
18.
81
56:57
19.
78
48:40
20.
75
41:03
21.
74
14:04
22.
73
1:10:44
24.
70
42:58
25.
68
32:10
26.
68
17:00
27.
67
20:21
28.
67
22:21
29.
67
46:23
32.
61
10:44
33.
61
1:25:22
35.
60
18:10
36.
59
34:24
37.
59
23:49
38.
58
1:54:21
39.
58
12:35
40.
57
43:40
पूर्ण शीर्ष खेलाडी सूची हेर्न
तपाईं आफ्नो वेब साइटमा यो सर्भर सम्मिलित गर्न चाहनुहुन्छ?