Server Astramania.ro | Mega Server | Founded 2007 csgo1.astramania.ro:27015

connect csgo1.astramania.ro:27015

գնահատականը 374

Էջանշան սերվեր դնել
Server է դնել
Share սերվերի ընկերներին
5
16
31
0
34
37
44
42
0
31
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
Players գումարը
9
/
44
Ընթացիկ քարտեզ
Ընթացիկ խաղացողներ
1.
38
36:21
2.
29
40:10
3.
20
11:48
4.
20
12:55
5.
12
24:56:37
6.
8
24:56:37
7.
4
19:33
8.
1
24:56:37
9.
0
05:26
Ամենաշատ խաղացողներ
1.
1810
43:54:19
2.
1352
87:51:37
3.
1348
79:46:48
4.
1277
55:30:06
5.
1183
44:37:30
6.
1096
39:28:59
7.
1019
27:37:50
8.
1008
35:13:00
9.
983
37:51:55
10.
978
54:58:40
11.
963
84:25:40
12.
958
24:13:13
13.
943
63:09:37
14.
930
51:33:00
15.
914
29:28:51
17.
888
61:40:22
18.
860
36:36:37
19.
850
74:37:22
20.
805
23:13:51
21.
788
29:48:19
22.
786
18:39:34
23.
786
24:27:36
24.
766
29:37:45
26.
751
17:16:40
27.
727
24:34:42
28.
717
27:14:27
29.
713
28:03:16
30.
711
20:20:27
31.
682
27:19:49
32.
681
16:52:00
33.
673
34:00:33
34.
669
46:52:21
35.
667
31:54:42
36.
662
19:12:48
37.
656
30:08:34
38.
654
33:00:14
39.
649
23:52:17
40.
625
39:07:18
Նայեք ամբողջական լավագույն խաղացողներին ցուցակը
Ցանկանում եք տեղադրել այս սերվերը Ձեր վեբ կայքը.
զրուցել
Need մուտք գործել կայքում համար զրուցարանում