Server VaI CiTY | VoRoNezh | Public | http://vk.com/css.vaicity 193.26.217.64:27436

connect 193.26.217.64:27436

ნიშანი 0

სანიშნეს სერვერზე დამატება
სერვერი in დამატება
წილი სერვერიდან მეგობრები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ინფორმაცია სერვერზე იქნება შესაძლებელი, როცა სერვერზე რაფაზე იყოს ონლაინ